ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นิพนธ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิพนธ์-, *นิพนธ์*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอtesis

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิพนธ์น. เรื่องที่แต่งขึ้น, (ราชา) พระนิพนธ์, พระราช-นิพนธ์.
นิพนธ์ก. ร้อยกรองถ้อยคำ, แต่งหนังสือ, (ราชา) ทรงนิพนธ์, ทรงพระนิพนธ์, ทรงพระราชนิพนธ์.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thesis, antithesis, synthesis, causes of causal causation.วิทยานิพนธ์ตรงกันข้ามสังเคราะห์ สาเหตุของการเกิดสาเหตุ Yellow Submarine (1968)
I didn't have a major, but my thesis was on Latin American economic policy.ฉันไม่มีวิชาเอก แต่ทำวิทยานิพนธ์ เรื่องนโยบายเศรษฐกิจลาตินอเมริกา Rushmore (1998)
... doingresearchon yourdoctorate.... ทิวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก The Day After Tomorrow (2004)
I heard you're writing your Master's thesis.ได้ยินมาว่าคุณกำลังทำวิทยานิพนธ์ Everybody Has a Little Secret (2004)
You're here for your thesis?คุณมาทำวิทยานิพนธ์ที่นี่เหรอ? Everybody Has a Little Secret (2004)
The topic ofyour thesis changed dramatically.หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ของคุณ เปลี่ยนไปมากเลยนะ Everybody Has a Little Secret (2004)
How's your thesis going?วิทยานิพนธ์เธอเป็นไงบ้างล่ะ? Everybody Has a Little Secret (2004)
My thesis is based on his research.วิทยานิพนธ์ของผม อยู่บนพื้นฐานงานวิจัยของเขา Chapter One 'Genesis' (2006)
I wrote a thesis on poison treatment in med school.ฉันทำวิทยานิพนธ์เรื่องการรักษายาพิษ ในโรงเรียนแพทย์ Arang (2006)
And that thesis was published recently.และวิทยานิพนธ์นั้น ได้ถูกพิมพ์ออกขายเมื่อไม่นานมานี่ Arang (2006)
My fiance and I were planning to work... on a joint thesis for our doctorates.คู่หมั้นของฉันและ ฉันกำลังวางแผนที่จะทำงาน ในวิทยานิพนธ์ปริญญา เอกร่วมกันของเรา Sex Trek: Charly XXX (2007)
Today's topic is interpretation of poetry.หัวข้อวันนี้คือ การตีความบทกวีนิพนธ์ Like Stars on Earth (2007)

English-Thai: Longdo Dictionary
theses(n) |พหูพจน์ของ thesis| วิทยานิพนธ์, ข้อสรุป, ข้อวินิจฉัย เช่น Finding model theses or dissertations can help you gauge how much (or how little) you have to do. A good model can also serve as an inspiration for you.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disquisitionn. การตรวจสอบและถกเถียงเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
dissert(ดิเซิร์ท') vi. สนทนา,ปาฐกถา,บรรยาย,สาธก,เขียนปริญญานิพนธ์,เขียนบทความ
dissertationn. ปริญญานิพนธ์ (โดยเฉพาะของปริญญาเอก) ,การสนทนา,การบรรยาย,การเขียนบทความ, See also: dissertational adj. ดูdissertation dissertationist n. ดูdissertation, Syn. treatise, thesis
passusn. ส่วนของกวีนิพนธ์ เรื่องราว นิทานหรืออื่น ๆ
poem(โพ'เอิม) n. บทกวี,โคลง,กลอน,ฉันท์,กาพย์,กวีนิพนธ์,บทประพันธ์ร้อยแก้ว
poetics(โพเอท'ทิคซฺ) n. ฉันทลักษณ์,บทกวีนิพนธ์,อารมณ์แห่งกวีนิพนธ์
poetry(โพ'อิทรี) n. การประพันธ์บทกวี,กวีนิพนธ์
review(รีวิว') n. การทบทวน,การพิจารณาใหม่,สิ่งตีพิมพ์ปฏิทัศน์,บทนิพนธ์ปฏิทัศน์,การวิจารณ์,บทวิจารณ์,การตรวจพล,การสังเกตการณ์ vt. ทบทวน,ตรวจสอบอีก,พิจารณาใหม่,วิจารณ์,ตรวจพล,สังเกตการณ์ vi. เขียนบทวิจารณ์,เขียนบทปฏิทัศน์, See also: reviewal n. review
thesis(ธี'ซิส) n. วิทยานิพนธ์,ข้อวินิจฉัย,ข้อสมมุติ,ข้อสรุป,บทความวิจัย,บทความ pl. theses

English-Thai: Nontri Dictionary
anthology(n) กวีนิพนธ์
dissertation(n) การสนทนา,การถกปัญหา,การบรรยาย,การเขียนตำรา,วิทยานิพนธ์
thesis(n) วิทยานิพนธ์,ข้อสมมุติ,เรื่องแต่ง,ข้อวินิจฉัย,บทความ

German-Thai: Longdo Dictionary
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี

French-Thai: Longdo Dictionary
thèse(n) |f, pl. thèses| วิทยานิพนธ์
soutenance d'une thèse(n) |f| การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
soutenir une thèse(vt) แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้ศึกษา ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top