ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*韦*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -韦-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[围, wéi, ㄨㄟˊ] to surround, to encircle, to corral
Radical: , Decomposition:   囗 [wéi, ㄨㄟˊ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] enclosure, Rank: 576
[伟, wěi, ㄨㄟˇ] great, imposing; extraordinary
Radical: , Decomposition:   亻 [rén, ㄖㄣˊ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] person, Rank: 1107
[违, wéi, ㄨㄟˊ] to violate, to disobey, to defy; to separate from
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1184
[韩, hán, ㄏㄢˊ] Korea, especially South Korea; surname
Radical: , Decomposition:   龺 [gān, ㄍㄢ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: -, Rank: 1221
[韦, wéi, ㄨㄟˊ] tanned leather; surname
Radical: , Decomposition:   三 [sān, ㄙㄢ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: -, Rank: 1667
[纬, wěi, ㄨㄟˇ] warp and woof; lines of latitude
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 2697
[讳, huì, ㄏㄨㄟˋ] taboo; to shun, to conceal, to avoid mentioning
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 2912
[韧, rèn, ㄖㄣˋ] tough, strong; pliable
Radical: , Decomposition:   韦 [wéi, ㄨㄟˊ]  刃 [rèn, ㄖㄣˋ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 3137
[苇, wěi, ㄨㄟˇ] reed
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] grass, Rank: 3233
[韬, tāo, ㄊㄠ] sheath, scabbard, bow case
Radical: , Decomposition:   韦 [wéi, ㄨㄟˊ]  舀 [yǎo, ㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 3652
[闱, wéi, ㄨㄟˊ] gate, door; living quarters
Radical: , Decomposition:   门 [mén, ㄇㄣˊ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] gate, Rank: 4575
[炜, wěi, ㄨㄟˇ] brilliant, glowing, red
Radical: , Decomposition:   火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] fire, Rank: 4864
[玮, wěi, ㄨㄟˇ] a type of red jade; rare, valuable
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 5058
[韪, wěi, ㄨㄟˇ] right; proper; perpriety
Radical: , Decomposition:   是 [shì, ㄕˋ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] right, Rank: 5229
[韫, yùn, ㄩㄣˋ] to contain; to hide, to conceal
Radical: , Decomposition:   韦 [wéi, ㄨㄟˊ]  昷 [wēn, ㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] leather, Rank: 5668
[帏, wéi, ㄨㄟˊ] a curtain that forms a wall
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] curtain, Rank: 5809
[祎, yī, ] excellent, rare; beautiful, fine
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  韦 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] spirit, Rank: 6124

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] soft leather; surname Wei, #11,255 [Add to Longdo]
[Wéi bó, ㄨㄟˊ ㄅㄛˊ, / ] Webb (English name); Weber, #16,554 [Add to Longdo]
[Chá wéi si, ㄔㄚˊ ㄨㄟˊ ㄙ˙, / ] Chavez, Spanish name, #19,403 [Add to Longdo]
津巴布[Jīn bā bù wéi, ㄐㄧㄣ ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, / ] Zimbabwe, #29,595 [Add to Longdo]
吕不[Lǚ Bù wéi, ㄌㄩˇ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, / ] Lü Buwei (-235 BC), merchant and politician in Qin kingdom, financial sponsor (and in fiction father) of King Ying Zhen 嬴政, who subsequently became the first emperor, #34,780 [Add to Longdo]
