ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

新加坡

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -新加坡-, *新加坡*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新加坡[Xīn jiā pō, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ ㄆㄛ, ] Singapore, #3,562 [Add to Longdo]
新加坡[Xīn jiā pō rén, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ ㄆㄛ ㄖㄣˊ, ] Singaporean person; Singaporean [Add to Longdo]
新加坡国立大学[Xīn jiā pō Guó lì Dà xué, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄚ ㄆㄛ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] National University of Singapore [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Agents in Singapore have found copies of letters to British government which describe king as barbarian and suggest necessity of making Siam a protectorate.[CN] 新加坡密探发现了 给英国政府信件的副本... 里面把国王描述成野蛮人... 还建议把暹罗变成英国的保护国 The King and I (1956)
Remember the night I went crazy with the heat in Singapore?[CN] 记得有一晚我发了很大脾气 在新加坡 The Long Voyage Home (1940)
- Sì, signore. The best.[CN] - 新加坡的,最棒的 The House on Telegraph Hill (1951)
You were so busy running you never even saw a Jap... let alone what they did to our lads.[CN] 我在新加坡医院看到过他们的作为 你一直在忙着逃命 连日本人都没见过 别说他们干了什么 Too Late the Hero (1970)
A tracking station in Singapore reported faint echoes of this craft coming down in the Sea of Japan area.[CN] 新加坡的雷达观测站 探测到在日本海附近... 收到太空船的微弱回响 You Only Live Twice (1967)
Travelers are coming here from everywhere - from Cincinnati and Singapore.[CN] 从辛辛那提到新加坡 One Hour with You (1932)
If our Singapore tracking station is correct about the rocket not landing in Russia, where did it land?[CN] 如果在新加坡的 雷达观测站没错... 查知火箭没有降落在俄国 那它会降落在哪里? You Only Live Twice (1967)
In Singapore, we were ordered to surrender by Command Headquarters.[CN] 新加坡,是指挥部命令我们投降的. The Bridge on the River Kwai (1957)
- Singapore![CN] -新加坡 The King and I (1956)
Having got the oil, there was the problem of getting it back to Japan unhindered by either the Royal Navy based at Singapore, or the massive United States Pacific fleet based in Hawaii at Pearl Harbour.[CN] 抢到油后,还有把它运回日本的问题 (运输过程)既不能受驻扎 在新加坡的(英国)皇家海军, 也不能受以夏威夷的珍珠港为基地的 庞大的美国太平洋舰队的阻碍 Banzai! Japan: 1931-1942 (1973)
I lost that in Singapore in '42.[CN] 1942年我在新加坡失掉那条腿 You Only Live Twice (1967)
- When the boat came from Singapore...[CN] -我想... -船只从新加坡回来... The King and I (1956)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top