ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*丐*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -丐-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[丐, gài, ㄍㄞˋ] beggar; to beg; to give
Radical: , Decomposition:   下 [xià, ㄒㄧㄚˋ]  ?
Etymology: [pictographic] A person leaning forward to ask for help, Rank: 2606
[钙, gài, ㄍㄞˋ] calcium
Radical: , Decomposition:   钅 [jīn, ㄐㄧㄣ]  丐 [gài, ㄍㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 2951
[鈣, gài, ㄍㄞˋ] calcium
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  丐 [gài, ㄍㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] metal, Rank: 7889

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐ gài, ㄑㄧˇ ㄍㄞˋ, ] beggar, #12,605 [Add to Longdo]
[gài, ㄍㄞˋ, ] beg for alms; beggar, #20,785 [Add to Longdo]
[gài bāng, ㄍㄞˋ ㄅㄤ, / ] beggars' union; a group of beggars, #22,367 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こつがい;かたい;かったい;きっかい, kotsugai ; katai ; kattai ; kikkai] (n) beggar; bum [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's a little tramp![CN] 她是个小乞 Paisan (1946)
You gypsy beggar! You can't have mine![CN] 你这个吉普赛人乞 你不能抢我的 Wuthering Heights (1939)
Our volunteers are living off charity, like beggars.[CN] 志愿军都靠救济生活 简直像乞 Senso (1954)
- A beggin' letter-writer.[CN] -乞,靠替人寫信為生 Corridors of Blood (1958)
Heathcliff, saddle my horse. Be quick about it, you gypsy beggar.[CN] 希斯克利夫 鞍我的马 快点 你吉普赛人乞 Wuthering Heights (1939)
Out of my way, beggar![CN] 走开 乞 Oedipus Rex (1967)
- You old chiseling moocher.[CN] - 你这坑蒙拐骗的老乞婆子 Pocketful of Miracles (1961)
We cannot support beggars.[CN] 我们不会帮助乞 Nazarin (1959)
Why hasn't she offered assistance?[CN] 我不会像乞一样 爬着去找她! Cleopatra (1963)
There ain't a beggar on the street.[CN] 大街上一个乞都没有 Pocketful of Miracles (1961)
You're beggars![CN] 你这乞! Shadows of Forgotten Ancestors (1964)
I went to see him. Offered me a hand-down like I was a beggar.[CN] 我去见过他了,他提出接济我,好像我是个乞 Lust for Life (1956)
Marvelous-looking beggars, aren't they?[CN] 他们这些乞长得不错,对吧? Lawrence of Arabia (1962)
- There ain't no panhandlers on Broadway.[CN] - 百老汇街上一个乞都没有 Pocketful of Miracles (1961)
I bring you a fortune, you give me beggars![CN] 你让我当乞 Night and the City (1950)
- You even thought that beggar in Damascus was a barrister in disguise.[CN] 你以为大马士革的乞也能 装出律师的样子 The Lady Vanishes (1938)
Cheeky young beggar![CN] 滾. 厚颜无耻的乞 Saturday Night and Sunday Morning (1960)
Stay here. You're safe here.[CN] 不,谢了,不是你的一个乞 Night and the City (1950)
I'll settle that beggar, once and for all.[CN] 永远将这乞干掉 Saturday Night and Sunday Morning (1960)
The world will say I did right ridding it of a rotten gypsy beggar![CN] 世界将会说我做了好事... 杀死一个腐烂的吉普赛乞 Wuthering Heights (1939)
I see hamals are eating here now.[CN] 我看见乞现在都在这里吃饭了 America America (1963)
Give me your nightgown, Melly. I'll wad it around his head.[CN] 走回老家,乞 Gone with the Wind (1939)
The old story, from rags to riches.[CN] 从乞到富翁的老故事 Monsieur Verdoux (1947)
No panhandlers on Broadway![CN] 百老汇街上没乞 Pocketful of Miracles (1961)
