ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

对接

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -对接-, *对接*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对接[duì jiē, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄝ, / ] to join up; to dock; a joint (between components), #9,342 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All Prometheus personnel, prepare for docking.[CN] 所有"普罗米修斯"人员 准备对接 Pilot (1993)
"marked how cautiously older eskimo approached strangers on the ice."[CN] 老爱斯基摩人对接近冰上陌生人多么慎重" Nomads (1986)
He left the claim check where his contact Lindsey would pick it up.[CN] 他把行李票留给他的对接人林德赛去取 T-Men (1947)
Some women can feel self-conscious about receiving oral sex, but if you show that you're not only willing but actively want to take your time, it will reassure her that she smells and tastes great, and can relax into enjoying herself too.[CN] 一些女性可能对接受口交感到害羞 如果你能显示出不仅愿意 而且渴望花时间去做 The Lovers' Guide (1991)
Hey, butt-heads, come here.[CN] 嘿,对接头,来到这里。 Vice Versa (1988)
Isn't it time to bring Chris home from the party?[CN] 现在是时候把克里斯从派对接回来了 The House on Telegraph Hill (1951)
He sent it on to the Treasury's Crime Lab in Washington.[CN] 对接人紧接着把它送去了 在华盛顿的财政部犯罪实验室 T-Men (1947)
Kick some Hawk butt.[CN] 踢一些鹰对接 The Mighty Ducks (1992)
Do you have any objections to taking the job?[CN] 对接受这项任务没有任何异议吧? Paths of Glory (1957)
The agents slipped part of the sample of the paper to their contact man.[CN] 特工偷偷把一部分纸张样品给了对接 T-Men (1947)
(narrator) For aircrews trained to attack in daylight, night flying had its problems.[CN] "今晚的目标" 1941英国影片 对接受日间攻击训练的机组成员来说, 夜间飞行有其问题 Whirlwind: Bombing Germany - September 1939-April 1944 (1974)
But I don't know anything about having babies![CN] 但我对接生一窍不通! Friends (1971)

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top