ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

it took a load off my mind when our team won the championship.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -it took a loa [...] championship.-, *it took a loa [...] championship.*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
it took a load off my mind when our team won the championship.It took a load off my mind when our team won the championship.ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

It ( IH1 T) took ( T UH1 K) a ( AH0) load ( L OW1 D) off ( AO1 F) my ( M AY1) mind ( M AY1 N D) when ( W EH1 N) our ( AW1 ER0) team ( T IY1 M) won ( W AH1 N) the ( DH AH0) championship ( CH AE1 M P IY0 AH0 N SH IH2 P).

 


  

 
It
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /AH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
took
 • กริยาช่องที่ 2 ของ take[Lex2]
 • (ทุค) v. กริยาช่อง 2 ของ take [Hope]
 • (vt) pt ของ take [Nontri]
 • /T UH1 K/ [CMU]
 • (v) /t'uk/ [OALD]
  [take]
 • เอาไป: เอา [Lex2]
 • ยึด: เอาไปโดยใช้กำลัง [Lex2]
 • ควบคุมตัว[Lex2]
 • ถือ: จับ [Lex2]
 • ชนะ: พิชิต [Lex2]
 • เลือก: ซื้อ, เช่า [Lex2]
 • นำมา: ได้มา, ได้ [Lex2]
 • พาไป: นำไป [Lex2]
 • ทาน: กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน [Lex2]
 • เข้าใจ: ตีความ [Lex2]
 • ใช้: ใช้เวลา [Lex2]
 • ยอมรับ: อนุมัติ [Lex2]
 • เรียน: เรียนรู้ [Lex2]
 • เดินทางโดย: โดยสารด้วย [Lex2]
 • ทำ: ปฏิบัติ, จัดการ [Lex2]
 • ได้รับ (ตำแหน่ง): ประสบความสำเร็จ, ทำงานสำเร็จ [Lex2]
 • วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ: วัดอุณหภูมิ [Lex2]
 • จดบันทึก: จด [Lex2]
 • ถ่ายหนัง: ถ่ายภาพ [Lex2]
 • ขึ้นรถ: ลงเรือ [Lex2]
 • คัดลอก[Lex2]
 • ต้องการ[Lex2]
 • เจ็บป่วย[Lex2]
 • โกง[Lex2]
 • ร่วมประเวณี[Lex2]
 • การถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละครั้ง: ช่วงตอนของละคร [Lex2]
 • (เทค) {took,taken,taking,takes} vt.,vi.,n. (การ) เอา,เอามา,หยิบ,จับ,ยึด,นำ,ได้,ได้มา,พา,จัด,ใช้,จด,มีผล,ครอบครอง,อุทิศตัว,ไป,ไปยัง,กลายเป็น,สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) ###SW. takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after คล้าย) - [Hope]
 • (vt) จับ,กิน,หยิบ,เอา,ดื่ม,นึก,ได้รับ,ทำให้หลงใหล [Nontri]
 • /T EY1 K/ [CMU]
 • (v) /t'ɛɪk/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
load
 • ของบรรทุก: สินค้าที่บรรทุก [Lex2]
 • เข้าไปในยานพาหนะ[Lex2]
 • เครื่องมือรับพลังงานไฟฟ้า[Lex2]
 • ถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์[Lex2]
 • ทำให้หนักใจ: เป็นภาระหนัก [Lex2]
 • น้ำหนักถ่วง: น้ำหนัก [Lex2]
 • น้ำหนักบรรทุก: ระวางน้ำหนัก [Lex2]
 • บรรจุ (ฟิล์มในกล้องถ่ายรูป)[Lex2]
 • บรรจุกระสุน[Lex2]
 • บรรทุก (สินค้า)[Lex2]
 • ปริมาณงาน: ปริมาณงานที่มอบหมายให้คนหรือเครื่องจักรทำ [Lex2]
 • ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้[Lex2]
 • ปริมาณเสื้อผ้าที่ซักในเครื่องซักผ้า[Lex2]
 • เพิ่มน้ำหนัก: ถ่วงน้ำหนัก [Lex2]
 • ภาระ: หน้าที่, ความรับผิดชอบ [Lex2]
 • ใส่ดิสก์หรือเทปลงในคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น[Lex2]
 • (โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,ระวางน้ำหนักบรรทุก,ภาระ,สิ่งที่เป็นภาระ,น้ำหนักถ่วง,ปริมาณงาน,ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้,อุปกรณ์รับไฟฟ้า,ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก,ใส่,ถ่วง,บรรจุ,มอบให้อย่างมากมาย,ลำเอียง,เพิ่มกำลังไฟฟ้า,เพิ่ม adv. มาก,มากมาย [Hope]
 • (n) ของบรรทุก,เครื่องบรรทุก,ภาระ,การบรรจุกระสุนปืน,น้ำหนักบรรทุก [Nontri]
 • (vt) บรรทุกของ,เป็นภาระ,บรรจุกระสุน,ใส่,ถ่วง,ยัด [Nontri]
 • /L OW1 D/ [CMU]
