ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

発信

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -発信-, *発信*
Japanese-English: EDICT Dictionary
発信[はっしん, hasshin] (n,vs) dispatch; despatch; transmission; submission; (P) [Add to Longdo]
発信の否認不能[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] (n) {comp} non-repudiation of submission [Add to Longdo]
発信[はっしんおん, hasshin'on] (n) tone; beep [Add to Longdo]
発信[はっしんき, hasshinki] (n) transmitter; homing device [Add to Longdo]
発信拠点[はっしんきょてん, hasshinkyoten] (n) {comp} transmission point [Add to Longdo]
発信[はっしんきょく, hasshinkyoku] (n) sending office [Add to Longdo]
発信[はっしんもと, hasshinmoto] (n) {comp} originator [Add to Longdo]
発信[はっしんげん, hasshingen] (n) {comp} source [Add to Longdo]
発信時刻表示[はっしんじこくひょうじ, hasshinjikokuhyouji] (n) {comp} submission time stamp indication; MS [Add to Longdo]
発信[はっしんしゃ, hasshinsha] (n) {comp} originator [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Soong's transponder signal. It's dead.[JP] スンの発信機の信号が途絶えました Borderland (2004)
That's Anakin's tracking signal, all right... but it's coming from Tatooine.[JP] 確かにこれは アナキンの追跡シグナルだ だが発信地はタトゥイーンだぞ Star Wars: Attack of the Clones (2002)
PDTs. Personal data transmitters.[JP] 個人データ発信 Aliens (1986)
- How far to the source of transmission?[JP] 発信源の距離は? Alien (1979)
It's just beamed out all over the place. You just have to grab it.[JP] 情報を発信すれば いたるところに送られる Heat (1995)
- Same.[JP] 発信機はサンクレメンテ行きの バスにつけられていました Heat (1995)
Not even any short-range radio signals yet?[JP] まだ何も地上からの発信はないか? Forbidden Planet (1956)
Hi, you've reached McCabe. But please leave just your name. - Do not leave a message.[JP] 発信音の後に メッセージをどうぞ Elektra (2005)
I've located his signal.[JP] おう 犯人の発信位置 分かりました Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
Leave a message at the beep.[JP] "発信音の後にメッセージを" The Bourne Identity (2002)
One's in the wheel well, backup's in the firewall.[JP] 発信機を二つ取り付けました タイヤ格納室に一つ エンジンの後ろに一つです Heat (1995)
- It's a locator.[JP] 発信器だ Aliens (1986)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
発信[はっしん, hasshin] submission [Add to Longdo]
発信の否認不能[はっしんのひにんふのう, hasshinnohininfunou] non-repudiation of submission [Add to Longdo]
発信拠点[はっしんきょてん, hasshinkyoten] transmission point [Add to Longdo]
発信[はっしんもと, hasshinmoto] originator [Add to Longdo]
発信[はっしんげん, hasshingen] source [Add to Longdo]
発信時刻表示[はっしんじこくひょうじ, hasshinjikokuhyouji] submission time stamp indication, MS [Add to Longdo]
発信[はっしんしゃ, hasshinsha] originator [Add to Longdo]
発信者識別番号[はっしんしゃしきべつばんごう, hasshinshashikibetsubangou] call ID [Add to Longdo]
発信者表示[はっしんしゃひょうじ, hasshinshahyouji] originator indication [Add to Longdo]
発信者要求代行受信者[はっしんしゃようきゅうだいこうじゅしんしゃ, hasshinshayoukyuudaikoujushinsha] originator requested alternate recipient [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top