ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

many people visited the shrine where the saint lay buried.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -many people v [...] t lay buried.-, *many people v [...] t lay buried.*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
many people visited the shrine where the saint lay buried.Many people visited the shrine where the saint lay buried.ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Many ( M EH1 N IY0) people ( P IY1 P AH0 L) visited ( V IH1 Z AH0 T AH0 D) the ( DH AH0) shrine ( SH R AY1 N) where ( W EH1 R) the ( DH AH0) saint ( S EY1 N T) lay ( L EY1) buried ( B EH1 R IY0 D).

 


  

 
Many
 • มากมาย: หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ [Lex2]
 • คนหรือสิ่งของจำนวนมาก[Lex2]
 • จำนวน: คนส่วนมาก [Lex2]
 • (เม'นี) adj. มากเป็นจำนวนมาก. n. จำนวนมาก. -Phr. (The many มนุษย์ส่วนใหญ่) pron. คนหรือสิ่งของจำนวนมาก ###S. divers [Hope]
 • (adj) มาก,หลาย [Nontri]
 • (n) จำนวนมาก [Nontri]
 • /M EH1 N IY0/ [CMU]
 • (n) /m'ɛniː/ [OALD]
people
 • คน: ประชาชน, ประชากร [Lex2]
 • คนในปกครอง[Lex2]
 • สมาชิกในครอบครัว: คนในครอบครัว [Lex2]
 • อาศัย: ตั้งรกราก, เข้าไปอยู่อาศัย [Lex2]
 • (พี'เพิล) n. คน,ประชาชน,ประชากร,พลเมือง,ราษฎร,มนุษย์. ###S. population,folk,human,humanity [Hope]
 • (n) ประชาชน,ราษฎร,ครอบครัว,พลเมือง,พสกนิกร,คน [Nontri]
 • (vt) ตั้งรกราก,เข้าไปอาศัย,บรรจุคน [Nontri]
 • /P IY1 P AH0 L/ [CMU]
 • (v) /p'iːpl/ [OALD]
visited
 • /V IH1 Z AH0 T AH0 D/ [CMU]
 • (v) /v'ɪzɪtɪd/ [OALD]
  [visit]
 • มาเยี่ยม: แวะเยี่ยม, มาเยือน, มาเยี่ยม, ไปเยี่ยม [Lex2]
 • มาเยี่ยม: เยี่ยมเยียน, เยือน [Lex2]
 • การไปเยี่ยม: การไปมาหาสู่ [Lex2]
 • (วิส'ซิท) vt. เยี่ยม,เยียน,ไปและพัก,อยู่เป็นแขก,ออกตรวจ,เป็นกับ,มีผลกระทบ. vi. เยี่ยม,เยียน,ทำโทษ,การเยี่ยม,การเยียน,การไปและพัก,การอยู่เป็นแขก,การออกตรวจ. ###SW. visitable adj. ###S. sojourn,call. see,stop [Hope]
 • (n) การเยี่ยมเยียน,การไปเยือน [Nontri]
 • (vt) เยี่ยมเยียน,ไปเยือน,มีผลกระทบ [Nontri]
 • /V IH1 Z AH0 T/ [CMU]
 • (v) /v'ɪzɪt/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
shrine
 • แท่นบูชา: หิ้งบูชา [Lex2]
 • ศาลเจ้า: อาราม, สถูป, ปูชนียสถาน, สถานที่ศักดิ์สิทธิ์, สถานที่บูชา [Lex2]
 • ใช้เป็นที่บูชา: ทำให้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ [Lex2]
 • (ชไรนฺ) n. แท่นบูชา,หิ้งบูชา,ศาลเจ้า,อาราม,สถานที่บูชา,สถูป,เจดีย์ปูชนียสถาน. vt. ทำให้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์,วางไว้ในที่ศักดิ์สิทธิ์ ###S. altar [Hope]
 • (n) เจดีย์,สถูป,ศาลเจ้า,อาราม,หิ้งบูชา,ปูชนียสถาน [Nontri]
 • /SH R AY1 N/ [CMU]
 • (v) /ʃr'aɪn/ [OALD]
where
 • ที่ไหน[Lex2]
 • ในที่ซึ่ง[Lex2]
 • สถานที่ (ที่ไม่รู้จัก)[Lex2]
 • (แวร์) adv.,conj.,pron. ที่ไหน,ตรงไหน,จุดไหน,ไปที่นั้น,อยู่ที่นั้น,ณ ที่นั้น,จากแหล่งไหน n. สถานที่ตั้ง,สถานที่เกิดเหตุ [Hope]
 • (adv) ที่ไหน,แห่งหน,ตำบลไหน,ตรงไหน,จุดไหน [Nontri]
 • (con) ที่ซึ่ง,ในประการที่,ตรงที่,ณ ที่ [Nontri]
 • /W EH1 R/ [CMU]
 • /HH W EH1 R/ [CMU]
 • (a) /w'ɛəʴr/ [OALD]
saint
