ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

展览

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -展览-, *展览*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
展览[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ, / ] to put on display; to exhibit; exhibition; show, #4,751 [Add to Longdo]
展览[zhǎn lǎn huì, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] exhibition; show, #11,504 [Add to Longdo]
展览[zhǎn lǎn guǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] exhibition hall, #27,337 [Add to Longdo]
汽车展览[qì chē zhǎn lǎn huì, ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] car show; automobile expo [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ok, let's not forget tomorrow we're meeting with our partners for the Young Inventors' Fair.[CN] 明天要开家长会 介绍他们看"小小发明家展览会" Donnie Darko (2001)
Listen, I gotta baby-sit this show.[CN] 我得要看管着这个展览 Kissing Jessica Stein (2001)
The weapons exhibition is just one week away![CN] 一星期后武器展览会就开幕了! Gen-X Cops 2: Metal Mayhem (2000)
- You got laid in an art museum? - The Met.[CN] 你们藏在展览会里见面 American Pie 2 (2001)
It was the latest installation from photographer Baird Johnson, entitled "Drag Kings -[CN] 这是摄影家巴尔强森 最新的展览 取名"变装国王: Boy, Girl, Boy, Girl... (2000)
While they checked out the sights and donkeys and whatnot...[CN] 当他们去看风景、驴子 和展览品时... Joe Dirt (2001)
He might as well be stuffed in a museum.[CN] 没有志气 没有缺点 他应该被放到博物馆里进行展览 Episode #1.4 (2001)
- Congratulations. You have a mailbox. The exhibition isn't for two weeks.[CN] 恭喜,你有信箱,展览已经过了 Unbreakable (2000)
- Met a Japanese girl at the art museum.[CN] 我在艺术展览会遇见一位日本女郎 American Pie 2 (2001)
I'm gonna leave now. Good luck with your exhibition.[CN] 我要走了,祝展览顺利 Unbreakable (2000)
So when Charlotte said that her new show at the gallery would blow us away, we took it with the proverbial grain of salt.[CN] 当夏绿蒂说她办的新展览 会吓我们一跳 我们其实不以为然 Boy, Girl, Boy, Girl... (2000)
And a very talented artist who's gonna be in our show.[CN] 还是一个很有才华的画家 就要在我们那里做展览 Kissing Jessica Stein (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top