ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

it&*#039*s free of charge.

IH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -it&*#039*s free of charge.-, *it&*#039*s free of charge.*
English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, See also: homosexual slang gay, queer, dyke
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
star fruit(n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), See also: carambola
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน
accreditation (of an ambassador)(n) การแต่งตั้ง (ทูต)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
it(n) ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)
it(pron) มัน
its(pron) ของมัน
itch(vt) ทำให้คัน, Syn. irritate, tickle
itch(vi) ปรารถนา, See also: ต้องการ, Syn. long, crave, yearn, Ant. repulse, dislike
itch(vt) รบกวน, See also: ทำให้รำคาญ, Syn. annoy, vex, irritate, Ant. soothe, please
itch(vi) รู้สึกคัน, See also: คัน, Syn. irritate, tickle
itch(n) อาการคัน, Syn. irritation, itchiness
item(n) ของ, See also: สิ่งของ, Syn. thing, object
item(n) ข่าว, See also: รายงานข่าว, Syn. article, report

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
it(อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
it'll(อิท'อัล) abbr. it will,it shall
it's(อิทซฺ) abbr. it is,it has
italian(อิแทล'เยิน) adj. เกี่ยวกับอิตาลี (ประเทศ,ภาษา,ผู้คนและอื่น ๆ) . n. ชาวอิตาลี,ภาษาอิตาลี., See also: italianesque adj.
italic(อิแทล'ลิค) adj. เกี่ยวกับแบบหนังสือ ตัวเอียง,เกี่ยวกับอิตาลี. n. หนังสือแบบตัวเอียง,สาขา หนึ่งของภาษาตระกูล Indo-European
italicise(อิแทล'ลิไซช) vt. พิมพ์ด้วยตัวหนังสือเอียง,ขีดเส้นใต้คำ. vi. ใช้ตัวหนังสือเอียง., See also: italicization, italicisation n.
italicize(อิแทล'ลิไซช) vt. พิมพ์ด้วยตัวหนังสือเอียง,ขีดเส้นใต้คำ. vi. ใช้ตัวหนังสือเอียง., See also: italicization, italicisation n.
italy(อิท'ทะลี) n. อิตาลี., Syn. Italia
itch(อิทชฺ) vi. รู้สึกคัน,ทำให้คัน. vt. ทำให้คัน,รบกวน,ทำให้ระคายเคือง. n. ความรู้สึกคัน,ความอยากได้,ความปรารถนา,โรคหิด
itchy(อิท'ชี) adj. คัน,มีอาการคัน, See also: itchiness n., Syn. edgy, restless

English-Thai: Nontri Dictionary
it(pro) มัน
Italian(adj) เกี่ยวกับอิตาลี
Italian(n) ชาวอิตาลี,ภาษาอิตาลี
italicize(vt) พิมพ์ตัวเอน,เน้น,ขีดเส้นใต้
italics(n) ตัวเอน
itch(n) ความคัน,ความกระหาย,โรดหิด,ความโลภ,ความปรารถนา
itch(vt) ทำให้คัน,อยาก,กระหาย,ปรารถนา
item(n) เรื่อง,ข่าว,รายการ,ข้อ,ชิ้น,อัน
itemize(vt) ลำดับเรื่อง,แยกรายการ,ลงรายละเอียด
iterate(vt) ย้ำ,กล่าวซ้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
IT (information technology)ไอที (เทคโนโลยีสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
IT (information technology)ไอที (เทคโนโลยีสารสนเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
italicติวเอน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
itching; pruritusอาการคัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
item vetoการยับยั้งบางรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
itemized appropriationงบจัดสรรจำแนกรายการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
itemized deductionการลดหย่อนภาษีแบบจำแนกรายการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
iterated integrationการหาปริพันธ์ซ้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
iterationการวนซ้ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
iteration; iterative methodวิธีทำซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
IT Industry Benchmarkingดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอที, Example: ดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอทีใน 64 ประเทศ ซึ่งเริ่มทำขึ้นในปี 2550 โดย The Economist Intelligence Unit (EIU) โดยแบ่งสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการให้น้ำหนักคะแนนต่างกันตามความสำคัญ คือ

