ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

对联

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -对联-, *对联*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对联[duì lián, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] rhyming couplet; pair of lines of verse written vertically down the sides of a doorway, #16,460 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-This is the fbi, Ton.[CN] -这是对联邦调查局,东尼 Bust-Out (2000)
You're full of crap![CN] 对联吗? Comrades: Almost a Love Story (1996)
Let me make one for you too t's simpe[CN] 我也出个对联给你对 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Let me make one for you too 很简单 {\cH00FFFF}{\3cH000000}t's simpe Wu tai jie mei (1990)
Save it for the U N.[CN] 留着对联合国说吧 Barb Wire (1996)
Your service to The Alliance is unquestioned... with one exception.[CN] 对联盟的贡献毫无疑问 只是有一个列外 Rendezvous (2002)
Sloan expanded his denial to include his statements to the FBI... and to all federal authorities.[CN] 史隆也否认之前对联邦调查局 以及所有联邦机关所做的说明 All the President's Men (1976)
Ching, there's some writing here[CN] 正哥,这里有副对联 Prison on Fire (1987)
It's well documented that Pilgrim saboteurs... have been responsible... for much of the Confed's problems in this war.[CN] 朝圣徒破坏者已经被认为... 要对联邦军在此战争中出现的问题负责 Wing Commander (1999)
Lincoln Sternn, you stand here accused of 12 counts of murder in the first degree 14 counts of armed theft of Federation property 22 counts of piracy in high space 18 counts of fraud 37 counts of rape and one moving violation.[CN] 林肯Sternn, 你站在这里指责... ... 12谋杀罪 在第一学位... ... 14武装盗窃罪 对联邦财产... Heavy Metal (1981)
Is CBS interested in seeing videotape of the FBI... selling John DeLorean 50 kilos of cocaine?[CN] 我是Larry Flynt 不知道CBS电视台会不会 对联邦探员向John DeLorean 出售50千克可卡因的录像感兴趣呢? The People vs. Larry Flynt (1996)
The senate is voting for a new supreme chancellor... and Queen Amidala is returning home... which puts pressure on the Federation and could widen the confrontation.[CN] 国会正在选举新的首相 阿米达拉女王准备返回纳布星... 这会对联盟产生压力 冲突可能会扩大 Star Wars: The Phantom Menace (1999)
To do so would introduce an unstable element to a critical situation.[CN] 这样会对联邦舰队不利 Star Trek: First Contact (1996)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top