ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

einstein&*#039*s theory of relativity is greek to me.

AY1 N S T AY0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -einstein&* [...] greek to me.-, *einstein&* [...] greek to me.*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
einsteiniumธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง,Es.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Einstein equationสมการไอสไตน์, ดู mass-energy equation [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
einsteinBefore Einstein, scientists used to think that space had no end.
einsteinEinstein has been dead for nearly forty years.
einsteinEinstein loved playing the violin.
einsteinEinstein's theories contributed greatly to modern science.
einsteinEinstein's theory of relativity is Greek to me.
einsteinEinstein was a mathematical genius.
einsteinEinstein was far in advance of his time.
einsteinHe respects Einstein, an American scientist.
einsteinI want you to be an Einstein.
einsteinSuch scientists as Einstein are rare.
einsteinTheoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.
einsteinThe theory of relativity originated with Einstein.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอน์สไตเนียม(n) einsteinium, Thai Definition: ธาตุลำดับที่ 99 สัญลักษณ์ Es เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอน์สไตเนียม[aisatainīem] (n) EN: einsteinium  FR: einsteinium [m]
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์[Anboēt Aisatai] (num) EN: Albert Einstein  FR: Albert Einstein

CMU English Pronouncing Dictionary
EINSTEIN AY1 N S T AY0 N
EINSTEIN'S AY1 N S T AY0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Einstein (n) ˈaɪnstaɪn (ai1 n s t ai n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[āi, ㄞ, / ] einsteinium Es99, radioactive actinoid element, #73,612 [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, ] einsteinium Es, atomic number 99, #578,604 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsteinium {n} [chem.]einsteinium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アインシュタイン宇宙[アインシュタインうちゅう, ainshutain uchuu] (n) Einsteinian universe [Add to Longdo]
アインスタイニウム[ainsutainiumu] (n) einsteinium (Es) [Add to Longdo]
ボースアインシュタイン凝縮[ボースアインシュタインぎょうしゅく, bo-suainshutain gyoushuku] (n) Bose-Einstein condensate [Add to Longdo]
ラッセルアインシュタイン宣言[ラッセルアインシュタインせんげん, rasseruainshutain sengen] (n) Russell-Einstein Manifesto [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions