ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โต้เถียง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โต้เถียง-, *โต้เถียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต้เถียง(v) argue, See also: debate, dispute, Example: ผมเป็นคนค่อนข้างดื้อเอาการอยู่ ถึงแม้จะมีนิสัยค่อนข้างสงบ ไม่ชอบโต้เถียงกับใคร แต่ผมก็ถือว่าเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญ, Thai Definition: เถียงกันไปมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โต้เถียงก. เถียงกันไปมา.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can't we discuss this without passion?เราจะไม่โต้เถียงหากท่านชอบมัน The Great Dictator (1940)
No complaints or quarrels.เมื่อไม่มีผู้วิพากย์ และผู้โต้เถียง Night and Fog (1956)
OK, look. Let's stop the arguing. We're only wasting time.ตกลงดู ขอหยุดการโต้เถียง เรากำลังเสียเวลาเพียง 12 Angry Men (1957)
She remembered insignificant details. How can you argue with that?เธอจำได้ว่ารายละเอียดเล็กน้อย วิธีการที่คุณสามารถโต้เถียงกับที่? 12 Angry Men (1957)
Let's stop the arguing for about two minutes in here.ขอหยุดการโต้เถียงประมาณสองนาทีในการที่นี่ 12 Angry Men (1957)
She was always arguing, causing trouble.เธอชอบทะเลาะโต้เถียงเป็นประจำ, สร้างปัญหา. Suspiria (1977)
Just ahead of him, two men got into an argument.ถัดมาข้างหน้าเขา มีชายสองคนโต้เถียงกัน Stand by Me (1986)
But we still have these philosophical arguments about the gray areas.แต่เราก็ยังคงมีเรื่องให้โต้เถียงกัน... ในบริเวณที่เป็นสีเทาของเรา The Joy Luck Club (1993)
I must insist on this, sir. I assure you that in this matter, argument is fruitless.ผมต้องยืนกรานในสิ่งนี้ครับ ผมทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ในกรณีนี้การโต้เถียงนั้นเปล่าประโยชน์ Episode #1.6 (1995)
The choice of these 10 candidates has been controversial.ทางเลือกของเหล่านี้ 10 ผู้สมัครที่ได้รับการโต้เถียง Contact (1997)
I remember them arguing at night.ฉันจำได้ว่าคืนนั้นพวกท่านโต้เถียงกัน. V for Vendetta (2005)
the many sects of Christianity debated and voted on, well..มีตัวแทนของคริสตจักรมากมาย โต้เถียงกันลงคะแนนเสียง The Da Vinci Code (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โต้เถียง[tōthīeng] (v) EN: argue ; debate ; dispute  FR: polémiquer ; batailler ; disputer (vx - litt.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argue(vi) โต้เถียง, See also: โต้แย้ง, เถียง, Syn. quarrel, dispute
argue about(phrv) โต้เถียงเรื่อง, See also: เถียงกันเรื่อง, ทุ่มเถียงเรื่อง
argue out(phrv) โต้เถียงเรื่อง, See also: ถกเถียงเรื่อง
bicker(vi) โต้เถียง, Syn. squabble
be at loggerheads(idm) โต้แย้งกันอย่างแรง, See also: โต้เถียงกันอย่างแรง
contend(vi) โต้เถียง, Syn. argue, debate, fence
controvert(vt) โต้แย้ง, See also: โต้เถียง, Syn. refute, rebut
contend about(phrv) โต้เถียงเกี่ยวกับ, See also: ทะเลาะกันในเรื่อง
dispute about(phrv) ขัดแย้งกันในเรื่อง, See also: โต้เถียงกันในเรื่อง
dispute against(phrv) ขัดแย้งกันกับ, See also: โต้เถียงกันกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt.,vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion
argumentative(อาร์กิวเมนเท'ทิฟว) adj. ชอบโต้เถียง,เกี่ยวกับโต้เถียง,ขัดแย้ง, Syn. disputatious, contentious, Ant. amenable
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
choplogicn. การโต้เถียงที่อ้างเหตุผลผิด ๆ
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
contend(คันเทนดฺ') {contended,contending,contends} vi. แข่งขัน,ต่อสู้ vt. ยืนยัน,โต้เถียง., See also: contendingly adv. ดูcontend
contention(คันเทน'เชิน) n. การแข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้,การโต้เถียง, Syn. struggle

English-Thai: Nontri Dictionary
argue(vi, vt) โต้แย้ง,เถียง,ถกเถียง,โต้เถียง,โต้คารม
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
argumentative(adj) ชอบโต้แย้ง,ชอบโต้เถียง,ชอบเถียง,ชอบขัดแย้ง
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
bicker(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง
contention(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การต่อสู้,การแข่งขัน
contentious(adj) ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบต่อสู้,ชอบโต้เถียง,ชอบแย้ง
contest(n) การต่อสู้,การต่อกร,การแข่งขัน,การโต้แย้ง,การโต้เถียง
contest(vt) ต่อสู้,ต่อกร,แข่งขัน,โต้แย้ง,โต้เถียง
controversial(adj) ซึ่งแย้งกัน,ที่เถียงกัน,เกี่ยวกับการโต้เถียง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
争い[あらそい, arasoi] โต้เถียง,ขัดแย้ง,โต้แย้ง,ทะเลาะ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
争う[あらそう, arasou] TH: โต้เถียง  EN: to dispute

German-Thai: Longdo Dictionary
argumentieren(vi) |argumentierte, hat argumentiert, gegen/für etw.| โต้เถียง, ให้เหตุผล, ถกเถียง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top