ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -兌-, *兌*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[兌, duì, ㄉㄨㄟˋ] cash, check; to exchange
Radical: , Decomposition:   八 [, ㄅㄚ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] A beast 兄 with two horns 丷

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duì, ㄉㄨㄟˋ, / ] to cash, #3,454 [Add to Longdo]
兑现[duì xiàn, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] to honor a check (by paying in cash); to conclude a deal in cash, #9,006 [Add to Longdo]
兑换[duì huàn, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] to convert; to exchange, #9,815 [Add to Longdo]
汇兑[huì duì, ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] remittance; funds paid to a bank account, #28,795 [Add to Longdo]
承兑[chéng duì, ㄔㄥˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] to accept checks etc; to honor a check, #56,204 [Add to Longdo]
搀兑[chān duì, ㄔㄢ ㄉㄨㄟˋ, / ] to mix (different substances together); to blend, #600,980 [Add to Longdo]
打兑[dǎ duì, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] to arrange (colloq.); to transfer creditor's rights (in a debt case) [Add to Longdo]
折兑[zhé duì, ㄓㄜˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] to cash; to change gold or silver into money [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だ, da] (n) dui (one of the trigrams of the I Ching [Add to Longdo]
[だかん, dakan] (n,vs) conversion (of paper money) [Add to Longdo]
換銀行[だかんぎんこう, dakanginkou] (n) bank of issue [Add to Longdo]
換券[だかんけん, dakanken] (n) convertible banknotes [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So I took it out in hair tonic.[CN] 所以我換了生發油 The Steel Helmet (1951)
Everything is being paid for, you see.[CN] 一切都現了,你看 Courage for Every Day (1964)
Ask King Attila, Margrave Rüdiger, whether he is prepared to make your oath his own![CN] 呂狄格侯爵,幫我問一下匈奴王: 他是否已經準備現你們諾言! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Dziodziu, you kept your promise![CN] 迪奧茲尤,你還是現諾言了! Rosa Luxemburg (1986)
The Money Changers generally were the goldsmiths.[CN] 貨幣換商通常是金匠 The Money Masters (1996)
Let me exchange this for you while there's still time, huh?[CN] 既然還有時間,讓我給你換這個,嗯? Hey Babu Riba (1985)
It's 800 Francs. The maid went to cash in some credits, about 2,000.[CN] 這是800法郎 女僕去換的大概有2000法郎 Madame Bovary (1969)
So you won't admit it. What I said will happen.[CN] 288)}你們不承認,我所說的會現的 The Round-Up (1966)
The Jews had to pay whatever they demanded.[CN] 無論錢幣換商如何要價猶太人不得不支付 The Money Masters (1996)
What one has to understand is that, from the day the Constitution was adopted, right up to today, the folks who profit from privately owned central banks, as President Madison called them, the "Money Changers",[CN] 從憲法確立那一天起,每個人都知道這個道理 他們從私人擁有的中央銀行獲利, 麥迪遜總統稱他們為"貨幣換商" The Money Masters (1996)
Make good upon your oath![CN] 現你過去的誓言吧! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
And you made a promise, but didn't shave offthat bush, eh?[CN] 而你作出了承諾,但沒有現,嗯? Hey Babu Riba (1985)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top