But thief or servant were all you were born to be, or beggar beside a road.[CN] 但是你永远是天生的小偷或仆人 或在道路旁边的乞 Wuthering Heights (1939)
- Daughter? That old bag?[CN] 那个老乞婆子的? Pocketful of Miracles (1961)
Teach the beggars a lesson.[CN] 给这些乞一点教训 Mary Poppins (1964)
That beggar-faced philosopher shouldn't be stuffing your luscious little head with such nonsense.[CN] 那个有张乞脸的哲学家不该 在你的小脑袋里塞这些谬论 Quo Vadis (1951)
We were both bums until we found that out.[CN] 等我们把为什么弄明白 我们就都成乞 Pocketful of Miracles (1961)
It's impossible my sister could think of Heathcliff... as anything but a surly, dressed-up beggar, a lout and a boor.[CN] 我姊妹不可能想希斯克利夫 决不可能像这个盛妆打扮的 粗野的乞 Wuthering Heights (1939)
A roadside beggar giving himself airs of equality. How can you?[CN] 路傍乞给他自己 平等的空气 你怎能这样 Wuthering Heights (1939)
Your life depends on a beggar's apples, and this superstitious heel...[CN] 你们的人生就靠一个乞的几个苹果 这个迷信的灵丹妙药... ... Pocketful of Miracles (1961)
Cheeky daft, isn't he? Don't even apologize.[CN] 看那年轻的乞干了什么 这是我最好的西装 Saturday Night and Sunday Morning (1960)
He had it hard when he was a kid.[CN] 可怜的乞 他小时条件很艰苦 Saturday Night and Sunday Morning (1960)
We don't feed bums here.[CN] 我们不会施舍给乞的。 Nazarin (1959)
... palmer,whatdisguisecan conceal the finest archer in England?[CN] 牧师 乞 骑士 僧人... ...他的化身都会是全英格兰最好的射手 对吗 The Adventures of Robin Hood (1938)
All you gotta do is ask any panhandler on Broadway.[CN] 你要做的,就是在百老汇大街上 随便找个乞问一问就行了 Pocketful of Miracles (1961)
Why don't you settle down, get hold of a few good beggars and put 'em out on the street?[CN] 你为什么不安定下来 去找几个好乞 把他们放到街上了? Night and the City (1950)
- No panhandlers on Broadway, huh?[CN] - 百老汇街上无乞,嗯? Pocketful of Miracles (1961)
You're right. One of my beggars might come in.[CN] 我的一个乞会来 我会出去,找一辆车 Night and the City (1950)
I'm not gonna sit here, sweat, feel hot lead, and at the same time listen to that sugar-coated malarkey about the beggar woman and her daughter.[CN] 我不会傻坐在这 出冷汗,担惊受怕坐立不安,同时 还要听关于那个乞婆子和她女儿的 喜滋滋的废话 Pocketful of Miracles (1961)
It's a silent night for some poor beggar.[CN] 一群乞在一个寂静的晚上 Pursuit of the Graf Spee (1956)
You wanna be a bum?[CN] 你想当乞吗? Blackboard Jungle (1955)
Our Bert didn't want his dinner last night, and that little beggar scoffs every bit.[CN] 伯特昨晚不想吃晚餐 那乞狼吞虎咽 Saturday Night and Sunday Morning (1960)
That's more than them poor beggars know.[CN] 不是那些乞所知道的 Saturday Night and Sunday Morning (1960)
Because they like children, beggars and poets.[CN] 因为他们喜欢小孩,乞和诗人 Pocketful of Miracles (1961)
- That beggar's dirt is on you![CN] -乞的污垢在你身上 Wuthering Heights (1939)
But he'll not rejoice in this discovery, because, having become a blind beggar, he'll wander through foreign lands like me, wretched flute-player.[CN] 但他不会因为这个发现而感到开心 因他那时已经变成盲眼乞 流亡异地 像我一样 做个可怜的笛手 Oedipus Rex (1967)
I paid for those goods to be traded for ivory... not to be given as handouts to every...[CN] 我购买那些货物 是为了交换象牙 ... 而不是随便施舍给 丛林路上的乞 The Naked Prey (1965)
I spread the word with the BBC - Beggars' Broadcast...[CN] 我用英国国家广播来传话,也就是 乞联盟广播... ... Pocketful of Miracles (1961)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top