ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

サス

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -サス-, *サス*
Japanese-English: EDICT Dictionary
サスカチワン[sasukachiwan] (n) Saskatchewan [Add to Longdo]
サステイナビリティ;サステナビリティ[sasuteinabiritei ; sasutenabiritei] (n) sustainability [Add to Longdo]
サステイナブル[sasuteinaburu] (adj-f) sustainable [Add to Longdo]
サステイナブルディベロップメント[sasuteinaburudeiberoppumento] (n) sustainable development [Add to Longdo]
サステイニングプログラム[sasuteiningupuroguramu] (n) sustaining program; sustaining programme [Add to Longdo]
サステイン[sasutein] (n) sustain [Add to Longdo]
サスプロ[sasupuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme [Add to Longdo]
サスペンション[sasupenshon] (n) suspension; (P) [Add to Longdo]
サスペンス[sasupensu] (n) suspense; (P) [Add to Longdo]
サスペンスドラマ[sasupensudorama] (n) suspense drama [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Pet Sematary" was a real cliff-hanger.「ペット・セミタリー」は真に迫ったサスペンス映画だった。
How do you like Texas so far?いかがですか、テキサスは?
Texas is nearly twice as large as Japan.テキサスは日本のほぼ2倍の広さがある。
Texas is nearly twice as large as Japan.テキサスは日本のほぼ二倍ある。
I want a map of Texas on a scale of 1 to 250000.テキサス州の縮尺、25万分の1の地図がほしいのですよ。
Texas borders on Mexico.テキサス州はメキシコと接している。
The United States annexed Texas in 1845.合衆国はテキサスを1845年に併合した。
Therefore, they cannot catalyze deregulation without "external pressure".今後は、新事業創造による経済の活性化という観点から、国民のコンセンサスに基づいた早急な内圧型規制緩和が推進されなければなるまい。
When you're at work, if you have a lot of workmates, it's surprisingly difficult to build a consensus.仕事をする時仲間が多いと、コンセンサスをとるのが意外と大変だ。
He was from Texas or thereabout.彼はテキサスかどこかその辺の出身だった。
He was born in Ohio but brought up in Texas.彼は生まれはオハイオだが育ったのはテキサスだ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bearing in mind, the suspension had to be a compromise setting to allow for effective cornering on the road section.[JP] サスペンション・セッティングは ロード・セクションに合わせるため... ある程度、妥協する 必要がありました Grand Prix (1966)
You Nexus, huh?[JP] ネクサスか? Blade Runner (1982)
Nexus?[JP] ネクサス Avengers: Age of Ultron (2015)
- Holy dogshit. Texas? Only steers and queers come from Texas, Private Cowboy.[JP] テキサスで取れるのは 種牛と オカマだ Full Metal Jacket (1987)
Charles Whitman killed 12 people from a 28-story observation tower at the University of Texas.[JP] テキサス大学 展望塔の 28階から Full Metal Jacket (1987)
- Nexus 6. Roy Batty.[JP] - ネクサス6型 ロイ・バディー Blade Runner (1982)
Robert Johnson was supposed to record 30 songs at his Texas sessions.[JP] ロバート・ジョンソンはテキサスで 30曲を録音したと考えられてる Crossroads (1986)
Nexus 6.[JP] ネクサス 6 Blade Runner (1982)
It's got cop tires, cop suspension, cop shocks.[JP] 警察のタイヤとサスペンション 警察のショックアブソーバー The Blues Brothers (1980)
Where the hell are you from, private? - Sir, Texas, sir.[JP] テキサスです Full Metal Jacket (1987)
Pavel Sosnovsky.[JP] サスノフスキー Nostalgia (1983)
The trouble is, the high centrifugal forces push the car into the banking and use up all the suspension movement.[JP] "問題は、遠心力が強力で バンクに押さえ込まれ... サスペンションの役目を まったくしないという事なんだ" Grand Prix (1966)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サス[さす, sasu] SAS [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top