ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

疑い

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -疑い-, *疑い*
Japanese-English: EDICT Dictionary
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P) [Add to Longdo]
疑いが晴れる[うたがいがはれる, utagaigahareru] (exp,v1) to be cleared of a charge [Add to Longdo]
疑いをかけられる[うたがいをかけられる, utagaiwokakerareru] (exp,v1) to be under suspicion [Add to Longdo]
疑いを晴らす[うたがいをはらす, utagaiwoharasu] (exp,v5s) to dispel doubts [Add to Longdo]
疑いを抱く[うたがいをいだく, utagaiwoidaku] (exp,v5k) to harbor suspicion; to harbour suspicion [Add to Longdo]
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I doubt your good sense.あなたの良識を疑います。
I had my doubts but this last conversation cleared them all up.いろいろな疑いもあったが、今度の話し合いで、すべてはクリアになった。
Some of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.キング牧師の支持者の中には、平和的に抗議するという彼の信念に疑いの念を持つ物も現れ始めた。
The evidence leaves no room for doubt; this can't be an original Picasso.この証拠には、疑いの余地がない。これが、ピカソの本物の作品であるはずがない。
There is no doubt about it.そのことについてはまったく疑いがない。
There is no doubt whatever about it.そのことに関しては、まったく疑いの余地がない。
Such conduct will give rise to suspicion.そのような行動は疑いを生むだろう。
You should sound him out about the matter.その件については彼に疑いを立てるべきだ。
I had to get rid of my doubt about it.その事についての疑いを捨てなくてはならなかった。
No wonder the car is awful condition.その車は疑いなくひどい状態だ。
The evidence left no room for uncertainty.その証拠で疑いの余地はなくなった。
There could be no doubt as to who the man was.その人が誰であるかということに関しては疑いの余地がなかった。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To save him from a clever little Jew in Mundt's own department who'd begun to suspect the truth.[JP] ムントの正体を あのユダヤ人が 疑いはじめた The Spy Who Came In from the Cold (1965)
You remind me of my old boyfriend, Chris. He didn't have any confidence, either.[JP] 恋人のクリスも似てたわ 疑い深いの Mannequin (1987)
She's beginning to suspect, I think.[JP] 疑い始めてる Blade Runner (1982)
I got to find a way to clear myself.[JP] 疑いを晴らしたいんだ Kansas City Confidential (1952)
Yes, but always there is a doubt.[JP] だが疑いの余地はある Scarlet Street (1945)
"O ye of little faith."[JP] 疑い屋ね Mannequin (1987)
Why doubt what it's impossible not to know?[JP] 《なぜそんな疑いを》 War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
He knew that the morrow's battle would be the most dreadful of all those he had taken part in, and the plain possibility of death presented itself to him vividly, almost like an awesome certainty.[JP] 明 日 の戦いは 過去最大 の激戦にな ろ う 今 度 こ そ死ぬか も しれぬ 疑いのない思いが 彼の胸を締めつ けた War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused - a reasonable doubt-then you must bring me a verdict of not guilty.[JP] 被告人の有罪に 疑いがあれば それが妥当な疑いなら 評決は無罪である 12 Angry Men (1957)
I consider myself an expert and there is not the smallest doubt Kitty was an excellent one painter.[JP] 専門家として 疑いなく言えます 彼女は 偉大な芸術家でした Scarlet Street (1945)
He's all suspicious. Where was Sunday? Where had I left Sunday?[JP] 彼、日曜日はどうしたんだってすごく疑いだして When Harry Met Sally... (1989)
To the men on both sides, exhausted for want of food and rest, the doubt began to come whether they should still persist in slaughtering one another.[JP] 食事 も と ら す 休息 も せす 疲弊 しき っ た兵士た ち の心に 一様に疑いの念が生 じた War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top