ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

let&*#039*s take some exercise to work up an appetite.

L EH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -let&*#039* [...] an appetite.-, *let&*#039* [...] an appetite.*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
let's see(phrase, (spoken)) Let’s + V1 แปลประมาณว่า …..กันเถอะ มาดูกันว่า,เดี๋ยวนะ,คอยดูสิว่า,I am thinking about this,you are not sure what to say next OK. Let's see where we are.มาดูกันว่าถึงไหนแล้้ว Do you know a shop that sells dictionaries?” (ขอโทษครับ) พี่รู้จักร้านหนังสือที่ขายพวกพจนานุกรมไหมครับ? “Let me see” เดี๋ยวนะ ให้ผมคิดก่อน Let’s see what you will get for the New Year. คอยดูสิว่าเธอจะได้อะไรเป็นของขวัญวันปีใหม่ let's see (spoken) I am thinking about this “Do you have any idea how many people will be there?” “Well, let's see – I don't think I could put a number on it.” Let's see how much you want to win this event. Now that we know what your interests are, let's see if we can match you to a job that you'd like.

English-Thai: Longdo Dictionary
letting(n) การอนุญาตให้เช่า
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
platelet(n) เกล็ดเลือด
cassava pellet(n) มันสำปะหลังอัดเม็ด
Athlete's footโรคน้ำกัดเท้า, ฮ่องกงฟุต, Syn. Tinea pedis
express bullet(n) กระสุนแรงสูง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
let(vt) ปล่อยให้ผ่านไป
let(vt) เป็นเหตุให้, See also: ทำให้, Syn. cause, make
let(vt) ให้เช่า, See also: เช่า, Syn. hire, lease, rent
let(vi) ให้เช่า, See also: เช่า, Syn. hire, lease, rent
let(vt) อนุญาต, See also: ให้, ยอม, Syn. allow, countenance, permit, Ant. prevent
let(suf) จิ๋ว, See also: เล็ก
letup(n) การน้อยลง, See also: การลดลง
letup(n) การหยุด, Syn. pause, stop
let by(phrv) ปล่อยให้ผ่านไป, See also: ขอทาง, Syn. let past
let by(phrv) ไม่สังเกตเห็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
let(เลท) {let,let,let,letting,lets} vt. ให้,อนุญาต,ขอให้,ปล่อย,ทำให้เกิด vi. ให้เช่า. -Phr. (let alone ปล่อยตามลำพังไม่รบกวน.) -Phr. (let down ทำให้ผิดหวัง ทรยศ ละทิ้ง,ลดลง)
let's(เลทซฺ) abbr. let us
lethal(ลี'เธิล) adj. เกี่ยวกับความตาย,ทำให้ตาย,เป็นอันตรายถึงตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง., See also: lethality n. ดูlethal, Syn. fatal
lethargic(ละธาร์'จิค) adj. เฉื่อยชา,เซื่องซึม,ซึม,ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,เมินเฉย,เฉยเมย, See also: lethargy n. ดูlethargic, Syn. drowsy, sluggish
letter(เลท'เทอะ) n. จดหมาย,อักษร,ตัวหนังสือ,ตัวพยัญชนะ,แบบ,ตัวพิมพ์,ตัวเรียงพิมพ์,ศัพท์,สาส์น,หนังสือ,หนังอนุญาต, See also: letters n. วรรณคดี, อาชีพนักประพันธ์, ความรู้ เครื่องหมาย
letter of creditn. หนังสือจากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่ง ให้จ่ายเงินในจำนวนที่ระบุไว้แก่บุคคลที่ระบุไว้
letter qualityคุณภาพคมชัดแปลตามตัวอักษรว่า เหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นศัพท์ที่บอกคุณภาพของการพิมพ์ว่า คมชัดเหมือนกับพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีด มักใช้กับเครื่องพิมพ์ประเภทจุด (dot matrix printer) เท่านั้น สมัยเมื่อยังไม่มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ การพิมพ์เป็นจุดห่าง ๆ ทำให้ดูไม่สวย เครื่องพิมพ์ที่มีจุดถี่มาก ๆ ก็จะทำให้คุณภาพการพิมพ์เหมือนตัวพิมพ์ดีดได้มากขึ้นดู dot matrix printer ประกอบ
