ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瑣-, *瑣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[瑣, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] petty; trifling; troublesome
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]      貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] jade

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, / ] fragmentary; trifling, #48,758 [Add to Longdo]
繁琐[fán suǒ, ㄈㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] many and complicated; mired in minor details, #16,422 [Add to Longdo]
琐事[suǒ shì, ㄙㄨㄛˇ ㄕˋ, / ] trifle, #19,753 [Add to Longdo]
琐碎[suǒ suì, ㄙㄨㄛˇ ㄙㄨㄟˋ, / ] trivial matters, #21,400 [Add to Longdo]
烦琐[fán suǒ, ㄈㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] tedious; convoluted; fiddly; pedantic, #39,615 [Add to Longdo]
琐细[suǒ xì, ㄙㄨㄛˇ ㄒㄧˋ, / ] trivial, #106,172 [Add to Longdo]
琐记[suǒ jì, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, / ] fragmentary recollections; miscellaneous notes, #128,576 [Add to Longdo]
琐罗亚斯德[Suǒ luó yà sī dé, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄧㄚˋ ㄙ ㄉㄜˊ, / ] Zoroaster, Zarathustra or Zarathushtra (c. 1200 BC), Persian prophet and founder of Zoroastrianism [Add to Longdo]
琐罗亚斯德教[Suǒ luó yà sī dé jiào, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄧㄚˋ ㄙ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] Zoroastrianism [Add to Longdo]
羅亞斯特[suǒ luō yà sī tè, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛ ㄧㄚˋ ㄙ ㄊㄜˋ, ] Zoroaster [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さだん, sadan] (n) overly-detailed and tedious conversation; monotonous talk [Add to Longdo]
末;些末[さまつ, samatsu] (adj-na,n) trivial; trifling [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You made me learn that imagination, even of the pettiest bourgeois, knows no law![CN] 288)}一個再也猥不過的小市民 288)}他的想像力是不受規律約束的 Francisca (1981)
Just the usual complications.[CN] ...只是一些碎的事 The Deer Hunter (1978)
The slimy one.[CN] 那個猥小子. The Queen of Spain's Beard (1983)
If you love someone, it's not a trifle.[CN] 要是你愛上了別人,那就不是 Rosa Luxemburg (1986)
After untangling countless legal details...[CN] 在理清了無數法律上的碎事務之後, Zelig (1983)
Just because of some trifle?[CN] 難道就因為這一些事啊? Rosa Luxemburg (1986)
We can go on discussing trivia and say good night before we know what's happened, or we can pick up where we left off in Paris.[CN] 在我們不知道長時間來對方的經歷的時候 我們可以繼續談論發生過的事, 然後說再見 或者我們可以接著巴黎的事情做下去 A Self-Made Hero (1996)
It arouses a yearning in me to babble sweet nothings, to caress people living in this hell who can still create such beauty.[CN] 它喚起了我心中對事的追憶 我渴望親撫生活在這樣的地獄 WR: Mysteries of the Organism (1971)
- What use talking about Wells and minor matters.[CN] - 現在談韋爾斯和這些碎之事有何用? Heart of a Dog (1988)
Stuff. Stuff with a little wit attached to it.[CN] 事 附加一些智慧在当中 All the President's Men (1976)
Cloistered life is made up of an infinity of small things.[CN] 與世隔絕的生活建立於 許許多多的小事之上 The Nun's Story (1959)
Nickel-and-dime stuff.[CN] 一些碎的事情 All the President's Men (1976)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top