ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*酉*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -酉-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[配, pèi, ㄆㄟˋ] to blend, to mix; to fit, to match
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  己 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 738
[酒, jiǔ, ㄐㄧㄡˇ] wine, spirits, liquor, alcohol
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A jar 酉 of wine 氵; 酉 also provides the pronunciation, Rank: 797
[醒, xǐng, ㄒㄧㄥˇ] to wake up, to startle; to sober up
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  星 [xīng, ㄒㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 1075
[酸, suān, ㄙㄨㄢ] tart, sour; spoiled; acid
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  夋 [qūn, ㄑㄩㄣ]
Etymology: [ideographic] Wine 酉 aged too long 夋; 夋 also provides the pronunciation, Rank: 1456
[醉, zuì, ㄗㄨㄟˋ] intoxicated, drunk; addicted
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  卒 [, ㄗㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 1783
[酷, kù, ㄎㄨˋ] strong, stimulating; ruthless, intense
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  告 [gào, ㄍㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 1867
[酬, chóu, ㄔㄡˊ] to toast, to entertain; to reward, to compensate
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  州 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 2005
[醇, chún, ㄔㄨㄣˊ] rich, pure, as good as wine
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  享 [xiǎng, ㄒㄧㄤˇ]
Etymology: [ideographic] Wine 酉 fit to be savored 享, Rank: 2560
[酿, niàng, ㄋㄧㄤˋ] to ferment, to brew
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  良 [liáng, ㄌㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 2764
[酌, zhuó, ㄓㄨㄛˊ] to pour wine, to drink wine; to deliberate, to consider
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  勺 [sháo, ㄕㄠˊ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 2984
[酶, méi, ㄇㄟˊ] enzyme; to ferment
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  每 [měi, ㄇㄟˇ]
Etymology: [pictophonetic] chemical, Rank: 3058
[醋, cù, ㄘㄨˋ] vinegar; jealousy, envy
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  昔 [, ㄒㄧ]
Etymology: [ideographic] Aged 昔 wine 酉; wine gone sour, Rank: 3076
[酱, jiàng, ㄐㄧㄤˋ] sauce, paste, jam
Radical: , Decomposition:     丬 [qiáng, ㄑㄧㄤˊ]  夕 [, ㄒㄧ]  酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 3100
[酝, yùn, ㄩㄣˋ] liquor, spirits, wine; to ferment
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  云 [yún, ㄩㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 3362
[酋, qiú, ㄑㄧㄡˊ] chief of tribe, chieftain
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]
Etymology: [pictographic] A feathered crown, Rank: 3403
[酥, sū, ㄙㄨ] butter; crispy, flaky; fluffy, light
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  禾 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 3516
[酵, jiào, ㄐㄧㄠˋ] yeast; to leaven
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  孝 [xiào, ㄒㄧㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 3531
[酣, hān, ㄏㄢ] to enjoy liquor
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  甘 [gān, ㄍㄢ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 3582
[醫, yī, ] to cure, to heal, to treat; doctor; medicine
Radical: , Decomposition:   殹 [, ㄧˋ]  酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 3615
[酪, lào, ㄌㄠˋ] cream, cheese; koumiss
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 3667
[酉, yǒu, ㄧㄡˇ] wine; wine vessel; chemical
Radical: , Decomposition:   兀 [, ㄨˋ]  日 [, ㄖˋ]
Etymology: [pictographic] A vessel half-filled with wine, Rank: 3839
