ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

客户

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -客户-, *客户*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客户[kè hù, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ, / ] client; customer, #874 [Add to Longdo]
客户应用[kè hù yìng yòng, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, / ] client application [Add to Longdo]
客户服务中心[kè hù fú wù zhōng xīn, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] customer service center [Add to Longdo]
客户服务器结构[kè hù fú wù qì jié gòu, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] client server architecture [Add to Longdo]
客户[kè hù jī, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ, / ] client (computer) [Add to Longdo]
客户机服务器环境[kè hù jī fú wù qì huán jìng, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] client-server environment [Add to Longdo]
客户机软件[kè hù jī ruǎn jiàn, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] client software [Add to Longdo]
客户[kè hù duān, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ, / ] client (computing) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As a prospective client to a detective, let me ask you a question.[CN] 作为可能会雇私人侦探的客户 我可以问你一个问题吗 One Hour with You (1932)
Slogans and sales talks morning, noon and night... and not one human sound out of you and your whole flock of Egelbauers![CN] 从早到晚都在说广告词啊 销售啊 你和你那群客户连他妈人话都不会讲 Design for Living (1933)
Where is this girl?[CN] 目前该客户无法接听 Episode #1.5 (2004)
You go down to those customers of yours and give them a sales talk.[CN] 你自己下楼去跟你的客户谈生意 Design for Living (1933)
Not only to my client,[CN] 不只是对我的客户 Bordertown (1935)
Mr. Plunkett, I shall report you to your clients immediately.[CN] 普朗克先生 我要去找你的客户投诉 Design for Living (1933)
Well, as a detective to a prospective client, uh, no.[CN] 作为一个可能会受雇于 客户的侦探.老实说.不 One Hour with You (1932)
Now, tomorrow you put on your nicest derby and you go and call on your customers... and tell 'em you've separated from your wife... because of her connection with those two terrible wretches.[CN] 明天你穿上最好的衣服给客户打电话 告诉他们你和妻子分开了 因为她和那两个流氓无赖有染 Design for Living (1933)
But I hear you have many clients.[CN] 但是我听说你有很多的客户 Bordertown (1935)
The poor client hasn't got money enough[CN] 这些贫穷的客户就没有钱付费 Bordertown (1935)
Plenty clients.[CN] 很多的客户. Bordertown (1935)
Huh, considering my clients,[CN] 考虑到你作为我的客户 Bordertown (1935)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top