ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*丑*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -丑-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[纽, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] knot; button, handle; tie
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1767
[扭, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] to turn, to twist, to wrench; to grasp, to seize
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1805
[丑, chǒu, ㄔㄡˇ] ugly; shameful; comedian, clown
Radical: , Decomposition:   刀 [dāo, ㄉㄠ]  二 [èr, ㄦˋ]
Etymology: -, Rank: 1901
[羞, xiū, ㄒㄧㄡ] shame, disgrace; shy, ashamed
Radical: , Decomposition:   羊 [yáng, ㄧㄤˊ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [ideographic] An ugly 丑 sheep 羊, Rank: 2048
[钮, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] button, knob; surname
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2685
[妞, niū, ㄋㄧㄡ] girl
Radical: , Decomposition:   女 [, ㄋㄩˇ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] woman, Rank: 3200
[忸, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] blushing, bashful, ashamed
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 4813
[衄, nǜ, ㄋㄩˋ] a bloody nose; to be defeated
Radical: , Decomposition:   血 [xuè, ㄒㄩㄝˋ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [ideographic] To be shamed 丑 by a bloody 血 nose, Rank: 5839
[狃, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] greedy, covetous; accustomed to
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 6861
[紐, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] knot; button, handle; tie
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 9359
[鈕, niǔ, ㄋㄧㄡˇ] button, knob; surname
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  丑 [chǒu, ㄔㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 9377

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǒu, ㄔㄡˇ, ] clown; surname Chou; 2nd earthly branch: 1-3 a.m., 12th solar month (6th January to 3rd February), year of the Ox, #5,012 [Add to Longdo]
[chǒu, ㄔㄡˇ, / ] shameful; ugly; disgraceful, #5,012 [Add to Longdo]
[chǒu wén, ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, / ] scandal, #10,230 [Add to Longdo]
[chǒu lòu, ㄔㄡˇ ㄌㄡˋ, / ] ugly, #15,679 [Add to Longdo]
[chǒu è, ㄔㄡˇ ㄜˋ, / ] ugly; repulsive, #18,859 [Add to Longdo]
[xiǎo chǒu, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄡˇ, ] clown, #19,472 [Add to Longdo]
[chǒu huà, ㄔㄡˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] defame; libel; to defile; to smear; to vilify, #37,519 [Add to Longdo]
[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, / ] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face, #40,941 [Add to Longdo]
[chǒu shì, ㄔㄡˇ ㄕˋ, / ] scandal, #49,168 [Add to Longdo]
[xīn chǒu, ㄒㄧㄣ ㄔㄡˇ, ] thirty eighth year H2 of the 60 year cycle, e.g. 1961 or 2021; cf 辛條約|辛条约, Protocol of Beijing of 1901 ending the 8-nation intervention after the Boxer uprising, #54,016 [Add to Longdo]
[jǐ chǒu, ㄐㄧˇ ㄔㄡˇ, ] twenty sixth year F2 of the 60 year cycle, e.g. 2009 or 2069, #60,785 [Add to Longdo]
[yǐ chǒu, ㄧˇ ㄔㄡˇ, ] second year B2 of the 60 year cycle, e.g. 1985 or 2045, #62,588 [Add to Longdo]
[dīng chǒu, ㄉㄧㄥ ㄔㄡˇ, ] fourteenth year D2 of the 60 year cycle, e.g. 1997 or 2057, #66,013 [Add to Longdo]
[guǐ chǒu, ㄍㄨㄟˇ ㄔㄡˇ, ] fiftieth year J2 of the 60 year cycle, e.g. 1973 or 2033, #66,260 [Add to Longdo]
[diū chǒu, ㄉㄧㄡ ㄔㄡˇ, / ] lose face, #106,526 [Add to Longdo]
[lòu chǒu, ㄌㄡˋ ㄔㄡˇ, / ] to make a fool of oneself, #191,190 [Add to Longdo]
[chǒu niú, ㄔㄡˇ ㄋㄧㄡˊ, ] Year 2, year of the Bull or Ox (e.g. 2009) [Add to Longdo]
[qí chǒu, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ, / ] grotesque; extremely ugly; hideous [Add to Longdo]
