ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -享-, *享*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[享, xiǎng, ㄒㄧㄤˇ] to share; to enjoy; to benefit from
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  子 [zi, ㄗ˙]
Etymology: [ideographic] Children 子 living and eating 口 in the house 亠, Rank: 1227

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, ] to enjoy; to benefit; to have the use of, #4,487 [Add to Longdo]
[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, ] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake, #848 [Add to Longdo]
[xiǎng shòu, ㄒㄧㄤˇ ㄕㄡˋ, ] to enjoy (rights, benefits etc), #1,228 [Add to Longdo]
[gòng xiǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ, ] to share, #4,833 [Add to Longdo]
[xiǎng yǒu, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄡˇ, ] enjoy (rights, privileges etc), #5,423 [Add to Longdo]
[xiǎng yòng, ㄒㄧㄤˇ ㄩㄥˋ, ] to enjoy the use of; to take pleasure from, #15,452 [Add to Longdo]
[xiǎng lè, ㄒㄧㄤˇ ㄌㄜˋ, / ] to seek pleasure, #15,723 [Add to Longdo]
[xiǎng nián, ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˊ, ] year of one's death, #20,774 [Add to Longdo]
[xiǎng yù, ㄒㄧㄤˇ ㄩˋ, / ] to enjoy a reputation, #23,191 [Add to Longdo]
[xiǎng fú, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄨˊ, ] to live comfortably; happy and prosperous life, #32,862 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょうらく, kyouraku] (n,vs) enjoyment; pleasure [Add to Longdo]
楽気分[きょうらくきぶん, kyourakukibun] (n) enjoyable (pleasant) feeling (atmosphere) [Add to Longdo]
楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] (n) epicureanism; hedonism [Add to Longdo]
楽生活[きょうらくせいかつ, kyourakuseikatsu] (n) gay life [Add to Longdo]
楽的[きょうらくてき, kyourakuteki] (adj-na) pleasure-seeking [Add to Longdo]
[きょうじ, kyouji] (n) securing rights and profits [Add to Longdo]
[きょうじゅ, kyouju] (n,vs) reception; acceptance; enjoyment; being given; (P) [Add to Longdo]
受者[きょうじゅしゃ, kyoujusha] (n) recipient [Add to Longdo]
[きょうとく, kyoutoku] (n) Kyoutoku era (1452.7.25-1455.7.25) [Add to Longdo]
[きょうねん, kyounen] (n) one's age at death [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Everyone has a right to enjoy his liberty, and all the more, his life.だれでも自由を受する権利を持つ。まして人生を受する権利はなおさらだ。
Our country has enjoyed many years of unbroken peace.わが国はずっと何年にもわたって平和を受してきた。
It should not be possible for us to enjoy them.われわれがそれらを受することは出来ないはずだ。
It should not be possible for us to enjoy them without giving something in return.われわれはお返しに何かを与えないで、それらのものを受することは当然できないのである。
We have enjoyed peace for more than 40 years.我々は40年以上も楽しむ場を受している。
Please hide the blueberry jam where Takako can't see it.子の見えないところにブルーベリージャムを隠してね。
We have been enjoying peace for more than 40 years.私たちは四十年以上平和を受しています。
Money lenders are enjoying a profitable period.資金の貸し手は高利益の時期を受している。
Why aren't women allowed to enjoy the same civil rights as men?女性はなぜ男性と同じ市民権を受することが許されないのか。
Everyone has a right to enjoy his liberty, and all the more, his life.誰でも自己の自由を有する権利がある。人生を共有権利はなおさらだ。
Everyone has a right to enjoy his liberty, much more his life.誰にもみな、生存の権利はもちろん、自由を有する権利がある。
There is no cure for birth and death save to enjoy the interval.誕生と死との間を楽する以外には、この両者に対して回復の手の施しようがない。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For too long, we, the Visitors, have been the sole beneficiaries of our scientific advances.[JP] あまりにも長い間 私達ビジターだけが 受して来ました 科学技術の発展の成果を Devil in a Blue Dress (2011)
If you have the courage to live it, it's marvelous.[CN] 如果你有勇氣受生活, 它會是非常不可思議的. Grand Hotel (1932)
Now I'm a gambler... running at large, like a happy pig... devouring everything of life that pleases me.[CN] 現在我是個賭徒... 一個逍遙法外的人在... 受著讓我喜歡的每一件事物. Grand Hotel (1932)
And I do not know how I could show my gratitude for such great honour.[JP] I實の申し上Iプようも ロさりませめ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
I understood you to say that you reported to our plant ill... and you're here in Berlin indulging in diversions... which are very much beyond your means?[CN] 我明白你說的, 你向我們工廠請病假... 可你卻在柏林受著... 遠遠超出你財力的娛樂, 對嗎? Grand Hotel (1932)
You should enjoy yourself, because come saturday...[JP] あなたが受すべきである 自分自身ため、土曜日も... The Hangover (2009)
And for that taste of a better life,[JP] 彼らが幸福を受する時 Fast Five (2011)
Because we found his next target. he's put it in tomorrow's paper.[JP] 次の標的だぞ [訃報: 治安維持に尽力の] [A・ガルシア市長 年40] The Dark Knight (2008)
I've taken all my savings, everything... and I'm going to enjoy spending it.[CN] 我拿走了我所有的積蓄, 所有的一切... 我要好好的受一下. Grand Hotel (1932)
The Gods gave men two gifts to entertain ourselves before we die, the thrill of fucking a woman who wants to be fucked and the thrill of killing a man who wants to kill you.[JP] 神は男が死ぬ前に二つの楽を与えた 犯されたい女を犯す快感と 自分を殺したい男を殺す快感だ Second Sons (2013)
The pleasures derived from financially-procured female companionship.[JP] 彼等の 楽の財源は 売春婦の稼ぎだ After the Sunset (2004)
Anyone?[CN] 有人愿意分 Dead (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょう, kyou] SICH ERFREUEN AN, GENIESSEN, BEKOMMEN [Add to Longdo]
[きょうじゅ, kyouju] geniessen, haben, bekommen [Add to Longdo]
年75歳[きょうねんななじゅうごさい, kyounennanajuugosai] gestorben_im_Alter_von_75_Jahren [Add to Longdo]
[きょうゆう, kyouyuu] Genuss, Besitz [Add to Longdo]
[きょうらく, kyouraku] Genuss [Add to Longdo]
楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] Genusssucht, Hedonismus [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top