[酮, tóng, ㄊㄨㄥˊ] ketone
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  同 [tóng, ㄊㄨㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] chemical, Rank: 3905
[酰, xiān, ㄒㄧㄢ] acylate
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  先 [xiān, ㄒㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] chemical, Rank: 4022
[醮, jiào, ㄐㄧㄠˋ] to anoint, to perform a rite; Daoist or Buddhist ceremony
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  焦 [jiāo, ㄐㄧㄠ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 4056
[醺, xūn, ㄒㄩㄣ] drunk, intoxicated
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  熏 [xūn, ㄒㄩㄣ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 4131
[酗, xù, ㄒㄩˋ] violent, raging drunk, blotto
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  凶 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [ideographic] A dangerous 凶 drunk 酉, Rank: 4193
[酚, fēn, ㄈㄣ] carbolic acid; phenol
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  分 [fēn, ㄈㄣ]
Etymology: [pictophonetic] chemical, Rank: 4391
[酯, zhǐ, ㄓˇ] ester
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  旨 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [pictophonetic] chemical, Rank: 4412
[醯, xī, ㄒㄧ] vinegar, acid; to pickle
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]    㐬 [liú, ㄌㄧㄡˊ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 4445
[酢, cù, ㄘㄨˋ] a toast to the host
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  乍 [zhà, ㄓㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 4688
[酊, dīng, ㄉㄧㄥ] drunk, intoxicated
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 4791
[醛, quán, ㄑㄩㄢˊ] aldehyde
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  荃 [quán, ㄑㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] chemical, Rank: 4793
[醴, lǐ, ㄌㄧˇ] sweet wine; sweet spring water
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  豊 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 4877
[酩, mǐng, ㄇㄧㄥˇ] drunk, tipsy, intoxicated
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  名 [míng, ㄇㄧㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 5183
[醪, láo, ㄌㄠˊ] unfiltered wine; sediment, dregs
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  翏 [liù, ㄌㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 5193
[醚, mí, ㄇㄧˊ] ether
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  迷 [, ㄇㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] chemical, Rank: 5302
[醢, hǎi, ㄏㄞˇ] minced pickled meat; to mince
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]    右 [yòu, ㄧㄡˋ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: [ideographic] Meat 皿 left in wine 酉; 右 provides the pronunciation, Rank: 5363
[醣, táng, ㄊㄤˊ] carbohydrate
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  唐 [táng, ㄊㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] chemical, Rank: 5685
[醵, jù, ㄐㄩˋ] to contribute for drinks; to pool money
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  豦 [, ㄐㄩˋ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 5750
[酐, gān, ㄍㄢ] anhydride
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] chemical, Rank: 5848
[醍, tí, ㄊㄧˊ] essential oil of butter
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  是 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 5966
[醭, bú, ㄅㄨˊ] mold, pond scum
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  菐 [, ㄆㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 5989
[醐, hú, ㄏㄨˊ] the purest cream
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  胡 [, ㄏㄨˊ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 6002