梅德杰夫[Méi dé wéi jié fū, ㄇㄟˊ ㄉㄜˊ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨ, / ] Medvedyev (name); Dmitry Anatolyevich Medvedev (1965-), Russian lawyer and politician, President of Russian Federation from 2008, #60,645 [Add to Longdo]
麦克斯[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, / ] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves, #85,183 [Add to Longdo]
[Wéi dá, ㄨㄟˊ ㄉㄚˊ, / ] François Viète (1540-1603), French mathematician who introduced notation of algebra, #130,134 [Add to Longdo]
尔瓦[Wéi ěr wǎ, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄨㄚˇ, / ] Huelva, Spain, #160,187 [Add to Longdo]
[Wéi rì, ㄨㄟˊ ㄖˋ, / ] Waley or Whaley (name); Arthur Waley (1889-1966), pioneer British sinologist, #184,994 [Add to Longdo]
格纳[Wéi gé nà, ㄨㄟˊ ㄍㄜˊ ㄋㄚˋ, / ] Alfred Wegener (1880-1930), German meteorologist and geophysicist, the originator of continental drift; also written 魏格納|魏格纳, #243,464 [Add to Longdo]
[Wéi kē, ㄨㄟˊ ㄎㄜ, / ] Waco, #249,625 [Add to Longdo]
慕庭[Wéi Mù tíng, ㄨㄟˊ ㄇㄨˋ ㄊㄧㄥˊ, / ] Clarence Martin Wilbur (1908-1997), US Sinologist and Professor of Columbia University, #284,822 [Add to Longdo]
里诺[sài wéi lǐ nuò, ㄙㄞˋ ㄨㄟˊ ㄌㄧˇ ㄋㄨㄛˋ, / ] [Jean-Michel] Severino [World Bank vice-president, East Asia and Pacific], #697,061 [Add to Longdo]
热尔[Rè ěr wéi, ㄖㄜˋ ㄦˇ ㄨㄟˊ, / ] Gervais (name); Paul Gervais (1816-1879), French geologist, #990,912 [Add to Longdo]
基拉[Kī lā wéi è, ㄎㄧ ㄌㄚ ㄨㄟˊ ㄜˋ, / ] Kilauea, Hawaii, the world's most active volcano [Add to Longdo]
莫哈沙漠[Mò hā wéi shā mò, ㄇㄛˋ ㄏㄚ ㄨㄟˊ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, / ] Mojave Desert [Add to Longdo]
应物[Wéi Yìng wù, ㄨㄟˊ ㄧㄥˋ ㄨˋ, / ] Wei Yinwu (737-792), Tang dynasty poet [Add to Longdo]
斯卡[Wéi sī kǎ, ㄨㄟˊ ㄙ ㄎㄚˇ, / ] Uesca or Huesca, Spain [Add to Longdo]
氏拼法[Wéi shì pīn fǎ, ㄨㄟˊ ㄕˋ ㄆㄧㄣ ㄈㄚˇ, / ] Wade-Giles system (romanization of Chinese) [Add to Longdo]
尔弗雷兹[Wéi ěr fú léi zi, ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄈㄨˊ ㄌㄟˊ ㄗ˙, / ] (George) Wehrfritz (Beijing bureau chief of Newsweek) [Add to Longdo]
驮菩薩[Wéi tuó Pú sà, ㄨㄟˊ ㄊㄨㄛˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Skanda, the general or guardian Bodhisattva [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All the points are covered except Rockville bend.[CN] 所有位置均已控制,除了罗克尔弯道 Raw Deal (1948)
He's shot![CN] 走吧 伯 他又开枪了 Saboteur (1942)
Doesn't it strike you as peculiar that you, Cook, Edith and Webb... all met with violent accidents on the same day?[CN] 你想想,你,库克 伊迪丝还有伯 你们几个同一天都遭遇了可怕的事故 这难道还不能点醒你吗? Blithe Spirit (1945)
- I will. What's this? Edinburgh, Waverley.[CN] 到哪儿了 爱丁堡 伯里 走得蛮快的 The 39 Steps (1935)
Hello, Mrs. Welch. I want to apologize...[CN] 尔奇太太,我向你道歉... It's a Wonderful Life (1946)
Madame chavez.[CN] 斯夫人 The Mask of Dimitrios (1944)
Hello. Hello, Mrs. Welch?[CN] 喂,是尔奇太太吗? It's a Wonderful Life (1946)
It 's on the Star of Asia leaving Key West on Friday.[CN] 是亚洲之星,周五前往基斯特 Cry of the City (1948)
Permit me.[CN] 毕拿队长 Gone with the Wind (1939)
You're a fine one to talk.[CN] 叔叔,你好 Gone with the Wind (1939)
Wayne?[CN] 恩? Dreamgirls (2006)
-Oh, Welch.[CN] -是尔奇 It's a Wonderful Life (1946)
