ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狂喜

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狂喜-, *狂喜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂喜[kuáng xǐ, ㄎㄨㄤˊ ㄒㄧˇ, ] ecstasy; rapt, #27,599 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂喜[きょうき, kyouki] (n,vs,adj-no) wild joy; ecstasy [Add to Longdo]
狂喜乱舞[きょうきらんぶ, kyoukiranbu] (n,vs) boisterous dance; dancing wildly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He exulted to know that his son had succeeded.彼は息子が成功した事を知って狂喜した。
They exulted in their unexpected success.彼らは意外な成功に狂喜した。
She may well be beside herself with joy at the news.彼女がその知らせを聞いて狂喜しているのも無理はない。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Rhineland city of Cologne and all Germany went wild with relief and delight.[CN] 莱茵兰城市科隆和全德国 都因为解脱和高兴而狂喜 A New Germany: 1933-1939 (1973)
- Then I felt tremendously exhilarated.[CN] -然后... 我感到一阵狂喜 Rope (1948)
My heart wants to beat like the wings Of the birds that rise[CN] 我心澎湃狂喜,宛如鸟生新羽展翅飞去 The Sound of Music (1965)
My heart wants to beat like the wings Of the birds that rise[CN] 我心澎湃狂喜 宛如鸟生新羽展翅飞去 The Sound of Music (1965)
Ecstasy, bliss, devastation... mere words are no longer enough... this is a state of music.[CN] 狂喜 鸿福 震惊... 单单言词不再足够... 这是音乐之乡 Body of Love (1972)
observing this and remembering that we had failed to reach this goal all through the First World War, I felt such joy and exultation that I asked the pilot of my small plane, a so-called Storch, whether it would be possible to perform a landing on the Place de la Concorde.[CN] 看到这场景并记起在整个一次大战 我们都没能达成这个目标, 我感到如此的欢乐和狂喜 以至于我问我那架所谓 "斯托克"的小飞机的驾驶员, France Falls: May-June 1940 (1973)
Within peace, and unity... And a wild joy.[CN] 只感到宁静与和谐, 只感到一阵阵的狂喜 Long Day's Journey Into Night (1962)
Well, big Jake can't remember shit right now, but little Jake is screaming, "I'm home!"[JP] オレは、まだ思い出せんが... "ムスコ"は狂喜乱舞してる ダメじゃないの Code Name: The Cleaner (2007)
Because you're the old man's son and because he's gonna be so damned happy you're alive.[JP] お前が"親父"の息子だからだ それにお前が生きていて あいつは狂喜するだろうからな Episode #1.2 (2003)
My whole lifework has been dedicated to saving lives... and I almost rejoiced.[CN] 我整個人生的志向在於為技人而奉獻 但當時代卻几平感到狂喜 The Nun's Story (1959)
He probably couldn't believe his luck when Colville took the rap for the first two murders in 2005.[JP] コルヴィルが2005年の 最初の2件の殺人事件の罪をかぶった時 彼は自分の運の良さに狂喜して The Many Mouths of Aaron Colville (2014)
Ecstasy.[CN] 随之狂喜. Fando and Lis (1968)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
狂喜[きょうき, kyouki] sich_riesig_freuen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top