无比[qí chǒu wú bǐ, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ ㄨˊ ㄅㄧˇ, / ] extremely ugly; incomparably hideous [Add to Longdo]
[zǐ chǒu, ㄗˇ ㄔㄡˇ, ] first two of the twelve earthly branches 十二地支; by ext., the earthly branches [Add to Longdo]
不可外传[jiā chǒu bù kě wài chuán, ㄐㄧㄚ ㄔㄡˇ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄨㄞˋ ㄔㄨㄢˊ, / ] The shame of the family must not be spread abroad (俗语 common expression); Don't wash your dirty linen in public. [Add to Longdo]
不可外传,流言切莫轻信[jiā chǒu bù kě wài chuán, liu2 yan2 qie1 mo4 qing1 xin4, ㄐㄧㄚ ㄔㄡˇ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄨㄞˋ ㄔㄨㄢˊ, liú yán qiē mò qīng xìn, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ ㄑㄧㄝ ㄇㄛˋ ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] Don't spread abroad the shame of the family, don't believe rumors lightly (俗语 common expression); Don't wash your dirty linen in public, don't listen to others' gossip. [Add to Longdo]
[dài chǒu wén, ㄉㄞˋ ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, / ] scandalous [Add to Longdo]
[biàn chǒu, ㄅㄧㄢˋ ㄔㄡˇ, / ] disfigure [Add to Longdo]
条约[xīn chǒu tiáo yuē, ㄒㄧㄣ ㄔㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] protocol of Beijing of 1901 ending the 8-nation intervention after the Boxer uprising [Add to Longdo]
[chǒu dǐ, ㄔㄡˇ ㄉㄧˇ, / ] to slander [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うし, ushi] (n) second sign of Chinese zodiac (The Ox, 1am-3am, north-northeast, December) [Add to Longdo]
の刻[うしのこく, ushinokoku] (n) two o'clock in the morning [Add to Longdo]
の日[うしのひ, ushinohi] (n) (See 土用のの日) day of the ox (esp. in midsummer or midwinter) [Add to Longdo]
の年[うしのとし, ushinotoshi] (n) Year of the Ox [Add to Longdo]
三つ時[うしみつどき, ushimitsudoki] (n) midnight [Add to Longdo]
寅;艮[うしとら, ushitora] (n) (arch) northeast [Add to Longdo]
[うしどし, ushidoshi] (n) year of the ox [Add to Longdo]
[きのとうし;いっちゅう;おっちゅう, kinotoushi ; icchuu ; occhuu] (n) (See 干支) second of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[つちのとうし;きちゅう, tsuchinotoushi ; kichuu] (n) (See 干支) twenty-sixth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[かのとうし;しんちゅう, kanotoushi ; shinchuu] (n) (See 干支) thirty-eighth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
草木も眠る三つ時[くさきもねむるうしみつとき, kusakimonemuruushimitsutoki] (exp) (See 三つ時) the dead of night [Add to Longdo]
[ひのとのうし;ていちゅう, hinotonoushi ; teichuu] (n) (See 干支) fourteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
土用のの日[どようのうしのひ, doyounoushinohi] (n) (See の日) day of the ox in midsummer (during the hottest season); dog days of summer [Add to Longdo]
[みずのとうし;きちゅう, mizunotoushi ; kichuu] (n) (See 干支) 50th of the sexagenary cycle [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why, a scandal like that might lead anywhere.[CN] 闻将一发不可收拾 The Lady Vanishes (1938)
My dear, don't you know?[CN] 的一个 Gone with the Wind (1939)
Leave me alone.[CN] 走,跟我去"小" 扭扭你的小屁股 Port of Shadows (1938)
No, no, no. Look, I am ugly.[CN] 不,你看我是 For Whom the Bell Tolls (1943)
And it will be long and I will not look ugly.[CN] 它会变长,我不会看起来很 For Whom the Bell Tolls (1943)
Now, a formula to transform my beauty into ugliness, change my queenly raiment to a peddler's cloak.[CN] 现在 先让我找个秘方 把我自己变 再把皇后的华服换成小贩的布衣 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
He said he would marry her if she was as ugly as sin.[CN] 他说,哪怕公主是 世界上最的姑娘 Cavalcade (1933)
I wish you'd tell Marigold to shut her silly old face.[CN] 你叫玛莉高掩盖那陋的面孔吧 Saboteur (1942)
I also know that there is evil in beauty.[CN] 我也知道美中有 The Lodger (1944)
We're embarassing ourselves. What do you think of us?[CN] 你们应该像黑夜一样 The Punch Bowl (1944)
If there's a scandal, there'd be a divorce.[CN] 闻一旦发生 马上就会离婚 The Lady Vanishes (1938)
Cheap comic, eh?[CN] ? 呵。 Applause (1929)