Wade:[CN] 德: Bloody Homecoming (2013)
Put Maxwell in her slot and send her on after the cyclists.[CN] 让麦克斯替她的位, 把她放到骑自行车 节目之后 Quai des Orfèvres (1947)
But when she went, she took everything.[CN] 不要说了,我很抱歉 Gone with the Wind (1939)
Yes, I thought it was about time I got you out of that fake mourning.[CN] 毕拿敬上 多么感性,温馨 Gone with the Wind (1939)
Wayne, no.[CN] 恩 不要 Wanderlust (2012)
That's your misfortune. Oh, Rhett.[CN] Gone with the Wind (1939)
Stop that! Run, Wilbur, run! Before he gets your range![CN] 走吧 伯 别让他射中你 Saboteur (1942)
Rhett, wait for me.[CN] 等等我, Gone with the Wind (1939)
"The Lord is my shepherd. I shall not want.[CN] 他还坐著毕拿的马车走了 Gone with the Wind (1939)
Oh, she wept with delight when he gave her a smile[CN] 我想为我昨晚的行为道歉 ... 我昨晚太醉了 Gone with the Wind (1939)
You remember Mr. , don't you?[CN] 餐会时见过面,记得先生? Foreign Correspondent (1940)
He gone. No worry. He name is Welch.[CN] 别担心,他已经走了 他叫尔奇 It's a Wonderful Life (1946)
He's from Charleston.[CN] 他是查理斯顿的毕拿 Gone with the Wind (1939)
Proud to be under obligation to you.[CN] 又是那个毕拿 Gone with the Wind (1939)
This house won't seem the same without Bonnie.[CN] 我是担心先生 Gone with the Wind (1939)
Rockville bend and adjacent points covered.[CN] 罗克尔弯道周围地区已控制 Raw Deal (1948)
-You get out of here, Mr. Welch![CN] -先生,请你出去! It's a Wonderful Life (1946)
I wouldn't leave her here... with a mother who hasn't the decency to consider her own reputation.[CN] 对不起,先生 Gone with the Wind (1939)
Oh, Mr. Welch?[CN] 尔奇先生? It's a Wonderful Life (1946)
Caroline Meade, how can you permit your husband to conduct this... this slave auction?[CN] 我的派系是毕拿 他是我唯一清楚的, 其他的都没意义 Gone with the Wind (1939)
Jim![CN] 味喂渭! Star Trek Into Darkness (2013)
I heard Mr. Rhett say that he'll be wanting a son next year.[CN] Gone with the Wind (1939)
Rhett![CN] Gone with the Wind (1939)
Oh, thank you, Mrs. Welch. I'm sure she'll be all right.[CN] 尔奇太太,谢谢你 她没事 It's a Wonderful Life (1946)
He refused to fight. Not quite that, Charles. He refused to take advantage of you.[CN] 毕拿,说是这样的了 Gone with the Wind (1939)
Promise?[CN] Gone with the Wind (1939)
Probably Wyatt for the Dodgers, Sewell for the Pirates.[CN] 我想道奇队会用 Lifeboat (1944)
Oh, Mammy, I'm so thin and pale and...[CN] ! 史嘉丽 Gone with the Wind (1939)
The bell is there beside the picture.[CN] "文,不用担心我" The Paradine Case (1947)
Rhett, you are good to me.[CN] 先生,很抱歉不是个男孩 Gone with the Wind (1939)
It's just that there's too much honor in her to ever conceive of dishonor... in anyone she loves.[CN] 他为什么不拿定主意呢? ... Gone with the Wind (1939)
Okay, that's fine, Mr. Welch.[CN] 很好,尔奇先生 It's a Wonderful Life (1946)
Run, Wilbur, run![CN] 走吧 Saboteur (1942)
On US 50 going east towards Pueblo.[CN] 50号公路朝东往普布洛方向 Raw Deal (1948)
I've been waiting for you to grow up and get that sad-eyed Ashley out of your heart.[CN] 否则你会被践踏 毕拿,请送我到白姨那里 Gone with the Wind (1939)
But you had to wait till now, now when Melly's dying... to show me that I could never mean any more to you than... than this Watling woman does to Rhett.[CN] 华莲在心中的地位 而我一直爱著根本不存在的东西 然而 Gone with the Wind (1939)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top