ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*苹果馅饼*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 苹果馅饼, -苹果馅饼-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苹果馅饼[píng guǒ xiàn bǐng, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] apple pie [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Apple pie, I made it.[CN] 苹果馅饼,我做到。 The Silent Mountain (2014)
I got apple pie, apple fritters, apple tarts, apple dumplings, apple crisps, apple crumbles aaand apple Brown Betty![CN] 我这有苹果派... ... 炸苹果,苹果馅饼, 苹果包,苹果片,苹果酥 The Ticket Master (2010)
Apple pie, honey-baked ham[CN] 苹果馅饼,蜂蜜烤火腿 Among Friends (2012)
I saw earlier you had apple tart on the menu. I'll have that.[CN] {\fnYouYuan\fs14\bord1\3aH82}我刚才看到你们这有苹果馅饼 我要那个就好 Blind (2014)
Tonight's dinner will be roast turkey and for dessert, an apple tart.[CN] 今天晚餐吃烤火鸡 还有苹果馅饼作甜点 Taking Woodstock (2009)
Chicken-fried steak, onions! Baked apple with cream![CN] 软炸牛肉和洋葱 还有加奶油的烤苹果馅饼 Part Two (2011)
An apple turnover, please.[CN] 一个苹果馅饼, 谢谢 The Son (2002)
Is that apple pie I smell?[CN] 我闻到苹果馅饼的味道 K-PAX (2001)
Same time tomorrow, my apple strudle.[CN] 明天同样时间见,我的苹果馅饼 A Matter of Loaf and Death (2008)
We've got raspberry jam,an apple tart...[CN] 我有覆盆子果酱、苹果馅饼 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Not apple pies.[CN] 苹果馅饼 是鸡肉的 Chicken Run (2000)
Yeah, I'll have apple tart as well.[CN] {\fnYouYuan\fs14\bord1\3aH82}我也来份苹果馅饼好了 Blind (2014)
Dad, where does apple pie come from?[CN] 爸爸,苹果馅饼从何而来? 666: The Child (2006)

Are you satisfied with the result?Discussions