letter quality printerเครื่องพิมพ์คุณภาพคมชัดหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix printer) ชั้นดี ที่มีคุณภาพการพิมพ์คมชัด กล่าวคือ มีจุดถี่กว่าเครื่องพิมพ์แบบจุดธรรมดาดู letter quality ประกอบ
letter sizeเป็นขนาดของกระดาษพิมพ์ขนาดหนึ่ง นิยมใช้เฉพาะในสหรัฐ กว้าง 8.5 นิ้ว ยาว 11 นิ้วดู A4, legal size เปรียบเทียบ
letter spacingช่องไฟหมายถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร ซึ่งสามารถทำให้เบียดกัน หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ V e r y L o o s e Very tightมีความหมายเหมือน tracking

English-Thai: Nontri Dictionary
let(vt) ปล่อย,อนุญาต,บอก,ให้เช่า,เปิดเผย,ขอให้,จง
lethal(adj) ร้ายแรง,ถึงตาย,เกี่ยวกับความตาย
lethargic(adj) ซบเซา,เซื่องซึม,ง่วง,สลบไสล,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา
lethargy(n) ความซบเซา,ความเซื่องซึม,ความง่วง,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
letter(n) จดหมาย,ตัวอักษร,ตัวหนังสือ,เอกสาร,หนังสือ,ตัวพิมพ์
letter(vt) เขียนหนังสือ,ร่างหนังสือ
letterhead(n) หัวกระดาษเขียนจดหมาย
letters(n) อักษรศาสตร์,วรรณคดี,การประพันธ์
lettuce(n) ผักกาดหอม
amulet(n) เครื่องราง,ของขลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
letให้เช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lethal characteristicลักษณะที่ทำให้ตายเร็ว (ทารกในครรภ์) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lethal dose; dose, fatalขนาดถึงตาย, ขนาดฆ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lethal weaponอาวุธร้ายแรง, อาวุธสำหรับสังหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lethal; deadly; fatal; mortal-ทำให้ตาย, -ถึงตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lethalityความร้ายแรงของพลังทำลาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lethargyภาวะง่วงงุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
letter๑. ผู้ให้เช่า๒. หนังสือ๓. ตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of acceptanceคำแถลงรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
letter of allotmentหนังสือแจ้งการแบ่งสรรหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lethalผลเสียอย่างร้ายแรง, ทำให้ตาย, ถึงตาย [การแพทย์]
Lethal Activityความไว [การแพทย์]
Lethal doseปริมาณรังสีถึงตาย, แอลดี, ปริมาณรังสีขนาดหนึ่งซึ่งคาดว่าเมื่อได้รับแล้วเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต เช่น หากระบุเป็น lethal dose 50/30 (LD 50/30) จะหมายถึงปริมาณรังสีขนาดหนึ่งซึ่งเมื่อประชากรได้รับเข้าไปแล้ว ทำให้เกิดการเสียชีวิตร้อยละ 50 ภายในเวลา 30 วัน โดยทั่วไป LD 50/30 สำหรับมนุษย์ เป็นการรับปริมาณรังสีในช่วง 4 – 5 ซีเวิร์ต ในระยะเวลาสั้นๆ [นิวเคลียร์]
Lethal Doseปริมาณถึงฆาต, Example: ความเข้มข้นของสารมลพิษเป็นมิลลิกรัมต่อ กิโลกรัมของน้ำหนักร่างกาย ที่ทำให้ถึงแก่ความตายได้ภายหลังการสัมผัสในระยะเวลาหนึ่ง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Lethal Doseขนาดที่ทำให้สัตว์ตาย, ขนาดที่ทำให้ตาย, พิษถึงตาย, ขนาดของยาที่ทำให้ตาย, ขนาดยาที่ทำให้ถึงตาย [การแพทย์]
Lethal Dose, Meanขนาดของสารที่ทำให้คนตาย [การแพทย์]
Lethal Dose, Single Acute Oral Minimumขนาดที่ทำให้สัตว์ตายโดยให้กินเพียงครั้งเดียว [การแพทย์]
Lethal Effectsเป็นอันตรายต่อชีวิต [การแพทย์]
Lethal Effects, Immediateการตายอย่างเฉียบพลันอันเนื่องมาจากรังสี [การแพทย์]
Lethal Groupกลุ่มทารกที่ตาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
