ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

宣称

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -宣称-, *宣称*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宣称[xuān chēng, ㄒㄩㄢ ㄔㄥ, / ] assert; claim, #7,553 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A woman claiming her uncle wasn't her uncle.[CN] 一个女人宣称她的叔叔不再是她的叔叔 Invasion of the Body Snatchers (1956)
Every cop in Brentwood is claiming credit for the shot.[CN] 布恩特伍德的警察宣称 打到了他 The Killers (1946)
Somebody's always recognizing me and assuming they've met me before.[CN] 总有人说他认识我 并且 宣称以前见过我 The Damned Don't Cry (1950)
What is this twilight... this half-world of the mind that you profess to know so much about?[CN] 幽明交界在哪里... 你宣称懂得如此之多的半边精神世界? Curse of the Demon (1957)
You know, sir, that the South American states claim all the River Plate as territorial waters?[CN] 知道吗,南美政府宣称所有的河口都是领海区域 Pursuit of the Graf Spee (1956)
What are your views on those people in the States who claim to be reincarnated?[CN] 在美国您如何看待宣称转世的人? Curse of the Demon (1957)
It seems, in this case... we have a mighty fine set of extenuating circumstances... notably dealing with an infant child you claim to be your godson.[CN] 你的案子 我们有情有可原的理由 特别的处置一个你宣称是你教子的婴儿 3 Godfathers (1948)
Do you claim your sister killed your stepfather because he grabbed her?[CN] 宣称你姐姐杀了你继父因为他抓住她? Peyton Place (1957)
If you went out there and stake the claim you'd be doing yourself and the Indian a favor.[CN] 我想如果你到那里去宣称权利 对你自己和印地安人都有好处 Devil's Doorway (1950)
An old lady claims Williams is hiding under her piazza.[CN] 一个老女士宣称威廉斯 藏在她下面的回廊 His Girl Friday (1940)
One of our patrollers picked up a man claims he was a prisoner with Scar till two days ago.[CN] 昨天一名骑兵抓到一个人 宣称他两天前被刀疤囚禁 The Searchers (1956)
The only reason for spilling blood for them was to assert, in the sinister light of a cruel gesture, the victorious culture of self.[CN] 对他们来说,进行谋杀的唯一理由... 是从一种残酷姿态的邪恶角度 宣称自我文化的胜利 I vinti (1953)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top