ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -渴-, *渴*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[渴, kě, ㄎㄜˇ] thirsty, parched; to yearn, to pine for
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] water, Rank: 1972

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kě, ㄎㄜˇ, ] thirsty, #13,055 [Add to Longdo]
[kě wàng, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ, ] desirous; wishful; desire, #4,313 [Add to Longdo]
[kǒu kě, ㄎㄡˇ ㄎㄜˇ, ] thirst, #23,784 [Add to Longdo]
[jī kě, ㄐㄧ ㄎㄜˇ, / ] hunger and thirst, #25,289 [Add to Longdo]
[jiě kě, ㄐㄧㄝˇ ㄎㄜˇ, ] quench, #35,285 [Add to Longdo]
如饥似[rú jī sì kě, ㄖㄨˊ ㄐㄧ ㄙˋ ㄎㄜˇ, / ] thirsting or hungering for sth, #54,332 [Add to Longdo]
[kě mù, ㄎㄜˇ ㄇㄨˋ, ] to thirst for, #102,471 [Add to Longdo]
远水不解近[yuǎn shuǐ bù jiě jìn kě, ㄩㄢˇ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ ㄐㄧㄣˋ ㄎㄜˇ, / ] lit. distant water does not cure present thirst; fig. urgent need; a slow remedy does not address immediate needs, #145,445 [Add to Longdo]
穿井[lín kě chuān jǐng, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄔㄨㄢ ㄐㄧㄥˇ, 穿 / 穿] lit. face thirst and dig a well (成语 saw); fig. not to make adequate provision; to act when it is too late [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm thirsty.[CN] 了。 A Million Ways to Die in the West (2014)
Thirsty?[CN] 吗? Love Affair (1994)
You seem so eager for money.[CN] 你好像对钱很 Bordertown (1935)
Her Majesty wishes me to convey that her thirst is not as great as his tonight.[CN] 陛下希望我转告她 今晚没有像您那么饥 The Scarlet Empress (1934)
I feel pretty thirsty.[CN] 我说我很 Cavalcade (1933)
- A longing?[CN] - Autumn Sonata (1978)
He is stronger than a team of oxen... and sleepless because of his desire to receive you in his arms.[CN] 他比一队公牛还要强壮 而由于他想把你揽在 胳膊里的望而彻夜难免 The Scarlet Empress (1934)
Tell His Majesty that my thirst is not as great as his tonight.[CN] 告诉陛下今晚我不像 他那么饥 The Scarlet Empress (1934)
I'm thirsty.[CN] Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
They desire to work for the revolution.[CN] 他们望为革命工作 Baltic Deputy (1937)
I know the stuff the boys there out front want...[CN] 我知道就是那些男孩們所望的... ... Applause (1929)
I'll admit that we were at one time anxious for this merger.[CN] 我得承認我們當時望合併. Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top