ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

发展

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -发展-, *发展*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发展[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] development; growth; to develop; to grow; to expand, #73 [Add to Longdo]
发展中国家[fā zhǎn zhōng guó jiā, ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] developing country, #6,383 [Add to Longdo]
上海浦东发展银行[Shàng hǎi Pǔ dōng Fā zhǎn Yín háng, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄆㄨˇ ㄉㄨㄥ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] Shanghai Pudong Development Bank, #58,432 [Add to Longdo]
香港贸易发展[Xiāng Gǎng Mào yì Fā zhǎn jú, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄐㄩˊ, / 貿] Hong Kong Trade Development Council, #74,847 [Add to Longdo]
国家发展计划委员会[guó jiā fā zhǎn jì huà wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC State Development and Planning Committee, set up 1998 to replace State Planning Committee 國家計劃委員會|国家计划委员会, replaced in 2003 by National development and reform commission 國家發展和改革委員會|国家发展和改革委员会, #78,075 [Add to Longdo]
全球发展中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] Center for Global Development (an environmental think tank) [Add to Longdo]
分布式发展模型[fēn bù shì fā zhǎn mó xíng, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] distributed developmental model [Add to Longdo]
可持续发展[kě chí xù fā zhǎn, ㄎㄜˇ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] sustainable development [Add to Longdo]
国家发展和改革委员会[guó jiā fā zhǎn hé gǎi gé wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄏㄜˊ ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] PRC National development and reform commission, set up in 2003 to replace previous State Planning Committee [Add to Longdo]
大力发展[dà lì fā zhǎn, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] vigorous expansion; rapid development [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well I was just thinking that somebody like you could do really well in Metropolis.[CN] 我只是在想... 我在想,像你这样的人 一定可以在大都会发展 Superman III (1983)
The concepts developed in the Superior War College replaced social justice for development and democracy for security.[CN] 在高级军事学院中发展的理念 The concepts developed in the Superior War College 取代了发展的社会正义 replaced social justice for development 和安全的民主。 Jango (1984)
Although I'm the showsponser but I shouldn't interfere with the administration of thedeveIopmentcouncil[CN] 虽然我是赞助人 {\cH00FFFF}{\3cH2F2F2F}{\4cH000000}Although I'm the showsponser but I shouIdn't interfere 但是我不应该干涉发展局的行政 {\cH00FFFF}{\3cH2F2F2F}{\4cH000000}with the administration of thedeveIopmentcouncil Zai sheng ren (1981)
He'sfrom the development counci and used toarrange showsforus[CN] 他呀,就是常常找我们的 {\cH00FFFF}{\3cH2F2F2F}{\4cH000000}He'sfrom the development counci 做戏发展局那个人呀 {\cH00FFFF}{\3cH2F2F2F}{\4cH000000}and used toarrange showsforus Zai sheng ren (1981)
In developing countries, the size of the extra contractual payment shows how serious you are.[CN] 在发展中国家 合同外支付金的数额 In developing countries, the size of the extra contractual payment 代表我们的诚意 shows how serious you are. The Moral Dimension (1982)
Withouta doubt[CN] 但仍然没有发展到最后一步 ∮毫无疑问∮ Fast Times at Ridgemont High (1982)
For the past year, you have concentrated on developing your own technique... in the headlong pursuit, may I suggest, of individual glory.[CN] 恕我直言 过去一年来 阁下为了追求一己荣耀 发展出了一套自己的技巧 Chariots of Fire (1981)
And in this case he thought he should use Palàcio da Liberdade to develop a government that had a national characteristic as well[CN] 在这种情况下,他认为他应该用自由宫去发展 And in this case he thought he should use Palacio da Liberdade to develop 一个有国家特性的政府。 a government that had a national characteristic as well Jango (1984)
You should do some business concerning with technical orresearch development[CN] 应该是从事有技术性的 {\cH00FFFF}{\3cH2F2F2F}{\4cH000000}You shouId do some business concerning 学术性的这种发展 {\cH00FFFF}{\3cH2F2F2F}{\4cH000000}with technicaI orresearch development Zai sheng ren (1981)
He is now responsiblefor afashion show sponsered bythedeveIopmentcouncil[CN] 现在他为香港时装发展局 {\cH00FFFF}{\3cH2F2F2F}{\4cH000000}He is now responsiblefor afashion show sponsered 负责一个时装表演 {\cH00FFFF}{\3cH2F2F2F}{\4cH000000}bythedeveIopmentcouncil Zai sheng ren (1981)
You're gonna love this, Ned, this latest development.[CN] 对了 你一定会喜欢 这个最新的发展 Body Heat (1981)
To make an alteration in the evolvement of an organic life system is fatal.[CN] 对有机体生命系统的发展 做出一种改变,是致命的 Blade Runner (1982)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top