ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一举

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一举-, *一举*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一举[yī jǔ, ㄧ ㄐㄩˇ, / ] a move; an action; in one move; at a stroke; in one go, #6,699 [Add to Longdo]
一举两得[yī jǔ liǎng dé, ㄧ ㄐㄩˇ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄜˊ, / ] one move, two gains (成语 saw); two birds with one stone, #29,818 [Add to Longdo]
多此一举[duō cǐ yī jǔ, ㄉㄨㄛ ㄘˇ ㄧ ㄐㄩˇ, / ] to do more than is required (成语 saw); superfluous; guilding the lily, #47,721 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope your debut is successful.[CN] 希望你初次登台,一举成名 The Lodger (1944)
We've got every one of your moves.[CN] 我们对你的 一举一动一清二楚 Where the Sidewalk Ends (1950)
It was the case that made me famous, Mr. Condomine.[CN] 那是让我一举成名的一件事 康德明先生 Blithe Spirit (1945)
In the last case, his first stroke cut... the sternocleidomastoid muscle clean through.[CN] 在刚刚那起案件中, 他一举切断了 死者的胸锁乳突肌 The Lodger (1944)
Mr Brandon says he's always in a state when he gives a party.[CN] 布兰登先生说 他一举行宴会就是这样 Rope (1948)
Sometimes I wonder if she doesn't come back here to Manderley, and watch you and Mr. De Winter together.[CN] 有时我真怀疑 她是不是悄悄回到了曼陀丽 注视着您和德温特先生的一举一动呢 Rebecca (1940)
I've known everything you've done since you left the record bureau in athens.[CN] 你推荐的这家旅馆 我了解你的一举一动 从你离开雅典档案局之后 The Mask of Dimitrios (1944)
Go on, take the cigarettes.[CN] 来拿香烟吧 何必射击多此一举? Go on, take the cigarettes. This Gun for Hire (1942)
Probably a hundred hostiles out there. Watching every move you're making.[CN] 那外面可能有一百个敌人, 看着你的一举一动 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
I've always been told what to do and how to do it and when and with whom.[CN] 我的一举一动都被人管的死死的 It Happened One Night (1934)
This meant hours of trailing, of keeping his man under close observation, of shadowing him without arousing his suspicions.[CN] 这意味着几个小时的跟追 近距离观察他的一举一动 而且不能引起他的疑心 T-Men (1947)
I wonder what it feels like to wake up in the morning... and find oneself famous.[CN] 如果早上一醒来 就发现自已已经一举成名 不知是何滋味 The Red Shoes (1948)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top