letter of administration(n) หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล
letter of orderหนังสือสั่งการ
lettered(adj) อ่านหนังสือออก
letteringการประดิษฐ์ตัวอักษร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let go...เหอะน่า The Host (2006)
uh, let me see.ไม่มาก 7 คน Cradle to Grave (2009)
Let go.ปล่อย Episode #1.4 (2010)
Let go.ปล่อยนะ I Need Romance (2011)
Can't let go.Μr. Cloud Atlas (2012)
Let me see.ให้ฉันดู. Underworld Awakening (2012)
Let me see thy face.ให้ฉันเห็นพระพักตร์ของ พระองค์ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Then maybe they'll let me stay.จากนั้นพวกเขาอาจจะให้ฉันอยู่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Don't let him. -Stop him.อย่าปล่อยให้เขา หยุดเขา. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-No, tie it tight. -Don't let go.ไม่ผูกมันแน่น อย่าปล่อยให้ไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-It's after us. -Don't let it out.มันตามเรา อย่าปล่อยให้มัน ออกมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't let it get away!อย่าปล่อยให้มันได้รับไป! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
letA capital letter is used at the beginning of a sentence.
letActually, I haven't gotten any letters yet.
letA doctor should never let a patient die.
letAfter I write the letter, I'll mail it in a mailbox.
letAfter she had read the letter, she tore it to pieces.
letAfter the first letter the other came easily.
letAfter the rain had let up a bit, we made a dash for the car.
letA good diplomat is a person who practices the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
letA good diplomat is a person who practises the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
letA is the first letter of the alphabet.
letAll right everyone, let's not stand on ceremony tonight. Cheers!
letA lot of people look up to you. Don't let them down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างมันเถอะ(int) Let it be!, See also: So be it!, Example: ช่างมันเถอะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าหนังสือพิมพ์กับโทรทัศน์บ้านเราชอบเสนอข่าวแบบไหน
เปิดช่อง(v) let someone/something enter, Syn. เปิดทาง, เปิดโอกาส, Example: การขาดธาตุอาหารทำให้พืชอ่อนแอลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เปิดช่องให้แมลงวัชพืชและเชื้อโรคเข้ามาทำลายผล
เปิดทาง(v) let someone have a chance, Syn. เปิดช่อง, เปิดโอกาส, Example: พรรคการเมืองควรจะเปิดทางให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นประการสำคัญ
จ.ม.(n) letter, Syn. จดหมาย
โรย(v) pay out, See also: let out, Syn. หย่อน, ทิ้ง
สาสน์(n) message, See also: letter, word, tidings, Syn. สาสน, Example: กองบัญชาการทหารสูงสุดสัมพันธมิตรเอเชียอาคเนย์ได้ส่งสาสน์ให้ขบวนการเสรีไทยส่งคณะฑูตทหารออกไปเจรจาทางทหารที่ศรีลังกา, Thai Definition: จดหมายของประมุขของประเทศ หรือประมุขสงฆ์ที่ใช้ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
หนังสือรับรอง(n) certificate, See also: letter of recommendation, Syn. ใบรับรอง, Example: งานทะเบียนประวัตินักศึกษารับผิดชอบการจัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา และออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา, Count Unit: เล่ม, ใบ