  1. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (business environment)
  2. โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (IT infrastructure)
  3. ทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ (human capital)
  4. สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (legal environment)
  5. สภาพแวดล้อมทางด้านงานวิจัยและพัฒนา (R&D environment)
  6. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม IT
[ที่มา: EIU (2007), The means to compete: Benchmarking IT Industry Competitiveness] [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
IT Yearปีที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ตรงกับปี พ.ศ. 2538 [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
itai itaiโรคอีไตอีไต, โรคแพ้พิษของแคดเมียม มีอาการปวดอย่างรุนแรงทั่วร่างกาย และจะทำให้เสียชีวิตได้เมื่อร่างกายสะสมไว้สูงถึง 50 มิลลิกรัม คำนี้เป็นคำอุทานในภาษาญี่ปุ่น แสดงความเจ็บปวด (ตรงกับโอย โอย ในภาษาไทย) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Italian Diseaseโรคของอิตาเลียน [การแพทย์]
Italian languageภาษาอิตาเลี่ยน [TU Subject Heading]
Italian literatureวรรณกรรมอิตาเลี่ยน [TU Subject Heading]
Italiansชาวอิตาเลี่ยน [TU Subject Heading]
Italyอิตาลี [TU Subject Heading]
Italy, Northernอิตาลี (ภาคเหนือ) [TU Subject Heading]
Italy, Southernอิตาลี (ภาคใต้) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
It come to himมีบางสิ่งเกิดขึ้น
IT is related disciplineกด
it would beต้องถือ
itnw(n, name) เป็นชื่อเพลงที่ย่อมาจาก into the new world ซึ่งเป็นซิงเกิ้ลเปิดตัวของสาว ๆ Girls' Generation หรือที่รู้จักกันในนาม SNSD ซึ่งมีตัวย่อมาจาก So Nyeo Shi Dae ในลักษณะการเต้นของเพลงนี้จะออกไปทางด้านการเต้นแอโรบิคในแบบที่น่ารักและมีเสน่ห์ ซึ่งเป็นที่ติดตาของหลาย ๆ คนจนถึงทุกวันนี้
itti-bittiเล็กๆน้อยๆ, Syn. a little
It’s all or nothing(idiom) เป็นไงเป็นกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is- หอมสิ Windstruck (2004)
It is.อืมใช่. V for Vendetta (2005)
Yes it isใช่ค่ะ My Lovely Sam-Soon (2005)
It is.ใช่ Shooter (2007)
It was Lex.ฝีมือเล็กซ์ Odyssey (2008)
Yeah, it does.ใช่ The Rapture (2009)
Make it count.เริ่มนับได้เลย You're Undead to Me (2009)
Oh, but it does.โอ... Reckoner (2009)
It is.ก็ใช่ Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
Was it too much?เจเรมี่ Silly Love Songs (2011)
It is true.จริงขอรับ Episode #2.7 (2011)
It is!ใช่เลย The Adventures of Tintin (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
it1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
it2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
it4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
itA baby craves its mother's milk.
itA baby deer can stand as soon as it is born.
itA baby is incapable of taking care of itself.
itA beautiful object like that never loses its value.
itA bicycle will rust if you leave it in the rain.
itA bird can glide through the air without moving its wings.
itA bird is known by its song and a man by his way of talking.
itAbout 27,000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
itAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่งแม่ง(v) It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งแม่งมัน มันทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละ, Thai Definition: ปล่อยไปโดยไม่สนใจ
ชั่งหัวมัน(v) It doesn't matter, See also: never mind, no matter, don't worry, Syn. ช่างมัน, Ant. แยแส, ใส่ใจ, Example: ชั่งหัวมันเถอะ เราเสียเงินไปแค่นี้ไม่นานก็คงหาได้ อย่าไปเสียดายมัน, Thai Definition: มันจะเป็นอย่างไรก็เป็นไป
ไอที(n) informational technology, See also: IT, Syn. เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(n) information technology, See also: IT, Example: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก, Thai Definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ(n) information technology, See also: IT, Thai Definition: เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ระคายเคือง(v) irritate, See also: itch, Syn. เคือง, ระคาย, Example: หลังจากออกจากพงหญ้า โกมนก็รู้สึกระคายเคืองที่ผิวหนัง, Thai Definition: รู้สึกคายคันและเคืองตา
สถาน(n) item, See also: count, point, mean, kind, sort, way, Syn. ประการ, Example: การกระทำผิดของเขาคราวนี้จะต้องถูกลงโทษหลายสถาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คาย(adj) itchy, See also: irritating, Syn. ระคาย, คัน, Example: เมื่อเดินมาถึงทุ่งหญ้าคาด้วยใบบางๆ ทั้งคม ทั้งคาย ทำให้ฉันเคืองระคายผิว แต่พอเดินทิ้งช่วงห่างออกไปแล้วก็รู้สึกดีขึ้น
คัน(v) itch, See also: scratch, tickle, irritate, Example: ไฮโดรคาร์บอนทำให้ระคายเคืองนัยน์ตาและคันตามผิวหนัง, Thai Definition: อาการที่รู้สึกอยากให้เกา
คันคะเยอ(v) itch, Syn. คะเยอ, Example: เด็กๆ คันคะเยอเพราะเป็นลมพิษ, Thai Definition: อาการที่คันทำให้ต้องเการ่ำไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
แอร์[aē] (n, exp) EN: air conditioner ; air conditioning  FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอมโมเนียมไนเทรต[aēmmōnīem naithrēt] (n, exp) EN: ammonium nitrate  FR: nitrate d'ammonium [m]
แอมพลิจูด[aēmphlijūt] (n) EN: amplitude  FR: amplitude [f]
แอนติลอการิทึม[aēntiløkāritheum] (n) EN: antilogarithm   FR: antilogarithme [m]
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบขวา[aēp khwā] (v, exp) FR: serrer à droite