 • นักบุญ[Lex2]
 • ทำให้เป็นนักบุญ: บูชาเป็นนักบุญ [Lex2]
 • (เซนทฺ) n. นักบุญ,คำที่ใช้เขียนนำหน้านักบุญ,บุคคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ศีลธรรมหรือคุณงามความดีมาก. vt. ทำให้เป็นนักบุญ,บูชาเป็นนักบุญ ###S. paragon,venerate [Hope]
 • (n) นักบุญ [Nontri]
 • /S EY1 N T/ [CMU]
 • (n) /s'ɛɪnt/ [OALD]
lay
 • ก่อตั้ง: สร้าง, จัดตั้ง, วางราก [Lex2]
 • กำหนด (หน้าที่, โทษ,...): มอบหมาย [Lex2]
 • คลี่: ลาด, ปู [Lex2]
 • คู่นอน: คู่ร่วมสังวาส [Lex2]
 • จัดโต๊ะ: จัดเตรียมโต๊ะอาหาร [Lex2]
 • จัดวางให้เหมาะสม: วางให้เป็นระเบียบ [Lex2]
 • ท้าพนัน: วางเดิมพัน [Lex2]
 • ทำให้เรียบ[Lex2]
 • ทำให้อยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่ง[Lex2]
 • นำเสนอ: นำไปแจ้ง [Lex2]
 • ฝัง (ศพ)[Lex2]
 • วางไข่: ออกไข่ [Lex2]
 • วางลง: วาง, พาด [Lex2]
 • เสพสังวาส (คำสแลง): มีเพศสัมพันธ์ [Lex2]
 • อ้างเหตุผล: ให้เหตุผล [Lex2]
 • กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา lie[Lex2]
 • เกี่ยวกับฆราวาส: ไม่ใช่พระ [Lex2]
 • ไม่เชี่ยวชาญพิเศษ: ไม่มีความรู้พิเศษ [Lex2]
 • เรื่องเล่าหรือบทกลอนสั้นๆ: บทกวีสั้นๆ [Lex2]
 • (เล) {laid,laid,laying,lays} vt. วาง,ปู,พาด,ลาด,ปู,ปล่อย,ทา,ตีแผ่น,เผยแพร่,นำเสนอ,ฝัง,ลงราก,กำหนด,ตั้ง,วางแผน,วางโครง,ออกไข่,ทิ้งระเบิด,กำหนดโทษ,วางเดิมพัน,พนัน,กะ,วัด,กด,ระงับ,บรรเทา,มุ่งหมาย,เล็งปืน vi. วางไข่,ออกไข่,พนัน,วางเดิมพัน,ขันต่อ,วางโครงการ,นอ [Hope]
 • (adj) เป็นฆราวาส [Nontri]
 • (n) บทเพลง,กลอนสั้น,เรื่องเล่าสั้นๆ [Nontri]
 • (vi) pt ของ lie [Nontri]
 • (vt) วางลง,ออกไข่,จัด,กำหนด,วางเงินพนัน,ปู,ตีแผ่,เผยแพร่ [Nontri]
 • /L EY1/ [CMU]
 • (v) /l'ɛɪ/ [OALD]
  [lie]
 • การหลอกลวง: การพูดโกหก [Lex2]
 • โกหก: พูดเท็จ, พูดไม่จริง, พูดโกหก [Lex2]
 • คำโกหก: คำกล่าวเท็จ, คำเท็จ [Lex2]
 • ได้รับผลโดยการโกหก[Lex2]
 • หลอกหลวง: หลอก [Lex2]
 • ตั้งอยู่: จอดอยู่, อยู่กับที่, อยู่ [Lex2]
 • ตำแหน่งที่ตั้งอยู่: การตั้งอยู่, การวางอยู่, การวาง [Lex2]
 • ตำแหน่งที่วางลูกกอลฟ์[Lex2]
 • ถูกฝังอยู่[Lex2]
 • ที่ซ่อน (ของสัตว์)[Lex2]
 • นอน: เอนลง, หมอบ, เอกเขนก [Lex2]
 • แผ่กว้าง: เหยียดยาว, ขยาย [Lex2]
 • ยังคงอยู่: มีอยู่ [Lex2]
 • วาง[Lex2]
 • (ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คำเท็จ,คำโกหก,ความเท็จ,การหลอกลวง,การพูดโกหก,สิ่งที่หลอกลวง,แย้ง. vi. พูดโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอนลง,เอกเขนก,วาง,พิง,พักแรม vt. ใช้วิธีการหลอกลวงแก่,ใช้วิธีการหลอกลวงทำให้ -Phr. (lie by หยุด) -S...fabrication [Hope]
 • (n) คำเท็จ,คำโกหก,การพูดโกหก,การพูดเท็จ [Nontri]
 • (vi) นอนลง,อยู่,พูดปด,โกหก,วางลง,หมอบ,พิง,เอกเขนก [Nontri]
 • /L AY1/ [CMU]
 • (v) /l'aɪ/ [OALD]
buried
 • (vt) pt และ pp ของ bury [Nontri]
 • /B EH1 R IY0 D/ [CMU]
 • (v) /b'ɛrɪd/ [OALD]
  [bury]
 • ฝังศพ[Lex2]
 • ฝัง[Lex2]
 • บัง[Lex2]
 • จม[Lex2]
 • (เบ'รี) {buried,burying,buries} vt. ฝัง,ซ่อน,ปิด,กลบ,หมกมุ่น,หมก,ขจัด (ความคิด) ออก -Id. (bury the hatchet อโหสิ) ###S. inhume [Hope]
 • (vt) ฝัง,กลบ,หมก,ซ่อน,ปิด [Nontri]
 • /B EH1 R IY0/ [CMU]
 • (n) /b'ɛriː/ [OALD]
 • (v) /b'ɛriː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top