[酽, yàn, ㄧㄢˋ] thick, strong (as a beverage)
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  严 [yán, ㄧㄢˊ]
Etymology: [ideographic] Hard 严 liquor 酉; 严 also provides the pronunciation, Rank: 6040
[醌, kūn, ㄎㄨㄣ] quinone
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  昆 [kūn, ㄎㄨㄣ]
Etymology: [pictophonetic] chemical, Rank: 6268
[酡, tuó, ㄊㄨㄛˊ] ruddy, flushed
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  它 [, ㄊㄚ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 6450
[酤, gū, ㄍㄨ] to sell liquor
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  古 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 6479
[酞, tài, ㄊㄞˋ] phthalein
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  太 [tài, ㄊㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] chemical, Rank: 6556
[酲, chéng, ㄔㄥˊ] hangover; uncomfortable
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  呈 [chéng, ㄔㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 6850
[酹, lèi, ㄌㄟˋ] to pour out a libation; to sprinkle
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  寽 [, ㄌㄩˋ]
Etymology: [ideographic] A pinch 寽 of wine 酉; 寽 also provides the pronunciation, Rank: 7091

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] 10th earthly branch: 5-7 p.m., 8th solar month (8th September-7th October), year of the Cock, #24,038 [Add to Longdo]
[yǐ yǒu, ㄧˇ ㄧㄡˇ, ] twenty second year B10 of the 60 year cycle, e.g. 2005 or 2065, #57,300 [Add to Longdo]
[xīn yǒu, ㄒㄧㄣ ㄧㄡˇ, ] fifty eigth year H10 of the 60 year cycle, e.g. 1981 or 2041, #62,704 [Add to Longdo]
[Yǒu yáng, ㄧㄡˇ ㄧㄤˊ, / ] Youyang Tujiazu-Miaozu autonomous county in Sichuan, #62,885 [Add to Longdo]
[dīng yǒu, ㄉㄧㄥ ㄧㄡˇ, ] thirty fourth year D10 of the 60 year cycle, e.g. 1957 or 2017, #63,938 [Add to Longdo]
[guǐ yǒu, ㄍㄨㄟˇ ㄧㄡˇ, ] tenth year J10 of the 60 year cycle, e.g. 1993 or 2053, #67,139 [Add to Longdo]
[jǐ yǒu, ㄐㄧˇ ㄧㄡˇ, ] forty sixth year F10 of the 60 year cycle, e.g. 1969 or 2029, #70,938 [Add to Longdo]
牌时分[yǒu pái shí fēn, ㄧㄡˇ ㄆㄞˊ ㄕˊ ㄈㄣ, / ] 5-7 pm [Add to Longdo]
[yǒu jī, ㄧㄡˇ ㄐㄧ, / ] Year 10, year of the Cock (e.g. 2005) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一の[いちのとり, ichinotori] (exp) first day of the cock in the eleventh month [Add to Longdo]
[きのととり;いつゆう;おつゆう, kinototori ; itsuyuu ; otsuyuu] (n) (See 干支) twenty-second of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[つちのととり;きゆう, tsuchinototori ; kiyuu] (n) (See 干支) 46th of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[しんゆう;かのととり, shinyuu ; kanototori] (n) (See 干支) 58th year of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[ひのととり;ていゆう, hinototori ; teiyuu] (n) (See 干支) 34th of the sexagenary cycle; thirty-fourth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[とり, tori] (n) tenth sign of Chinese zodiac (The Bird, 5pm-7pm, west, August) [Add to Longdo]
の市[とりのいち, torinoichi] (n) Bird Day Fair (held at Otori Shrine on each Day of the Bird in November) [Add to Longdo]
の待;の町[とりのまち, torinomachi] (n) (arch) (See の市) Bird Day Fair (held at Otori Shrine on each Day of the Bird in November) [Add to Longdo]
の日;とりの日[とりのひ, torinohi] (n) Bird Day; Day of the Bird [Add to Longdo]
の方角[とりのほうがく, torinohougaku] (n) west [Add to Longdo]
[とりどし, toridoshi] (n) year of the cock [Add to Longdo]
[とりへん, torihen] (n) kanji "bird of the zodiac" radical (radical 164) [Add to Longdo]
日読みの[ひよみのとり, hiyominotori] (n) (See 偏) kanji "bird of the zodiac" radical (radical 164) [Add to Longdo]
[みずのととり;きゆう, mizunototori ; kiyuu] (n) (See 干支) tenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