Go on, I'm not ugly![CN] - 继续说下去吧,我并不 For Whom the Bell Tolls (1943)
-I know, he'll make me court jester.[CN] 我知道 他会让我变成一个小 The Adventures of Robin Hood (1938)
Extra! Big Wooley scandal![CN] 号外 乌利大闻 一睹为快 [ Man ] Extra! I Married a Witch (1942)
I'm not letting any cheap comic tell me how to run my affairs.[CN] 我不需要你這樣的小來教我處理我的事務 Applause (1929)
Ugly. All of it's ugly![CN] 陋,这一切真是 For Whom the Bell Tolls (1943)
But, Leon, this has the ugly sound of regeneration.[CN] 但是莱昂这有着 重生的陋声音 Ninotchka (1939)
Now, isn't that beautiful?[CN] 难道不完美吗 恶 Now, isn't that beautiful? This Gun for Hire (1942)
- I'm no Frankenstein, you know.[CN] - 我不是八怪 I Wake Up Screaming (1941)
I've tried so hard to keep it within these walls, in my own house.[CN] 我拼命地不让家外扬 Gaslight (1944)
Extra! Paper![CN] 号外 卖报 乌利闻 Extra! I Married a Witch (1942)
Then you see yourself as ugly as he sees you.[CN] 然后你自己看到的就和他看到的一样 For Whom the Bell Tolls (1943)
- You don't need to be a clown.[CN] - 你不必当小 For Whom the Bell Tolls (1943)
I don't think you're ugly.[CN] 我不认为你 For Whom the Bell Tolls (1943)
"I remember nothing.[CN] 早知我把他留在街上,让他出 Gone with the Wind (1939)
At the Petit Tabarin everyone danced and laughed.[CN] 在"小",人们跳舞欢笑着 Port of Shadows (1938)
Not even in a mortuary... ugly devil, isn't he?[CN] 连停尸房也没进过... 陋的魔鬼,是不是? The Mask of Dimitrios (1944)
And one of them is to be old and ugly.[CN] 其中一件事是又老又 For Whom the Bell Tolls (1943)
Oh, baby...[CN] 为何我要这样到处出 Gone with the Wind (1939)
He can find out anything, that one- all the gossip, all the scandal.[CN] 他要出所有东西,那些个- 所有的流言蜚语,所有的 Saratoga Trunk (1945)
But now my position must be considered. I have never yet been in a scandal.[CN] 虽然现在我的职位已经被质疑了 但我从来没有陷入过 The Awful Truth (1937)
Think of the scandal... the night before your wedding.[CN] 想想闻 你的婚礼前夜 Think of the scandal — the night before your wedding. I Married a Witch (1942)
Don't make ugly noises.[CN] 不要发出陋的噪音 Saratoga Trunk (1945)
Do you know what it is to be ugly all your life and feel beautiful in here?[CN] 你知道一辈子是怎么回事? - 在人心中则觉得你是漂亮的 For Whom the Bell Tolls (1943)
I'm not! I've thrown a monkey wrench into some international dirty business.[CN] 我没有我已卷入国际闻之中 Foreign Correspondent (1940)
If it surpass to the northeast it will be dangerous.[JP] 西北角と 抜けてる寅が危ない Short Peace (2013)
- Big Wooley scandal![CN] 乌利大闻 怎么说的 - Big Wooley scandal! I Married a Witch (1942)
We'll make such monkeys of those ward healers nobody'll vote for them.[CN] 我们会让这些小政客出 没有人会投他们的票 His Girl Friday (1940)
I would have made a good man, but I'm all woman and all ugly.[CN] 我想尽力做个好男人 但我永远是个女人 For Whom the Bell Tolls (1943)
I am not my mother, to be sent away and turned into an ugly, broken-hearted woman and made an exile even after she was dead.[CN] 我不是我妈, 要被送走而变成 一个陋的,心碎的女人 Saratoga Trunk (1945)
I love you too. You're not ugly.[CN] 我也爱你,你并不 For Whom the Bell Tolls (1943)
If I were 19, I'd take you away from this cropped head, even with my ugly face.[CN] 我想把你从这里带走,如果我19岁 用我这张 For Whom the Bell Tolls (1943)
Do you know how an ugly woman feels?[CN] 你知道女人的心情吗? For Whom the Bell Tolls (1943)
He thinks you are beautiful, and one day, for no reason at all, he sees you ugly, as you really are.[CN] 他认为你是漂亮的,但是有一天,没什么原因 他认为你是陋的,就像真实的你,他不再盲目 For Whom the Bell Tolls (1943)
But when the evil is cut out of a beautiful thing... then only the beauty remains.[CN] 但是如果从美丽中清除陋的部分 那么就只剩下美丽了 The Lodger (1944)
I'm an ugly old woman, and I love you very much, child.[CN] 我是个老太婆,我非常爱你,孩子 For Whom the Bell Tolls (1943)
I was born ugly.[CN] - 我生下来就 For Whom the Bell Tolls (1943)
Yes, and I've grown cockeyed looking at those humpty-dumpty pictures of yours.[CN] 是啊我看你那些陋的油画也看腻了 Design for Living (1933)
Am I that ugly?[CN] 我那样吗? The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top