 • (v) /l'ɒud/ [OALD]
off
 • ออกจาก[Lex2]
 • ไม่ทำงาน: หยุดงาน [Lex2]
 • ลดลงจาก[Lex2]
 • เอาออก: แยกออกมาจาก, หักออก [Lex2]
 • ตาย[Lex2]
 • จากไป: ไป [Lex2]
 • (ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น [Hope]
 • (adv) ไกลออกไป,แยกไป,ห่างออกไป,พ้น,หมดสิ้น [Nontri]
 • (pre) ออกไป,หมด,สิ้นเชิง,พ้น,จากไป,ขาด [Nontri]
 • /AO1 F/ [CMU]
 • (j) /ɒf/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
mind
 • จิตใจ: ใจ, ความเห็น, ความรู้สึกนึกคิด, ความคิด [Lex2]
 • ความจำ: ความทรงจำ [Lex2]
 • คนฉลาด[Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์ [Lex2]
 • สติปัญญา: ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา [Lex2]
 • สังเกต: เข้าใจ [Lex2]
 • รังเกียจ: เกี่ยง, คัดค้าน, ไม่เต็มใจทำบางสิ่ง [Lex2]
 • ระวัง: ระมัดระวัง, เอาใจใส่ดูแล [Lex2]
 • (ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้ [Hope]
 • (n) จิตใจ,เชาวน์,ความตั้งใจ,ความคิด,สติปัญญา,ความทรงจำ [Nontri]
 • (vt) ระวัง,เอาใจใส่,สนใจ,สังเกต,ตั้งใจฟัง,รังเกียจ [Nontri]
 • /M AY1 N D/ [CMU]
 • (v) /m'aɪnd/ [OALD]
when
 • เมื่อ[Lex2]
 • เมื่อหรือขณะที่: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่ [Lex2]
 • เมื่อไรที่[Lex2]
 • ถ้า[Lex2]
 • แม้ว่า[Lex2]
 • (เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น [Hope]
 • (adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน [Nontri]
 • (con) เมื่อ,ขณะที่,พอ,ครั้น,ในเมื่อ,ถ้าหาก,เวลาไหน [Nontri]
 • /W EH1 N/ [CMU]
 • /HH W EH1 N/ [CMU]
 • /W IH1 N/ [CMU]
 • /HH W IH1 N/ [CMU]
 • (a) /wɛn/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
team
 • กลุ่มคนทำงานหรือเล่นกีฬาในกลุ่มเดียวกัน: คณะทำงาน [Lex2]
 • กลุ่มสัตว์ที่ใช้เทียมรถ: สัตว์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปที่ใช้ในการลากยานพาหนะ [Lex2]
 • จัดทีม: จัดกลุ่ม, ตั้งทีม, ตั้งกลุ่ม [Lex2]
 • ขับยานพาหนะที่ใช้กลุ่มสัตว์ลากไป[Lex2]
 • ขนย้ายโดยใช้สัตว์หลายตัวลากไป[Lex2]
 • (ทีม) n. กอง,หน่วย,คณะ,ชุดนักกีฬา,กลุ่มคน,กลุ่มสัตว์. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่มหรือหน่วย,ขนส่งเป็นกลุ่ม,ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นกลุ่มลาก,รวมเงินให้เหมาทำ,ประสานกัน. adj. เกี่ยวกับ team ดังกล่าว. ###S. unit,crew,group [Hope]
 • (n) พวก,ชุด,หน่วย,กอง,คณะ,กลุ่ม,ทีม [Nontri]
 • (vi) รวมเป็นชุด,ขับรถบรรทุก,ขับรถไปเป็นทีม [Nontri]
 • /T IY1 M/ [CMU]
 • (v) /t'iːm/ [OALD]
won
 • กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ win: ชนะ, มีชัยเหนือ [Lex2]
 • เงินวอน (หน่วยเงินตราของเกาหลีใต้)[Lex2]
 • (วอน) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ win vi. อยู่,อาศัยอยู่ [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ win [Nontri]
 • /W AH1 N/ [CMU]
 • /W AA1 N/ [CMU]
 • (v) /w'ʌn/ [OALD]
  [win]
 • ชนะ: ชนะเลิศ, มีชัย [Lex2]
 • ชัยชนะ: การชนะเลิศ [Lex2]
 • (วิน) vi.,vt. (ทำให้) ชนะ,มีชัย,เอาชนะคู่อริ,ประสบความสำเร็จ,บรรลุ,ชักชวน,ดึงมาเป็นพวก,ได้รับ ###SW. winnable adj. [Hope]
 • (vt) ชนะ,บรรลุ,ไปถึง,ได้มา,ทำให้รัก [Nontri]
 • /W IH1 N/ [CMU]
 • (v) /w'ɪn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
championship
 • การต่อสู้ป้องกัน[Lex2]
 • ตำแหน่งชนะเลิศ[Lex2]
 • (แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน,ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ,การป้องกัน,การเป็นทนาย,การสนับสนุน,การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ ###S. supremacy [Hope]
 • (n) ความชนะเลิศ,การเป็นแชมป์,ตำแหน่งชนะเลิศ [Nontri]
 • /CH AE1 M P IY0 AH0 N SH IH2 P/ [CMU]
 • (n) /tʃ'æmpɪəʴnʃɪp/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top