ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

数秒

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -数秒-, *数秒*
Japanese-English: EDICT Dictionary
数秒[すうびょう, suubyou] (n) several seconds [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He waited for several seconds and opened the door.彼は数秒待ち、それからドアを開けた。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Nancy, I gotta do it the same way I did for Ron.[CN] 南茜 我得按给罗恩数秒的同样办法数 Evils of the Night (1985)
Just hold them off for a few seconds.[JP] 数秒間攻撃を控えてくれ Star Wars: A New Hope (1977)
In combat, events have a duration of seconds. Sometimes minutes.[CN] 交战时,只有数秒 或数分钟时间 The Insider (1999)
They were airborne. They taped the last few seconds of the black-and-whites.[JP] 飛行警察班だ、最後の数秒だけモノクロで撮影した Heat (1995)
- Well don't stop, keep counting![CN] 不要停 继续数秒! Evils of the Night (1985)
Because my daughter is alive in my brain from microsecond to microsecond...[JP] 私の脳内に娘は生きている その数秒間の脳波を・・ Forbidden Planet (1956)
Start your stopwatch, coach.[CN] 开始数秒 教练 The Prowler (1981)
Only for a few seconds.[JP] 数秒だけね How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
Besides, are you telling me one guy came in here... and killed eight men with eight extremely well-aimed shots in just a few seconds?[CN] 何况,你告诉我 单凭一个人... . 就在数秒之内 解决了八个枪法精准的黑帮分子? The Boondock Saints (1999)
-I'm having too much fun. In a few seconds this entire area's going to be bombed.[JP] 数秒のうちにこのエリア全体に空襲が行われる Storm Front, Part II (2004)
I'm gonna give you a few seconds before I come.[JP] 数秒間 待ってやる Blade Runner (1982)
Produces a venom that's invariably fatal in seconds.[CN] 他的毒液可在数秒内致人于死 Octopussy (1983)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
数秒[すうびょう, suubyou] einige_Sekunden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top