ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乾-, *乾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[乾, gān, ㄍㄢ] arid, dry; to fertilize; to penetrate; heavenly generative principle (male)
Radical: , Decomposition:   龺 [gān, ㄍㄢ]  乞 [, ㄑㄧˇ]
Etymology: [ideographic] Rays 十 emanating from the 日; 乞 provides the pronunciation, Rank: 1999

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, ] surname Qian; strong; one of the Eight Trigrams 八卦 representing sky; male principle, #11,337 [Add to Longdo]
[gān, ㄍㄢ, / ] dry; clean; surname Gan, #820 [Add to Longdo]
干净[gān jìng, ㄍㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] clean; neat, #3,551 [Add to Longdo]
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, / ] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply, #5,378 [Add to Longdo]
干燥[gān zào, ㄍㄢ ㄗㄠˋ, / ] to dry (of paint, cement etc); dessication; dull; uninteresting; arid, #5,488 [Add to Longdo]
干旱[gān hàn, ㄍㄢ ㄏㄢˋ, / ] drought; arid; dry, #9,498 [Add to Longdo]
饼干[bǐng gān, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄢ, / ] biscuit; cracker; cookie, #10,532 [Add to Longdo]
干吗[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what?, #11,192 [Add to Longdo]
[Qián Lóng, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄨㄥˊ, ] Qianlong or Ch'ien-lung, emperor of the Qing dynasty, reigned sixty years (1735-1796), #12,510 [Add to Longdo]
[qián kūn, ㄑㄧㄢˊ ㄎㄨㄣ, ] Heaven and earth; Yin and Yang; The Universe, #15,313 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かんき, kanki] (n) ฤดูแล้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かんそう, kansou] (n) ความแห้งแล้ง,ความแห้ง, See also: R. 乾く

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かわく, kawaku] TH: แห้ง  EN: to get dry

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けん, ken] (n) qian (one of the trigrams of the I Ching [Add to Longdo]
かす[かわかす, kawakasu] (v5s,vt) to dry (clothes, etc.); to desiccate; (P) [Add to Longdo]
[かわき, kawaki] (n) drying; dryness [Add to Longdo]
ききる[かわききる, kawakikiru] (v5r) (1) to drain dry; to dry out; (2) to scorch [Add to Longdo]
きの早い[かわきのはやい, kawakinohayai] (adj-i) fast drying (clothes) [Add to Longdo]
[かわく, kawaku] (v5k,vi) to get dry; (P) [Add to Longdo]
せる;悴せる[かせる, kaseru] (v1) (1) to dry up; to scab; to slough; (2) to be poisoned (with lacquer); (3) (arch) to waste away [Add to Longdo]
びる;涸びる;嗄びる;枯らびる[からびる, karabiru] (v1,vi) to dry up; to shrivel [Add to Longdo]
ドック[かんドック, kan dokku] (n) dry dock [Add to Longdo]
パン[かんパン, kan pan] (n) cracker; hard biscuit; hardtack [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Bottoms up!杯!
A toast to your 20th Anniversary!20周年記念に杯。
Here's to you!あなたに杯!
To your future!あなたの未来に杯!
Here's to you! Cheers!あなた方に、杯。
It's the dry here.ここは今期です。
The paint on the door is not dry yet.このドアのペンキはまだいていない。
On this occasion, we should drink a toast.この機会に杯すべきだ。
These dry sticks catch fire easily.これらのいた小枝はすぐ燃える。
Here's to your health!ご健康を祝して杯。
It will take awhile for the cement to dry before we can use it to park the car.セメントがいて車が止められるようになるのにしばらくかかる。
The wet shirt will soon dry up.そのぬれたシャツはすぐにくだろう。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Certainly feels good to be back on dry land.[JP] 地面の上はいい いてて Pinocchio (1940)
Cheers![JP] 杯! Good Vibrations (2012)
Clean![CN] 淨! Führer Ex (2002)
Ladies and Gentlemen, May I propose a toast to our gracious hostess, Mrs Owen.[JP] 紳士淑女諸君 我等がお恵み深い女主人 オウエン夫人に杯! And Then There Were None (1945)
Animals see the blasted things, it appears.[CN] 似乎是因為動物看見了不淨的東西 The Uninvited (1944)
Cheers.[CN] We'll Always Have Bourbon Street (2012)
Down the hatch.[CN] Ride the Pink Horse (1947)
To that very good fellow, Mr Oakley.[CN] 为奥克里先生 Shadow of a Doubt (1943)
And I hope, sir, that will conclude all possible toasts.[JP] 杯はこれで一段落に してもらわんとな And Then There Were None (1945)
We must have a toast, sir. I drink to the Indians.[JP] 祝杯をあげねばなりません インディアン人形に杯! And Then There Were None (1945)
May I propose a toast:[JP] 杯しましょう! And Then There Were None (1945)
And then you'll forget all about me.[CN] 然後你會把我忘得一二淨 Applause (1929)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かす[かわかす, kawakasu] trocknen (tr) [Add to Longdo]
[かわく, kawaku] trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
[かんき, kanki] Trockenperiode [Add to Longdo]
[かんぱい, kanpai] Trinkspruch, Prost! [Add to Longdo]
漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] lackierte_Buddha-Statue (aus Holz) [Add to Longdo]
[かんそう, kansou] -trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
燥器[かんそうき, kansouki] Trockenapparat, Trockner [Add to Longdo]
[かんぶつ, kanbutsu] (nicht_verderbliche) Lebensmittel [Add to Longdo]
電池[かんでんち, kandenchi] Trockenbatterie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top