ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

网络

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -网络-, *网络*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
网络[wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] network (computer, telecom etc), #478 [Add to Longdo]
计算机网络[jì suàn jī wǎng luò, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] computer network, #21,949 [Add to Longdo]
数据网络[shù jù wǎng luò, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] data network, #72,759 [Add to Longdo]
网络[wǎng luò céng, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄘㄥˊ, / ] network layer, #78,015 [Add to Longdo]
网络协议[wǎng luò xié yì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] network protocol, #78,208 [Add to Longdo]
主干网络[zhǔ gàn wǎng luò, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] core network [Add to Longdo]
互联网络[hù lián wǎng luò, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] network [Add to Longdo]
交换以太网络[jiāo huàn yǐ tài wǎng luò, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] switched Ethernet [Add to Longdo]
以太网络[yǐ tài wǎng luò, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Ethernet [Add to Longdo]
以太网络[yǐ tài wǎng luò zhèng, ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄓㄥˋ, / ] Ethernet frame [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell J.B. to put those on a national network.[CN] 告诉J. B. 放那些上全国网络 Romance on the High Seas (1948)
We interrupt our programming to synchronize our transceivers.[CN] 为了协调网络我们中断了节目 Breathless (1960)
Everyone...[CN] 元一网络 Master (2016)
Netting call, net now.[CN] 网络呼叫,现在用网捕。 How I Won the War (1967)
This is the communications network you're an expert on, an intelligence network.[CN] 在通讯网络方面您是专家 确切的说这是一个情报网 State of Siege (1972)
- They used my social connections.[CN] 他们利用我的交际网络 The Naked City (1948)
Soon this trickle of blood, these few bones, this net woven of nerves and arteries will be dust.[CN] 不可能的 不久之后我的血和肉 神经网络和骨头,都会化成灰 The Fall of the Roman Empire (1964)
Thanks to our Soviet advisers, we have full details of your espionage network.[CN] 多亏我们的苏联顾问 我们掌握了你们间谍网络的所有细节 The Confession (1970)
Three radio transmitters in England sent an invisible grid of signals across western Europe.[CN] 在英国的三座无线电发射塔 向西欧发出一张不可见的信号网络 Whirlwind: Bombing Germany - September 1939-April 1944 (1974)
Would you care to make a short statement... for the American Forces Network?[CN] 请您对美国军备网络 做一个简短声明如何? One, Two, Three (1961)
The American spy, Noel Field , unmasked during the Rajk trial, testified that he had formed an espionage network in our country.[CN] 美国间谍诺埃尔,菲尔德 在拉伊克审判中被揭发 他证实在我国已形成了一个间谍网络 The Confession (1970)
- I don't want to anticipate, but it will probably prove to be an extensive network.[CN] - 我不想预测, 但它可能会证明存在一个很广泛的网络. Witchhammer (1970)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top