ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -奉-, *奉*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[fèng gào, ㄈㄥˋ ㄍㄠˋ, ] เรียนให้ทราบ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[奉, fèng, ㄈㄥˋ] to offer, to respect, to server; to receive
Radical: , Decomposition:     ?  大 [, ㄉㄚˋ]  ?
Etymology: -, Rank: 1382

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fèng, ㄈㄥˋ, ] to receive (from superior); to offer; to revere, #6,789 [Add to Longdo]
[fèng xiàn, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] to consecrate; to dedicate; to devote, #5,376 [Add to Longdo]
[fèng xíng, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, ] to pursue (a course, a policy), #15,611 [Add to Longdo]
[gòng fèng, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄥˋ, ] to consecrate; to enshrine and worship; an offering (to one's ancestors); a sacrifice (to a God), #19,552 [Add to Longdo]
[fèng mìng, ㄈㄥˋ ㄇㄧㄥˋ, ] to receive orders; to follow orders; to act under orders, #19,982 [Add to Longdo]
[xìn fèng, ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥˋ, ] belief; to believe (in sth), #21,574 [Add to Longdo]
[fèng quàn, ㄈㄥˋ ㄑㄩㄢˋ, / ] advise; advised, #31,130 [Add to Longdo]
[fèng cheng, ㄈㄥˋ ㄔㄥ˙, ] to fawn; to flatter, #33,088 [Add to Longdo]
[fèng sòng, ㄈㄥˋ ㄙㄨㄥˋ, ] (honorific) to give, #38,963 [Add to Longdo]
[Fèng tiān, ㄈㄥˋ ㄊㄧㄢ, ] old name for Shenyang 瀋陽|沈阳 in modern Liaoning province, #39,024 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[たてまつる, tatematsuru] TH: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า)  EN: to offer

Japanese-English: EDICT Dictionary
じる[ほうじる, houjiru] (v1,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear [Add to Longdo]
ずる[ほうずる, houzuru] (vz,vt) (1) to present; to dedicate; (2) to obey; to follow; to believe in; to serve; (3) to proudly bear [Add to Longdo]
[たてまつる;まつる, tatematsuru ; matsuru] (v5r,vt) to offer; to present; to revere; to do respectfully [Add to Longdo]
[ほうあん, houan] (n,vs) enshrine [Add to Longdo]
[ほうが, houga] (n,vs) donation [Add to Longdo]
加帳;賀帳[ほうがちょう, hougachou] (n) (shrine or temple) donation register; subscription book; subscription list [Add to Longdo]
[ほうが, houga] (n,vs) respectful congratulations [Add to Longdo]
[ほうかん, houkan] (n,vs) restoring to the emperor [Add to Longdo]
教人[ほうきょうにん, houkyounin] (n) early Japanese Christian [Add to Longdo]
[ほうげい, hougei] (n,vs) welcome [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The social worker was asked to follow up the information about the Stevenson family.その社会仕家はスチブンソン家に関する情報をあくまでも追跡するよう求められた。
The prime purpose of the profession is the rendering of a public service.その職業の主要な目的は社会に仕することである。
Technology is in itself meaningless unless it serves mankind.科学技術は人類に仕しなければ、それ自体では無意味である。
We must always try to serve others.我々は常に人に仕するように努めなければならない。
The settlers embraced the Christian religion.開拓民たちはキリスト教を信した。
The students volunteered for community service.学生達は地域社会への仕を志願した。
In the old days people valued selflessness. But this generation seems to make a virtue out of selfishness.現在は、滅私公ではなく、滅公私の時代だと言われています。
My brother, being yet unmarried, did not keep house, but boarded himself and his apprentices in another family.私の兄は、未婚なので、所帯を持たず、公人と一緒によその家で食事をしていた。
Limited time offer to new customers only.新しいお客様に限った期間限定仕です。
To serve people is his sole object in life.人々に仕することが、彼の人生の唯一の目的だ。
A politician should serve the people.政治家は国民のために仕すべきだ。
The governor dedicated the memorial to the soldiers who died in the war.知事は戦死した兵士たちに記念碑を納した。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Southern army facing Chattanooga is ordered to retreat."[CN] 驻守恰塔奴加的南军令撤退 The General (1926)
All of you whose parents were in service raise your hand.[JP] 親の代からの公人は 手を挙げて Gosford Park (2001)
And if he's looking for trouble, he can have it at any of those times and places.[CN] 如果他要找麻烦 我随时随地 'G' Men (1935)
I wondered how many people here had parents in service?[JP] 皆さん方は親の代から 屋敷公を ? Gosford Park (2001)
Been here for several years.[JP] 公に来て もう三四年になります Raise the Red Lantern (1991)
A beloved cause demands a mars whole life.[CN] 崇高的理想值得战士献全部生命 Baltic Deputy (1937)
O Isis, holy maiden. I was thy consecrated vestal.[CN] 啊, 女神伊希斯 吾乃侍汝之贞女 The Mummy (1932)
As we stay in the service of the Lord[JP] ♪主への仕のためにとどまろう The Blues Brothers (1980)
- We have orders to take him there.[CN] 我们命带他到那儿 The 39 Steps (1935)
No comment.[CN] 无可 Unearthed (2006)
She has been here a long time.[JP] 長年の公人を Gosford Park (2001)
In brains full of long sewage pipes of school wall, tarmac and welfare papers the buzzing of insects must enter.[JP] 例えば排水溝のことや 学校の壁やアスファルト 仕活動に忙しい人や 虫の声にも耳を貸そう Nostalgia (1983)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たてまつる, tatematsuru] darbringen, opfern, verehren [Add to Longdo]
[ほうし, houshi] -Dienst, Aufwartung [Add to Longdo]
[ほうし, houshi] Aufwartung [Add to Longdo]
[ほうこう, houkou] -Lehre, -Dienst, Staatsdienst [Add to Longdo]
[ほうけん, houken] widmen, darbringen, einem_Schrein_widmen, einem_Schrein_darbringen [Add to Longdo]
[ほうのう, hounou] Opferung, Weihung, Darbringung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top