ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

だい

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -だい-, *だい*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
台所用品[だいどろこようひん] (n) เครื่องครัว (Kitchenware), See also: S. 勝手道

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
代表団[だいひょうだん, daihyoudan] (n) คณะผู้แทน
台本[だいほん, daihon] (n) 1.บทละคร 2.บทภาพยนต์
大丈夫[だいじょうぶ, daijoubu] (adj, phrase) ไม่เป็นไร, โอเค, ปลอดภัย (เช่น ถ้าถามว่า เป็นไรมากมั้ย หรือ เป็นไรมั้ย ถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ตอบ だいじょうぶ ไม่เป็นไร)
大事[だいじ, daiji] (adj) สำคัญ
大好き[だいすき, daisuki] (adj) ชอบมาก, See also: 好き
大学院[だいがくいん, daigakuin] (n) บัณฑิตวิทยาลัย
大根[だいこん, daikon] (n) หัวไชเท้า
大統領[だいとうりょう, daitouryou] (n) ประธานาธิบดี
大臣[だいじん, daijin] (n) รัฐมนตรี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
代金[だいきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่าย, มูลค่า, See also: S. 代価、価格
大腸菌[だいちょうきん, daichoukin] (n) เเบคทีเรีย E.coli
代理店[だいりてん, dairiten] ตัวแทนจำหน่าย
大胆[だいたん, daitan] (adj) กล้า
題名[だいめい, daimei] ชื่อเรื่อง
代金引換[だいきんひきかえ, daikinhikikae] (adj) จ่ายเงินเมื่อได้รับของ
大統領選[だいとうりょうせん, daitouryousen] การเลือกตั้งประธานาธิบดี
大統領選挙[だいとうりょうせんきょ, daitouryousenkyo] การเลือกตั้งประธานาธิบดี
台布巾[だいぶきん, daibukin] (n) ผ้าเช็ดทำความสะอาดในครัว
大学[だいがく, daigaku, daigaku , daigaku] (n) มหาวิทยาลัย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
大名[だいみょう, daimyou] TH: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ  EN: Japanese feudal lord
大生[だいせい, daisei] TH: นักศึกษามหาวิทยาลัย  EN: college student
大工[だいく, daiku] TH: ช่างไม้  EN: carpenter
題目[だいもく, daimoku] TH: ชื่อเรื่อง  EN: title of a book
大リーグ[だいりーぐ, dairi-gu] TH: เมเจอร์ลีกเบสบอล (อเมริกา)  EN: Major League Baseball
第一[だいいち, daiichi] TH: อันดับหนึ่ง  EN: first
大徳[だいとく, daitoku] TH: พระคุณเจ้า  EN: virtuous priest
大徳[だいとく, daitoku] TH: พระ  EN: priest
大徳[だいとく, daitoku] TH: ผู้มีบุญ  EN: man of wealth
代表[だいひょう, daihyou] TH: ตัวแทน  EN: representative

Japanese-English: EDICT Dictionary
だい[dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P) [Add to Longdo]
太々神楽;太太神楽;大々神楽;大大神楽[だいだいかぐら, daidaikagura] (n) (See 太神楽・1) grand kagura performance at Ise [Add to Longdo]
太元帥妙王[だいげんすいみょうおう, daigensuimyouou] (n) {Buddh} Atavaka; generalissimo of the Vidya-rajas [Add to Longdo]
太神楽;大神楽;代神楽[だいかぐら;ダイカグラ, daikagura ; daikagura] (n) (1) grand kagura performance at Ise; (2) (See 雑芸・1) type of performance including the lion dance and juggling; (3) (uk) (See 椿・1) Camellia japonica 'Daikagura' (cultivar of Japanese camellia) [Add to Longdo]
太政大臣[だいじょうだいじん;だじょうだいじん;おおきおおいどの;おおきおおいもうちぎみ;おおきおとど;おおきまつりごとのおおまえつぎみ;おおまつりごとのおおまえつぎみ;おおいまつ, daijoudaijin ; dajoudaijin ; ookiooidono ; ookiooimouchigimi ; ookiotodo ; ookimats] (n) Grand Minister; Chancellor of the Realm [Add to Longdo]
[だい, dai] (n) (1) substitution; (2) material; (3) price; (4) margin (e.g. for stapling, etc.); area required for something; (5) (arch) (See 段) shiro (unit of land area equal to one-fiftieth of a tan; ~19.83 m.sq.) [Add to Longdo]
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company [Add to Longdo]
代々(P);代代(P);世々;世世[だいだい(代々;代代)(P);よよ, daidai ( daidai ; dai dai )(P); yoyo] (n-adv,n-t) for generations; hereditary; generation after generation; (P) [Add to Longdo]
代が変わる[だいがかわる, daigakawaru] (exp,v5r) to change hands; to be succeeded [Add to Longdo]
代案[だいあん, daian] (n) alternate plan [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How about a cup of coffee?" "I would like to, but I have some previous appointment."「コーヒーでもどうだい」「できればそうしたいのだが、いくところがあるのでね」
"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.「労働組合に加わらないくらいなら、くびになるほうがいい」と不満をいだいている労働者はいった。
The weather is usually hot in July.7月の天候はだいたい暑い。
I have just received your letter of the ninth.9日付のお手紙をただいま受け取りました。
May I be excused from tomorrow's class?あしたの授業を欠席させていただいてよいでしょうか。
Why not try that delicious wine?あのおいしいワインをなぜ飲まないんだい
There are still some dry states in the U.S.アメリカでは禁酒法が実施されている州がまだいくつかある。
Alex is for the most part just an ordinary bird.アレックスはだいたいは普通の鳥なのだ。
What are you lining up for?あんた、なぜに並んでいるのだい
Why are you with a pig?あんた、なんで豚と一緒なんだい
How did you come to know such a wonderful girl?あんな素敵な女の子とどうして知り合いになったんだい
Which book did you pick out to send to Anne?アンに送る本はどちらにしたんだい

