ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

白领

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -白领-, *白领*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白领[bái lǐng, ㄅㄞˊ ㄌㄧㄥˇ, / ] white collar; business person, #7,675 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don Calogero in white tie, the sign of the revolution on the march.[CN] 卡洛吉罗打着白领结这是革命的象征 The Leopard (1963)
I suppose .. in a way it was far worse. We were white-collar poor.[CN] 某种意义上来说更糟,我们是白领的那种穷 Too Late for Tears (1949)
And I know how the ambassador feels, because Colonel Childers saved my life too.[CN] 我明白领事的感觉 因为丘上校也是我的救命恩人 Rules of Engagement (2000)
We get caught laundering money... we're not going to white-collar resort prison.[CN] 我们洗钱时被抓... 我们不会去关押白领的监狱 Office Space (1999)
Of corporate and white collar crime In a wide-Ranging series of investigations...[CN] 它将终结一系列调查中的白领犯罪 The Last Days of Disco (1998)
The Minister doesn't know his ACAS from his NALGO.[CN] 大臣自己连蓝领白领都分不清 The Ministerdoesn't knowhis ACAS from his NALGO. The Compassionate Society (1981)
Slaves with white collars.[CN] 白领奴隶 Fight Club (1999)
Dad's white-collar.[CN] 爸爸的白领 Slums of Beverly Hills (1998)
But you did get Lassard, yes?[CN] 但你们确实白领拉萨了 是吗 Police Academy: Mission to Moscow (1994)
"Patton saw three men pushing a young girl into the back of a truck.[CN] 白领带穿燕尾服的巴顿 黑暗街道系白领带穿燕尾服 巴顿看见三个男子 Patton (1970)
Well, Sir Humphrey likes going to Foreign Embassies, with his white tie, tails, medals.[CN] 汉弗莱爵士很喜欢参加大使馆的宴会 Well, Sir Humphrey likes going to Foreign Embassies, 打着白领结 身穿燕尾服 胸别勋章 衣冠楚楚 with his white tie, tails, medals. The Official Visit (1980)
The worst they'd do is put you for a couple of months... into a white-collar, minimum-security resort.[CN] 大不了就是把你扔到关押白领的监狱 关上几个月 Office Space (1999)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top