ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*果汁*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 果汁, -果汁-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果汁[guǒ zhī, ㄍㄨㄛˇ ㄓ, ] fruit juice, #11,272 [Add to Longdo]
果汁[guǒ zhī jī, ㄍㄨㄛˇ ㄓ ㄐㄧ, / ] blender (device); juicer, #80,629 [Add to Longdo]
果汁[máng guǒ zhī, ㄇㄤˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓ, ] mango juice [Add to Longdo]
果汁[píng guǒ zhī, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄓ, / ] apple juice [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
果汁[かじゅう, kajuu] (n) น้ำผลไม้, Syn. ジュース

Japanese-English: EDICT Dictionary
果汁[かじゅう, kajuu] (n) fruit juice; (P) [Add to Longdo]
天然果汁[てんねんかじゅう, tennenkajuu] (n) natural fruit juice [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mom, this is Mr.Juicehead Junkie.[CN] 妈,这是果汁头烂人 Last Tango in Paris (1972)
There's juice in the refrigerator.[CN] 冰箱里有果汁 Airplane! (1980)
Pass me the bottles[CN] 传那些果汁瓶给我吧 Early Summer (1951)
Bring us some lemonade and biscuits.[CN] 给我冰一点的果汁和饼干 Smiles of a Summer Night (1955)
Where's the cider? Greetings![CN] 果汁在哪? Tom Jones (1963)
Drink it. Maybe you get sexy with some juice.[CN] 你喝吧 也许果汁会让你变性感 Blue Jeans (1975)
I hope Mrs Kentley's staying in bed with lots of fruit juice.[CN] 希望肯特里太太多喝点果汁 多休息 Rope (1948)
Just more juice and apples, and don't feel seedy.[CN] 喝多点果汁,吃多点苹果,不用吐籽 I Remember You (1985)
Do I have juice?[CN] 我有果汁吗? The Fan (1982)
Some juice for the boy?[CN] 孩子喝果汁 The Demon (1978)
Meanwhile, the other prepared a strange syrup.[CN] 与此同时,另一个准备好了一些奇怪的果汁 他们叫我喝,说: Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-Cider. Gravy. Cherries.[CN] - 蘋果汁,肉湯 Monty Python and the Holy Grail (1975)
Your juice, doctor.[CN] 你的果汁 博士 Blue Jeans (1975)
You should serve the juice naked.[CN] 你应该光送果汁 Blue Jeans (1975)
Digest your juice with culture.[CN] 消化了果汁也消化了文化 Peyton Place (1957)
Here is your juice.[CN] 你的果汁来了 Blue Jeans (1975)
Make me some juice[CN] 给我一杯果汁 Dôtonborigawa (1982)
And there are three cans of fruit juice in there.[CN] 这里有三罐果汁 The Midnight Sun (1961)
Would you like some coffee, some juice?[CN] 喝點咖啡還是果汁? Death Lends a Hand (1971)
Nice, cold juice[CN] 我要杯好味道的果汁 Dôtonborigawa (1982)
Your fruit juice.[CN] 你的果汁 Blue Jeans (1975)
It's got your cheeseballs, your apple juice... notebooks, pens and...[CN] 里面有你喜欢的乳酪球 苹果汁 笔记本 笔 还有... Rain Man (1988)
Give me a glass of cider[CN] 给我一杯苹果汁 Tendres cousines (1980)
All I needed was a little juice.[CN] 我需要的是一个小果汁 Heavy Metal (1981)
Got any Juicy Fruit?[CN] 果汁口香糖吗? New York, New York (1977)
- A bottle of ginger ale, please. - Yes, sir.[CN] -请给我1瓶果汁汽水 The Killing (1956)
Do I look gay to you? - No, but, Jesus...[JP] "果汁は圧搾に価値あり"だ The Girl Next Door (2004)
None, only juices and berries.[CN] 什么都没 就是果汁和浆果 Coming to America (1988)
- Where is my juice?[CN] - 我的果汁在哪? Blue Jeans (1975)
Would you like a juice?[CN] 你想要果汁吗? Blue Jeans (1975)
Whoever's got the juice, track with us.[CN] 身上有果汁的人 跟我们走 Mad Max Beyond Thunderdome (1985)
What about some apple cider, VaviIova?[CN] 像苹果汁了. 是吗. 瓦维洛娃? The Commissar (1967)
I don't want anything complicated. You gotta squeeze every drop of juice out of this experience.[JP] せっかくの機会なんだから 果汁の一滴まで味わわなきゃ Yes Man (2008)
Sit down. Sure I couldn't get you a glass of lemonade or something?[CN] 真的不要喝果汁 或其他饮料吗? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Your juice? - No.[CN] 你的果汁? Blue Jeans (1975)
If you don't mind my saying so, Mrs. Hurst... that fruit punch stain dried real nicely.[CN] 如果您不介意我这样说 赫斯特夫人 果汁喷趣酒留下的印象非常迷人 Police Academy 3: Back in Training (1986)
Sound, give me some juice![CN] 听着 给我果汁! The Fan (1982)
Someone a juice?[CN] 有人要果汁吗? Blue Jeans (1975)
What an ass-bag.[JP] 何言ってやがる "果汁は圧搾に価値あり" The Girl Next Door (2004)
We could order lemonade.[CN] 檸檬果汁怎麼樣 A Slave of Love (1976)
Juice is on.[CN] 果汁是。 Funny Farm (1988)
One Gin Rickey comin' up.[CN] 一杯杜松子酒加苏打果汁就来 What's the Matter with Helen? (1971)
Told you to keep that juice in the dining room![CN] 我告诉过你在餐厅喝果汁 不准再把东西带到这里 Kramer vs. Kramer (1979)
Fruit juice?[CN] 果汁 The Midnight Sun (1961)
- Gin Rickey?[CN] - 杜松子酒加苏打果汁 What's the Matter with Helen? (1971)
We're gonna put the bed by the window... we got your apple juice, we'll put the pens and paper on the table.[CN] 来吧 我们把床移到窗边 像是你喜欢的那个样子 我们有了你的苹果汁 我们要拿出纸和笔放到桌子上 Rain Man (1988)
Mmm! Juicy![JP] 果汁たっぷり! Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
- I'm on Minute Maid.[CN] -对啦,嗑果汁... The Karate Kid (1984)
Juice.[CN] 果汁 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
Ah, Juicy Fruit.[CN] 果汁口味 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天然果汁[てんねんかじゅう, tennenkajuu] Naturfruchtsaft [Add to Longdo]
果汁[かじゅう, kajuu] Fruchtsaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top