History has known dark ages, dominated by his servants, violent and barbaric.[JP] 歴史は 垢皮ら (ニ支己さ れブこ ー 日音黒日寺イ麦を知 つ て し丶る 野蛮な暴力 Violent Shit: The Movie (2015)
A_er meein_ hundreds of people he exiled or enslaved,[CN] 解放了受癸靖难影响 而被流放或成为 The Face Reader (2013)
I think I'm there poured no less than seven different oil grades.[CN] 己有7種香料的那個 The Sisters (1969)
The Antichrist rules the world and evil is without a face.[JP] 牙B悪は 顔を持ブこず ー 反キ'丿ス卜ヵヾ' 世界を支己する Violent Shit: The Movie (2015)
Cool.[CN] 告啊 {\1cHF0F0F0}{\3cH202020}Cool. Now You See Me (2013)
Don't worry.[JP] 丿じ丶己なし丶 Violent Shit: The Movie (2015)
You were assigned to a homicide case on the West Side.[CN] -好吧 你被安排到面去处理自杀案件 Vice (2015)
He brought Europe to its knees, and for many years made the Roman Empire anxious and in fear of a terrifying invasion.[JP] 予皮は ヨ一口ツ丿ヾ諸国を ー 己下(ニ置くと 長きCニわブこつて ー 口一マ帝国Cニ文寸し ィ曼略を繰〝丿返しブこ Violent Shit: The Movie (2015)
That's ass-up polyurethane. Really talking about a one through nine.[CN] 那边的polyurethane(聚亚安旨) 从一说到九 My Best Friend's Girl (2008)
That's cool.[CN] 那真的很 Grown Ups (2010)
1597 AD The Second Korean-Japanese War.[CN] 1597 年 丁再乱 The Admiral (2014)
Don't be afraid of me.[JP] ノじ丶己 し な し'で Violent Shit: The Movie (2015)
On the 7th day of the 10th moon of Yi Xi Year we nine brothers kneel before the altar of the gods to make a pledge like the Five Ancestors[CN] 承天洪运 乙年十月初七吉日 我等九人今日跪在关圣帝君前 滴血焚香 仿效当年五祖 Election (2005)
Are you worried about tomorrow?[JP] 日月 日 ヵ〝'丿じ丶己 ? Violent Shit: The Movie (2015)
The heart is nutritious and free of fat, such as the liver, but unfortunately one of the two "guests" was a heavy drinker, and his liver was too hard and not edible.[JP] 丿じ丶臓は 且旨肪も少なく 高タン丿ヾクで 月千臓のよう C The3CCC3TheCCThe The ます あし丶~こく 二人のゲス卜はー 大麦飲みナごつブこようで Violent Shit: The Movie (2015)
We'll settle this at midnight tonight on Cemetery Hill.[CN] 今晚时黄土岗上,一决生死! Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Percocet is nice, but when spliced with atomoxetine and hydrocodone, the party could go on for hours.[CN] 波拷赛特是好的,但加上 托莫西汀和氢可同 效力便更持久 Better Living Through Chemistry (2014)
The years of the monkey, the rooster, and the dog...[CN] 他们分别是申、、戍年生 Detective Conan: The Time Bombed Skyscraper (1997)
The next draw will be at dinner time![CN] 取票后便离去 时开彩 Once Upon a Time in China II (1992)
-You know how she was with dad.[CN] 你知道当妈妈还和爸爸在一起时她是什么样的。 最一『警7坛 Buddy Hutchins (2015)
Cool.[CN] - The Haunting Hour: Don't Think About It (2007)
My boss is a rooster.[JP] ボスは年なの Prisoners (2013)
But with you, there is nothing, no such risk, because you are not doing anything here, you're absolutely useless, in every circumstance![JP] ま あ 君ら は丿じ丶己なし丶麦ごろう イ可一つ ー イ士事なんカ' しとらんのナどカ'ら し丶つ し丶カ'なる日寺も ー 完璧な役立ブこずブご Violent Shit: The Movie (2015)
With guns-- no.[CN] 忧士 崆 Buried (2006)
Cool... cool your ass[CN] 告... 告你的死人头 I Love Hong Kong 2012 (2012)
Okay. Say hi to Christie.[CN] 时见汝等于此处 同归家中 Barbie & Her Sisters in the Great Puppy Adventure (2015)
a couple of years sitting behind the desk, and... when you get cases like these they are more anxious than a mother on her son's first day at school.[JP] ニ年惜管 事務イ士事で し ブこ こんな王見士易(ニ麦尿遣さ れる と 上司ヵヾ' 授業参観の母みブこし丶cこ ー ノじ丶己するんです Violent Shit: The Movie (2015)
No proteins, no enzymes, no nucleic acid.[CN] 没蛋白质,没有每 也没有核算 The Andromeda Strain (1971)
Ah, don't worry about this:[JP] 丿じ丶己しなく て し丶 し丶 Violent Shit: The Movie (2015)
Born in Aug[CN] 8月出世呢,8月就是丁 {\cH00FFFF}{\3cH2F2F2F}{\4cH000000}Born in Aug Zai sheng ren (1981)
Is allowed only in Chen and You hours.[CN] 辰时时才能撒 The Monkey King (2014)
No, no, don't worry,[JP] ノじ丶己 し な し'で Violent Shit: The Movie (2015)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top