ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -掘-, *掘*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[掘, jué, ㄐㄩㄝˊ] to dig, to excavate
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  屈 [, ㄑㄩ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 2212

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] dig, #10,647 [Add to Longdo]
[wā jué, ㄨㄚ ㄐㄩㄝˊ, ] to excavate; to dig; to unearth, #5,484 [Add to Longdo]
[fā jué, ㄈㄚ ㄐㄩㄝˊ, / ] excavate; explore, #7,540 [Add to Longdo]
[cǎi jué, ㄘㄞˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] excavate, #36,393 [Add to Longdo]
[kāi jué, ㄎㄞ ㄐㄩㄝˊ, / ] to excavate; to dig out; fig. to investigate (in an archive), #42,398 [Add to Longdo]
罗雀[luó què jué shǔ, ㄌㄨㄛˊ ㄑㄩㄝˋ ㄐㄩㄝˊ ㄕㄨˇ, / ] lit. to net birds and dig for rats (成语 saw); fig. hard pressed for cash; on the verge of bankrupcy, #796,700 [Add to Longdo]
机械[wá jué jī xiè, ㄨㄚˊ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, / ] excavator; bulldozer [Add to Longdo]
墓工人[jué mù gōng rén, ㄐㄩㄝˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] grave digger [Add to Longdo]
[luó jué, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] to scrape around for money; hard pressed for cash; cf 羅雀鼠|罗雀鼠 to net birds and dig for rats (成语 saw) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ほる, horu] TH: ขุด  EN: to dig
[ほる, horu] TH: เจาะ  EN: to excavate

Japanese-English: EDICT Dictionary
っ立て;っ建て;立て;建て[ほったて, hottate] (n) erection of a pillar by sinking it directly into the ground [Add to Longdo]
っ立て小屋;っ建て小屋;建て小屋;立小屋(io)[ほったてごや, hottategoya] (n) (1) (See 小屋) hut; shanty; hovel; shack; (2) house built directly into the ground with no supporting stones [Add to Longdo]
っ立て柱;っ建て柱[ほったてばしら, hottatebashira] (n) pillar sunk into the ground [Add to Longdo]
り井戸;井戸[ほりいど, horiido] (n) a well [Add to Longdo]
り下げる;下げる[ほりさげる, horisageru] (v1,vt) to dig down; to delve into; to get to the bottom of (a matter); to investigate further [Add to Longdo]
り火燵;火燵;り炬燵;炬燵[ほりごたつ, horigotatsu] (n) low, covered table placed over a hole in the floor of a Japanese-style room [Add to Longdo]
り起こす;り起す;起す[ほりおこす, horiokosu] (v5s,vt) to reclaim; to dig up [Add to Longdo]
り出し物;出し物;堀り出し物[ほりだしもの, horidashimono] (n) (lucky) find; bargain; good buy; treasure trove [Add to Longdo]
り出す;出す[ほりだす, horidasu] (v5s,vt) to dig out; to pick up [Add to Longdo]
り進む[ほりすすむ, horisusumu] (v5m) to burrow through; to dig through [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Not a drop of rain fell for a month, so they had to dig a well.1ヶ月間まったく雨が降らなかったので、彼らは井戸をらねばならなかった。
That old book is a real find.あの古本はまったくのり出し物だ。
One man was seen digging with his bare hands.ある人が素手でっているのが見えた。
Have you dug up the potatoes?ジャガイモをったことがありますか。
Pretty soon they tore down the apartment houses and tenement houses around the Little House started digging big cellars...one on each side.すぐに彼らは小さいおうちの回りのアパートや公団住宅を取り壊し、両側に大きな地下室をり始めました。
The steam shovels dug down three stories on one side and four stories on the other side.スチームショベルは片方に三階建て、もう片方に四階建てのの地下をりました。
Pretty soon along came a steam shovel and dug a road through the hill covered with daisies.そしてまもなくショベルカーがやってきて、ひなぎくの花でいっぱいの丘をって道路をつくりはじめました。
The dog was digging a hole.その犬は穴をっていた。
That child dug a tunnel in the sandpit.その子は砂場にトンネルをった。
The boy dug a grave for his dead pet.その少年は死んだ自分のペットのために墓をった。
The boy dug a grave for his dog that had died.その少年は死んだ自分の犬のために墓をった。
And, they've already torn up the garden.それに、もう庭もり起こしてしまったのよ。 [F]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- They have some new paintings.[JP] - り出し物があるって。 Live for Life (1967)
When the bond issue passes Tuesday, there'll be $8 million to build an aqueduct to the reservoir.[JP] 火曜日に起債が承認される その800万ドルで 貯水池までの水路を Chinatown (1974)
We thought it might be the upper part of some buried structure so we excavated out on all sides.[JP] 埋もれた人造物の 上部構造かと思い―― 周囲をってみましたが 2001: A Space Odyssey (1968)
Thank you, Mr. Fletcher, very much for digging her up.[CN] 谢谢你 弗莱彻先生 非常感谢挖她 Thank you, Mr. Fletcher, very much for digging her up. This Gun for Hire (1942)
Nineteen years ago I dug those graves with my own hands.[JP] 19年前、私は私自身の手で あられの墓をったのだ Forbidden Planet (1956)
...and by special permission of the management...[JP] このスターを 発したのは座長で― Pinocchio (1940)
Rumours of something being dug up on the Moon.[JP] 月で何かをり出したと 2001: A Space Odyssey (1968)
Nobody made him/her Easter to Johnny except him to speak too much.[JP] ジョニーは 墓穴をったのさ 口が災いしたな Scarlet Street (1945)
Pyotr, make a hole in here.[JP] ここをってくれ Tikhiy Don (1957)
From every corner of Europe, hundreds, thousands would rise to take our places.[CN] 在欧洲的每个角落 有上千人会起,取代们的位置 Casablanca (1942)
- I will show you where to dig.[CN] - 我会告诉你在哪里发 The Mummy (1932)
We Egyptians are not permitted to dig up our ancient dead.[CN] 我们埃及人是不允许挖古代死者的陵寝的. The Mummy (1932)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほる, horu] -graben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top