ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

居住

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -居住-, *居住*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居住[jū zhù, ㄐㄩ ㄓㄨˋ, ] to reside; to dwell; to live in a place; resident in, #2,806 [Add to Longdo]
居住[jū zhù zhe, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄓㄜ˙, ] inhabitant, #45,843 [Add to Longdo]
居住[jū zhù dì, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, ] current address; place of residence [Add to Longdo]
居住[jū zhù yú, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄩˊ, / ] inhabit [Add to Longdo]
居住[jū zhù zhèng, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄓㄥˋ, / ] residence permit [Add to Longdo]
监视居住[jiān shì jū zhù, ㄐㄧㄢ ㄕˋ ㄐㄩ ㄓㄨˋ, / ] residential surveillance, a form of noncustodial house arrest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
居住[きょじゅう, kyojuu] (n,vs,adj-no) residence; (P) [Add to Longdo]
居住い;居住まい[いずまい, izumai] (n) one's seated posture [Add to Longdo]
居住許可[きょじゅうきょか, kyojuukyoka] (n) (abbr) (See 居住許可書) residence permit [Add to Longdo]
居住許可書[きょじゅうきょかしょ, kyojuukyokasho] (n) residence permit [Add to Longdo]
居住[きょじゅうく, kyojuuku] (n) residential area; quarter; neighbourhood; neighborhood [Add to Longdo]
居住[きょじゅうけん, kyojuuken] (n) right of residence (i.e. right to go on leasing a house, etc.) [Add to Longdo]
居住[きょじゅうしゃ, kyojuusha] (n) resident; inhabitant; (P) [Add to Longdo]
居住証明書[きょじゅうしょうめいしょ, kyojuushoumeisho] (n) certificate of residence [Add to Longdo]
居住水準[きょじゅうすいじゅん, kyojuusuijun] (n) housing standards [Add to Longdo]
居住[きょじゅうせい, kyojuusei] (n) liveability; livability [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What does "resident alien" mean?居住外国人」とは、どういう意味ですか。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I will dwell in the house of the Lord forever.[CN] 我将永远居住在主的屋檐下 永远 Lifeboat (1944)
I seem to remember some additional injunctive provision... dealing with the property of foreigners residing in France.[CN] 我好像还记得一条有关 处理居住在法国的 -外国人财产的 附加禁止令条款 Ninotchka (1939)
Not many people lived here then, just a few pioneers.[CN] 居住的人很少 只有一些拓荒者 The Yearling (1946)
It appears to have suffered some sort of calamity... but it could actually be inhabitable.[JP] 大災害か何かを被ったようですが... 実際のところ居住可能なようです Kobol's Last Gleaming: Part 1 (2005)
Shut up![CN] 帮他开垦了他们居住的土地, Saratoga Trunk (1945)
During your residence in Warm Springs, did you have any servants?[CN] 一你在那儿居住的期间,有没有仆人? Leave Her to Heaven (1945)
I am to transport you to the residence.[JP] 私は、あなたを居住地に輸送します Forbidden Planet (1956)
The people from the residence facilities they don't come out to the farms, Bruce.[JP] - その人たちは居住施設だ 彼らは農場に出られないんだ、ブルース A Scanner Darkly (2006)
The Aenar compound is surrounded by a dampening field. Once you're inside, you won't be able to contact the ship.[JP] イーナーの居住地は減衰フィールドに囲まれています 中に入ったら船との連絡は取れなくなります The Aenar (2005)
Spontaneous demonstrations have already begun around the Vulcan compound.[JP] ヴァルカン居住区の周りで 既にデモが起きている Terra Prime (2005)
Theesa swamp dwellers just like meesa.[JP] この沼地居住者がボクと同じだ、 Bombad Jedi (2008)
I'm afraid the local swamp life doesn't have a very high opinion of us.[JP] 地元の沼地居住者がうちらを嫌がってるみたい Bombad Jedi (2008)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
居住[きょじゅうち, kyojuuchi] Wohnort, Wohnsitz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top