ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -煉-, *煉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[煉, liàn, ㄌㄧㄢˋ] to smelt, to refine; to distill, to condense
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  柬 [jiǎn, ㄐㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] fire

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, / ] refine; smelt, #5,743 [Add to Longdo]
锻炼[duàn liàn, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] to engage in physical exercise; to toughen; to temper, #3,226 [Add to Longdo]
修炼[xiū liàn, ㄒㄧㄡ ㄌㄧㄢˋ, / ] (of Taoists) practise austerities; practise asceticism, #7,762 [Add to Longdo]
冶炼[yě liàn, ㄧㄝˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] to smelt metal, #13,654 [Add to Longdo]
提炼[tí liàn, ㄊㄧˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] to extract (ore, minerals etc); to refine; to purify; to process, #15,137 [Add to Longdo]
炼油[liàn yóu, ㄌㄧㄢˋ ㄧㄡˊ, / ] oil refinery, #18,186 [Add to Longdo]
精炼[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, / ] refine; purify; smart and capable; concise; succinct; terse; well-trained, #20,345 [Add to Longdo]
炼钢[liàn gāng, ㄌㄧㄢˋ ㄍㄤ, / ] steel making, #24,276 [Add to Longdo]
炼油厂[liàn yóu chǎng, ㄌㄧㄢˋ ㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, / ] oil refinery, #25,275 [Add to Longdo]
磨炼[mó liàn, ㄇㄛˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] same as 磨練|磨练, to temper oneself; to steel oneself; self-discipline; endurance, #26,367 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[れんが, renga] (n) อิฐ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れんが, renga] (n) brick; (P) [Add to Longdo]
瓦塀;れんが塀[れんがべい, rengabei] (n) brick wall [Add to Longdo]
[れんごく, rengoku] (n,adj-no) purgatory [Add to Longdo]
[れんたん, rentan] (n) elixir of life (prepared from cinnabar in ancient China) [Add to Longdo]
丹術[れんたんじゅつ, rentanjutsu] (n) alchemy; art of making elixirs [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One can't see through a brick wall.瓦の壁は透かして見ることはできない。
Bricks consist mostly of clay.瓦は大部分粘土からなっている。
The bricklayer calculated that he would need 500 bricks for the wall.瓦職人はその塀には500個のレンガが必要だと見積もった。
You cannot make bricks without straw.藁なしで瓦はできない。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
$1,000,000?[CN] 未提過的 How much is there ? Mackenna's Gold (1969)
Going through here leads to the Purgatory tower.[JP] "この境内を通り抜ければ 獄の塔があるわ" Hinokio: Inter Galactic Love (2005)
Yes, she's exercising there, doing calisthenics.[CN] 她在鍛,做體操 Pearls of the Deep (1965)
Good for his character and his fingers.[CN] 288)}不僅是鍛性格,而且還聯繫了指法. Moderato cantabile (1960)
Welcome to Purgatory.[JP] "獄へようこそ" Hinokio: Inter Galactic Love (2005)
Television can refine into perfection and virtually replace ... all the traditional forms of spectacle.[CN] 電視可以精至完美 ...幾乎可以替代所有形式的精彩的表演 Yoyo (1965)
That also... resembles the Purgatory tower.[JP] あれも 獄の塔に似ています Hinokio: Inter Galactic Love (2005)
The game's about that place called Purgatory, right?[JP] なあ パーガトリーって 獄って意味なんだろ Hinokio: Inter Galactic Love (2005)
First, you go to a place called Purgatory.[JP] まず 獄という所へ行きます Hinokio: Inter Galactic Love (2005)
Purgatory?[JP] 獄? Hinokio: Inter Galactic Love (2005)
Your soul has left your body, and is now approaching Purgatory.[JP] "君の魂は今 肉体を離れ 獄へと向かっている" Hinokio: Inter Galactic Love (2005)
That also... resembles the Purgatory tower.[JP] あれも... 獄の塔に似ています Hinokio: Inter Galactic Love (2005)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top