CMU English Pronouncing Dictionary
IT IH1 T
IT IH0 T
ITA AY1 T IY1 EY1
ITA AY1 T AH0
ITS IH0 T S
ITS IH1 T S
ITO IY1 T OW2
ITO IY1 T OW0
IT'S IH0 T S
IT'S IH1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
it (prp) ɪt (i t)
Ito (n) ˈiːtou (ii1 t ou)
ITV (n) ˌaɪtˌiːvˈiː (ai2 t ii2 v ii1)
its (j) ˈɪts (i1 t s)
it's (v) ɪts (i t s)
itch (v) ˈɪtʃ (i1 ch)
item (n) ˈaɪtəm (ai1 t @ m)
Italy (n) ˈɪtəliː (i1 t @ l ii)
it'll (v) ˈɪtl (i1 t l)
itchy (j) ˈɪtʃiː (i1 ch ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kàn, ㄎㄢˋ, ] it depends; think; to see; to look at, #56 [Add to Longdo]
[tā, ㄊㄚ, ] it (used for things), #139 [Add to Longdo]
项目[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, / ] item; project; sports event, #280 [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] item; component; classifier for events, things, clothes etc, #375 [Add to Longdo]
自身[zì shēn, ㄗˋ ㄕㄣ, ] itself; oneself; one's own, #1,514 [Add to Longdo]
本身[běn shēn, ㄅㄣˇ ㄕㄣ, ] itself; in itself; per se, #1,656 [Add to Longdo]
可惜[kě xī, ㄎㄜˇ ㄒㄧ, ] it is a pity; what a pity; (it's) too bad, #2,218 [Add to Longdo]
意大利[Yì dà lì, ㄧˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, ] Italy; Italian, #2,240 [Add to Longdo]
话说[huà shuō, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] it is said, #2,631 [Add to Longdo]
可见[kě jiàn, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] it can clearly be seen (that this is the case); it is (thus) clear; clear; visible, #2,823 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
遺体[いたい, itai] (n) ศพ
痛い[いたい, itai] (adj) เจ็บ
痛み[いたみ, itami] (n) ความเจ็บปวด ความโศกเศร้า
射手座[いてざ, iteza] (n) ราศีีธนู
いつ[いつ, itsu] (n) เมื่อไหร่
五日[いつか, itsuka] (n) วันที่ห้าของเดือน,ห้าวัน
いつか[いつか, itsuka] (adj) ตำแหน่งเวลาในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เช่น いつか会える。แปลว่า คงจะได้เจอกันวันใดวันหนึ่ง
何時も[いつも, itsumo] (adv) เสมอ, ทุกๆ ครั้ง, ทั่วๆ ไป
五つ[いつつ, itsutsu] (n) ห้าชิ้น/อย่าง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
致す[いたす, itasu] TH: ทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด)  EN: to do (pol)
至る[いたる, itaru] TH: ไปถึง
営む[いとなむ, itonamu] TH: ดำเนินกิจการ  EN: to run a business
営む[いとなむ, itonamu] TH: ดำเนินงาน  EN: to carry on (e.g. in ceremony)
戴く[いただく, itadaku] TH: ได้รับ(ใช้แสดงความถ่อมตน)  EN: to receive (hon)
頂く[いただく, itadaku] TH: กิน  EN: to take food or drink (hum)
頂く[いただく, itadaku] TH: รับ(คำถ่อมตนของผู้พูด)
傷む[いたむ, itamu] TH: เจ็บ  EN: to feel pain
傷む[いたむ, itamu] TH: ช้ำ หรือ ใกล้เน่า  EN: to hurt
痛む[いたむ, itamu] TH: เจ็บปวด  EN: to hurt

