ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

围绕

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -围绕-, *围绕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
围绕[wéi rào, ㄨㄟˊ ㄖㄠˋ, / ] to revolve around; to center on (an issue), #2,942 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The law is still on the side of the lawmakers, and everything revolves around their "terra firma".[CN] 现在法律还是站在立法者一边的 而所有的东西都围绕着他们转 Inherit the Wind (1960)
Go around the columns, too.[CN] 也可以围绕着圆柱 Il Posto (1961)
Just like a halo.[CN] 围绕在他的头顶闪耀 就像日月光晕一样 Two Rode Together (1961)
- It's silly. We could debate this for hours.[CN] - 这样很傻,我们可以围绕着 这话题争论几个小时 Pocketful of Miracles (1961)
"round about their table that obtaining favour in Thy sight... they may shine like the stars of heaven."[CN] 围绕他们的 身边寻找欢心 "他们会如天空中的 星星那样闪烁" The Scarlet Empress (1934)
If, as they say, "the sun stood still", they must have had some kind of an idea that the sun moved around the Earth.[CN] 如果像这上面说的"于是日头停住" 他们肯定是觉得 太阳是围绕着地球转的 Inherit the Wind (1960)
A curtain of silence seems to have fallen around her.[CN] 寂静之幕围绕着她 Sunset Boulevard (1950)
I can't picture you being surrounded by policies...[CN] 我不能想像你被 保险条款围绕着... His Girl Friday (1940)
Always around until you need them.[CN] 总是围绕着直到你产生需要 D.O.A. (1949)
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life.[CN] 当然美好与仁慈 将永远围绕着我 Lifeboat (1944)
Do you think that's the way of things or don't you believe the Earth moves around the sun?[CN] 你是觉得事实就是如此呢 还是你不相信地球围绕太阳转 Inherit the Wind (1960)
Two people in costume dancing around a pole.[CN] 二个穿衣服的人 围绕着一个柱子在跳舞 The Dark Mirror (1946)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top