ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

在外

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -在外-, *在外*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在外[zài wài, ㄗㄞˋ ㄨㄞˋ, ] outer, #5,802 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
在外[ざいがい, zaigai] (n,adj-no) overseas; abroad; (P) [Add to Longdo]
在外研究員[ざいがいけんきゅういん, zaigaikenkyuuin] (n) research student (worker) abroad [Add to Longdo]
在外公館[ざいがいこうかん, zaigaikoukan] (n) diplomatic mission; government establishments overseas; (P) [Add to Longdo]
在外資産[ざいがいしさん, zaigaishisan] (n) foreign assets [Add to Longdo]
在外投票[ざいがいとうひょう, zaigaitouhyou] (n) overseas ballot [Add to Longdo]
在外日本人[ざいがいにほんじん, zaigainihonjin] (n) Japanese residing abroad [Add to Longdo]
在外邦人[ざいがいほうじん, zaigaihoujin] (n) Japanese nationals resident abroad; overseas Japanese [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We'll wait outside.[CN] - 我們在外面等著. Grand Hotel (1932)
What did you say?[CN] 不论在外或是在内 Episode #1.7 (2004)
Are you staying out late tonight, precious?[CN] 亲爱的,你今天要在外面 待到很晚吗? One Hour with You (1932)
I'll wait outside for you.[CN] 這不行 -我會在外面等你 Applause (1929)
Outside, please.[CN] 在外面等一下. Grand Hotel (1932)
Happens in the best families! Allow me to introduce myself.[CN] 在外人面前秀恩爱吗 请允许我自我介绍 The Blue Angel (1930)
So they don't need warrants now for people who are foreigners outside of the U.S., but they also don't need warrants for Americans who are in the United States, communicating with people reasonably believed to be outside of the U.S.[JP] 在外国人の通話に対する令状は 必要ありませんが それだけではなく国内に居る アメリカ人であっても 相手がアメリカ国外に居ると 思われる場合であれば Citizenfour (2014)
"We found the sleepwalker out in the fields..."[CN] 我们在外面野地里发现了梦游者 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
The list of outraged Iranian exiles is long.[JP] 義憤に駆られた在外イラン人は多い Gerontion (2013)
Then you will please wait outside, please.[CN] 那麻煩你請在外面等一會兒. Grand Hotel (1932)
Your father has to use the bathroom too![CN] 害你们老爸没办法上厕所 在外面急着直跳脚这像话吗 Episode #1.4 (2004)
I'll get her a job outside some place.[CN] 我會在外面給她找份工作的 Applause (1929)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
在外[ざいがい, zaigai] im_Ausland, Auslands- [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top