ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

上阵

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -上阵-, *上阵*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上阵[shàng zhèn, ㄕㄤˋ ㄓㄣˋ, / ] to go into battle, #13,320 [Add to Longdo]
上阵杀敌[shàng zhèn shā dí, ㄕㄤˋ ㄓㄣˋ ㄕㄚ ㄉㄧˊ, / ] to go into battle and kill the enemy; to fight [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How do you know what you're pushing Gately into?[CN] 是谁让基特立带病上阵 Twelve O'Clock High (1949)
Get a nice hot bath, rest up 15 minutes... then get your asses back in gear.[CN] 好好洗个澡 休息个15分钟 然后准备再上阵 All the President's Men (1976)
They are eager to go.[CN] 每个人都准备上阵 Tora! Tora! Tora! (1970)
Sitting Bull was not on the battlefield.[CN] 坐牛并未亲自上阵 Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)
He will fight tomorrow![CN] 他明天会上阵作战! El Cid (1961)
All right, folks, who wants to be the first one up there?[CN] 嘿,谁要第一个上阵 The Spirit of St. Louis (1957)
- You must be brave... - No... You must.[CN] 我们的军队现在要赤著脚上阵 Gone with the Wind (1939)
- Lathbury's been put out of action.[CN] -拉斯贝利不能上阵 A Bridge Too Far (1977)
Millions in action on Russian soil - the bloody defeats of '41 and '42, the bloody victories of '43 and '45.[CN] 几百万人在俄国土地上阵亡... 41和42年血腥的战败, 43和45年血腥的胜利 Remember (1974)
He's fallen on the battlefield. What do you say about that, huh![CN] 他在战场上阵亡,你怎么说,恩! The Devil Strikes at Night (1957)
You surround the advance guard.[CN] 你们走包围前锋部队 亲自上阵 The Adventures of Robin Hood (1938)
By now nearly 250,000 Germans had been killed on the battle fronts, but Todt was the first of Hitler's close comrades to meet death in the war.[CN] 到目前为止 已有近25万德国人在战场上阵亡, 但托特是希特勒在战争中死亡的第一个亲密同志 Inside the Reich: Germany - 1940-1944 (1974)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top