ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

审议

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -审议-, *审议*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
审议[shěn yì, ㄕㄣˇ ㄧˋ, / ] deliberation; pondering; due consideration, #3,115 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After careful deliberation, it has concluded that George Hammond was assassinated by Joseph Frady.[CN] 经过仔细的审议讨论 做出乔治哈蒙德 是被乔瑟夫佛莱迪暗杀的结论 The Parallax View (1974)
I would only, once again, like to point out to the committee Mr. McCoy's good behavior while a prisoner.[CN] 我只想再次提醒审议会 马克伊身为囚犯的良好表现 The Getaway (1994)
Prof. Ichimaru of Public Health has applied for research funding from the medical association?[CN] 这个卫生学的神谷教授 在教育部的审议会议 有提出申请个人的研究经费吧 The Great White Tower (1966)
Chief, a Mr. Nakamura from the MFA treaties bureau to see you.[CN] 课长,外务省条约审议官中村先生要求会面 Ghost in the Shell (1995)
Submitted for decision to Gruppenleiter H D,[CN] 上交给中央保安局 二处D科科长审议 Shoah (1985)
The hearing is closed. The court will now retire to deliberate.[CN] 听证会结束 法庭现在休庭审议 Paths of Glory (1957)
I'll talk to the association to let him get his funding.[CN] 我会向审议会打个招呼 让预算过关 The Great White Tower (1966)
I, uh, am going to need to deliberate.[CN] 我需要慎重审议 Episode #2.5 (1990)
Nakamura, chief of Section 6. Foreign Affairs treaties bureau.[CN] 外务省条约审议部,别名公安6课的中村课长 Ghost in the Shell (1995)
Mr. Van Gogh, we have Dr. Bosman's report on your progress here.[CN] 梵高先生,我们审议了波茨曼博士 关于您的学业的报告 Lust for Life (1956)
I'll vote for him in return of a favour on the passing of a new drug.[CN] 在新药许可的审议会议上 我会投下一票当做回报他 The Great White Tower (1966)
The board met in closed chambers last week.[CN] 审议会上周曾秘密聚会 The Getaway (1994)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top