เถอะ(end) let's, See also: let us, Syn. เถิด, เหอะ, Example: เราแยกกันตรงนี้เถอะ ขืนไปด้วยกันคงไม่รอด, Thai Definition: คำประกอบท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงตกลง วิงวอน หรือชักจูง
เถิด(end) let's, See also: let us, Syn. เถอะ, Example: ใครเป็นผู้ผิด ผู้ถูกโทษจะตกกับผู้ใดแล้วแต่เจ้าคุณจะตัดสินเถิด, Thai Definition: คำประกอบท้ายกริยาแสดงความหมายเป็นเชิงตกลง วิงวอน หรือชักจูง
ร้ายกาจ(adj) lethal, See also: deadly, dangerous, Example: นางมีอาวุธอันร้ายกาจสองอย่าง คือ จักรกับตรีศูล, Thai Definition: ที่มีประสิทธิภาพร้ายแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอซ์เบิร์ก[aiboēk] (n) EN: iceberg ; Iceberg Lettuce
อักขระ[akkhara] (n) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script  FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักษร[aksøn] (n) EN: letter (of alphabet) ; alphabet  FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรควบ[aksøn khūap] (n, exp) EN: consonant cluster ; compound consonants  FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อักษรกลาง[aksøn klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงกลาง[aksøn sīeng klāng] (n, exp) EN: medium tone consonant ; middle-class letters  FR: consonne moyenne [f]
อักษรเสียงสูง[aksøn sīeng sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [f]
อักษรเสียงต่ำ[aksøn sīeng tam] (n, exp) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant  FR: consonne basse [f]
อักษรสูง[aksøn sūng] (n, exp) EN: high-level consonant ; high-class letter  FR: consonne haute [f]
อักษรต่ำ[aksøn tam] (n, exp) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant  FR: consonne basse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LET L EH1 T
LETS L EH1 T S
LETT L EH1 T
LETZ L EH1 T S
LETO L IY1 T OW0
LETA L EH1 T AH0
LETH L EH1 TH
LETTY L EH1 T IY0
LETHA L EH1 TH AH0
LETTS L EH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
let (v) lˈɛt (l e1 t)
lets (v) lˈɛts (l e1 t s)
Lethe (n) lˈiːθiː (l ii1 th ii)
let's (v) lɛts (l e t s)
let-up (n) lˈɛt-ʌp (l e1 t - uh p)
lethal (j) lˈiːθl (l ii1 th l)
letter (n) lˈɛtər (l e1 t @ r)
let-ups (n) lˈɛt-ʌps (l e1 t - uh p s)
letters (n) lˈɛtəz (l e1 t @ z)
letting (v) lˈɛtɪŋ (l e1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] letter; true; to believe; sign; evidence, #390 [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, ] letter; symbol; character; word, #690 [Add to Longdo]
[sā, ㄙㄚ, ] let go, #3,456 [Add to Longdo]
再说[zài shuō, ㄗㄞˋ ㄕㄨㄛ, / ] let's talk about it later; what's more; besides, #3,511 [Add to Longdo]
算了[suàn le, ㄙㄨㄢˋ ㄌㄜ˙, ] let it be; let it pass; forget about it, #3,830 [Add to Longdo]
放手[fàng shǒu, ㄈㄤˋ ㄕㄡˇ, ] let go; have a free hand; let go one's hold, #6,490 [Add to Longdo]
字母[zì mǔ, ㄗˋ ㄇㄨˇ, ] letter (of the alphabet), #9,685 [Add to Longdo]
辜负[gū fù, ㄍㄨ ㄈㄨˋ, / ] let down; fail to live up to; disappoint, #12,794 [Add to Longdo]
信函[xìn hán, ㄒㄧㄣˋ ㄏㄢˊ, ] letter; mailbox, #19,913 [Add to Longdo]
凶器[xiōng qì, ㄒㄩㄥ ㄑㄧˋ, / ] lethal weapon; murder weapon, #23,164 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
letzteที่ผ่านมา
letzteสุดท้าย
letztenSee also: letzte
verletztบาดเจ็บ
zuletzt(adv) ท้ายที่สุด, สุดท้าย เช่น Wann haben Sie zuletzt Experimente gemacht?