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What?[JP] だい Groundhog Day (1993)
- No, Pinocchio. To make Geppetto's wish come true will be entirely up to you.[JP] 本物になれるかどうかは あなたしだい Pinocchio (1940)
Don't stand there gawking. Get 'em up.[JP] デクノボーみたく突っ立って 拾ったらどうだい And Then There Were None (1945)
Up to me?[JP] ぼくしだい Pinocchio (1940)
Don't worry, I'm not going anywhere[CN] 没事别担心 妈妈哪儿都不去 だいじょうぶ どこへも行かないよ Wolf Children (2012)
Oh, Mr Blore, may I ask you a question?[JP] あの、ブロア様 一つ質問させていただいても And Then There Were None (1945)
Yes, Juliet? Oh![JP] なんだいジュリエット? And Then There Were None (1945)
I'm back.[JP] だい Late Night Poolside (2015)
- Father, Father, I'm home! - We're home, Mr. Geppetto.[JP] 父さん ただい Pinocchio (1940)
Hi.[JP] だい Fifty-One (2012)
I'm home.[JP] だい Cry, Cry, Cry (2016)
- A while.[JP] だいぶ前よ Interstellar (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアクリティカルマーク[だいあくりていかるまーく, daiakuriteikaruma-ku] diacritic mark [Add to Longdo]
ダイアルアップ[だいあるあっぷ, daiaruappu] dial up (connection,e.g.) [Add to Longdo]
ダイアレクト[だいあれくと, daiarekuto] dialect [Add to Longdo]
ダイアログ[だいあろぐ, daiarogu] dialogue [Add to Longdo]
ダイアログボックス[だいあろぐぼっくす, daiarogubokkusu] dialog box [Add to Longdo]
ダイオード[だいおーど, daio-do] diode [Add to Longdo]
ダイナミサイザ[だいなみさいざ, dainamisaiza] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]
ダイナミック[だいなみっく, dainamikku] dynamic (an) [Add to Longdo]
ダイナミックルーティング[だいなみっくるーていんぐ, dainamikkuru-teingu] dynamic routing [Add to Longdo]
ダイナミックルート[だいなみっくるーと, dainamikkuru-to] dynamic route [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
代償[だいしょう, daishou] Entschaedigung, Schadenersatz [Add to Longdo]
代替[だいたい, daitai] Ersatz [Add to Longdo]
代替[だいたい, daitai] Ersatz [Add to Longdo]
代理[だいり, dairi] Vertretung [Add to Longdo]
代表的[だいひょうてき, daihyouteki] repraesentativ [Add to Longdo]
代議士[だいぎし, daigishi] Abgeordneter, Parlamentarier [Add to Longdo]
[だい, dai] GESTELL, STAENDER, SOCKEL, BASIS, PLATEAU [Add to Longdo]
台所[だいどころ, daidokoro] Kueche [Add to Longdo]
台本[だいほん, daihon] Textbuch, Libretto, Drehbuch [Add to Longdo]
大事[だいじ, daiji] wichtige_Sache, wichtige_Angelegenheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top