German-Thai: Longdo Dictionary
Italien(uniq) ประเทศอิตาลี, See also: Related: italienisch
Arbeit(n) |die, pl. Arbeiten| งาน, หน้าที่
Arbeitsplatz(n) |der, pl. Arbeitsplätze| ตำแหน่งงาน
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Drittelหนึ่งในสาม
Freitag(n) |der| วันศุกร์
Gesellschaft mit beschränkter Haftungบริษัทจำกัด
Koalitionen(n) |pl.|, See also: die Koalitionen
Kritik(n) |die, pl. Kritiken| คำวิจารณ์, ตำหนิ
Leiter(n) |der, pl. Leiter| ผู้นำ, หัวหน้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Iteration {f} [math.]iteration [Add to Longdo]
Iterationsmatrix {f} [math.]iteration matrix [Add to Longdo]
Iterationsverfahren {n} [math.]; iteratives Verfahreniteration method; iterative method [Add to Longdo]
wie erwartetit figures [Add to Longdo]
es {ppron} (seiner; ihm; es) | es istit | it is; it's [Add to Longdo]
es genügtit will do [Add to Longdo]
iterativ; sich wiederholend {adj}iterative [Add to Longdo]
iteraktiv {adj} [math.]iteractive [Add to Longdo]
iterativ; sich periodisch wiederholendrepetitive [Add to Longdo]
es sprühtit is spitting (with rain) [Add to Longdo]
An mir soll es nicht liegen, wenn die Sache schiefgeht.It won't be my fault if things go wrong. [Add to Longdo]
Bist du es?It is you? [Add to Longdo]
Dabei kann ich mich nicht recht entfalten.It cramps my style. [Add to Longdo]
Dabei kriege ich Gänsehaut.It gives me the creeps. [Add to Longdo]
Damit haben wir eine Pleite erlebt.It was a disaster. [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Italie|f| ประเทศอิตาลี, See also: italien
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี
Bonne nuit!ราตรีสวัสดิ์ ใช้ก่อนเข้านอน
nationalité(n) |f| สัญชาติ
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, Ant. politique
petit(adj) |-e| เล็ก, Ant. grand
aller en voitureขับรถ,ไปด้วยรถยนต์, See also: aller
cité universitaire,-s(n) |f| หอพักนักศึกษา, Syn. foyer d'étudiants
acheter à créditซื้อด้วยสินเชื่อหรือบัตรเครดิต, See also: acheter

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進数字[2しんすうじ, 2 shinsuuji] binary digit [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
けた位置[けたいち, ketaichi] digit position [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一斗[いっと, itto] 1_To [Add to Longdo]
一等[いっとう, ittou] erste_Klasse, erster_Grad [Add to Longdo]
偽る[いつわる, itsuwaru] -luegen, faelschen, verfaelschen, heucheln, sich_verstellen, betruegen [Add to Longdo]
傷む[いたむ, itamu] -schmerzen [Add to Longdo]
傷める[いためる, itameru] verletzen [Add to Longdo]
営む[いとなむ, itonamu] (religioese_Feier) abhalten, (Geschaeft) betreiben [Add to Longdo]
委託[いたく, itaku] Auftrag, Kommission [Add to Longdo]
射止め[いとめ, itome] ???? [Add to Longdo]
悪戯[いたずら, itazura] -Streich, -Unfug [Add to Longdo]
悪戯[いたずら, itazura] -Streich, -Unfug [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top