Gletscher(n) |der| ธารน้ำแข็ง
Image:
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
verletzen(vt) |verletzte, hat verletzt| ทำให้มีบาดแผล, ทำให้บาดเจ็บ, Syn. verwunden
jmdn. verletzen(vt) ทำให้บางคนเสียใจ หรือดูถูกเขา, See also: Related: beleidigen
sich(D) etw. verletzenตนเองบาดเจ็บที่ใดที่หนึ่ง เช่น Ich hab mir den Kopf verletzt. ศรีษะของฉันบาดเจ็บ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lethargie {f}lethargy [Add to Longdo]
Letztverbraucher {m}; Endverbraucher {m}ultimate consumer [Add to Longdo]
Letzte Ölung {f}last rites [Add to Longdo]
letzter Termindeadline [Add to Longdo]
letzte Hand anlegento give the finishing touches [Add to Longdo]
durchgelassenlet out [Add to Longdo]
eingelassenlet in [Add to Longdo]
fortgelassenlet away [Add to Longdo]
geschweige dennlet alone [Add to Longdo]
lethargisch {adj}lethargic [Add to Longdo]
lethargisch {adv}lethargically [Add to Longdo]
letzteendmost [Add to Longdo]
letztehindmost [Add to Longdo]
letztelast [Add to Longdo]
letztelaste [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre d'amour(n) |f| จดหมายรัก
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายขอยกเลิกสัญญา, การเขียนขอยกเลิกสัญญา
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน
lettre de menaces(n) |f| จดหมายขมขู่
lettre de rappel(n) |f| จดหมายไล่ออก หรือ ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน
Angleterre(n) |f| ประเทศอังกฤษ, See also: anglais
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller
violet(adj) |f. violette| ที่มีสีม่วง

Japanese-English: EDICT Dictionary
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
[エム, emu] (n) (1) (abbr) letter 'M'; (2) Mega; (3) (col) (ant [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant [Add to Longdo]
ええと(P);えっと[eeto (P); etto] (int) let me see; well; errr ...; (P) [Add to Longdo]
おこし種;粔籹種(oK)[おこしだね, okoshidane] (n) (See 興し・おこし) roasted millet or rice cake used to make okoshi [Add to Longdo]
お守り(P);御守り;お守;御守[おまもり, omamori] (n) charm; amulet; (P) [Add to Longdo]
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P) [Add to Longdo]
お手並み拝見;お手並拝見;御手並み拝見;御手並拝見[おてなみはいけん, otenamihaiken] (exp) let's see what you've got; show me what you've got [Add to Longdo]
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アプレット[あぷれっと, apuretto] applet [Add to Longdo]
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer [Add to Longdo]
グラフィックスタブレット[ぐらふぃっくすたぶれっと, gurafikkusutaburetto] graphics tablet [Add to Longdo]
サービスコンセント[さーびすこんせんと, sa-bisukonsento] service outlet [Add to Longdo]
タブレット[たぶれっと, taburetto] tablet [Add to Longdo]
ドライブ名[ドライブめい, doraibu mei] drive letter, drive letter designator [Add to Longdo]
ニューズレター[にゅーずれたー, nyu-zureta-] newsletter [Add to Longdo]
パレット[ぱれっと, paretto] palette [Add to Longdo]
パンフレット[ぱんふれっと, panfuretto] pamphlet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
先週[せんしゅう, senshuu] letzte_Woche [Add to Longdo]
昨年[さくねん, sakunen] letztes_Jahr, voriges_Jahr [Add to Longdo]
最終[さいしゅう, saishuu] letzt, Schluss, End- [Add to Longdo]
最近[さいきん, saikin] letzt, juengst, neuest [Add to Longdo]
校了[こうりょう, kouryou] letzte_Korrektur [Add to Longdo]
締め切り[しめきり, shimekiri] letzter_Termin, -Schluss [Add to Longdo]
締切[しめきり, shimekiri] letzter_Termin, -Schluss [Add to Longdo]
致死量[ちしりょう, chishiryou] lethale_Dosis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top